ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*astray*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น astray, -astray-

*astray* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astray (adv.) พลัด See also: หลง, หลงทาง Syn. off the track, amiss, in the wrong way
astray (adv.) อย่างหลงผิด See also: อย่างใจแตก
go astray (phrv.) เดินเตร็ดเตร่ไป See also: ท่องเที่ยวไป, เดินไปอย่างไม่มีจุดหมาย Syn. lead astray
go astray (phrv.) หลงทาง
go astray (phrv.) ดำรงชีวิตอย่างผิดทำนองคลองธรรม See also: ไม่ถูกต้อง Syn. lead astray
lead astray (phrv.) พาไปผิดทาง See also: นำไปผิดทาง Syn. go astray
lead astray (phrv.) ถูกชักนำไปใช้ในทางที่ผิด Syn. go astray
English-Thai: HOPE Dictionary
astray(แอสเทร') adv.,adj. หลงทาง,หลงผิด, ในทางที่ผิด, Syn. wandering,lost,amiss)
English-Thai: Nontri Dictionary
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอมเมา (v.) lead astray
หลงผิด (v.) go astray See also: be misguided, be off the right track
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We mustn't lead the young bride astray, must we, Jasper?เราต้องไม่ทําให้เจ้าสาว ออกนอกลู่นอกทางใช่มั้ย แจสเปอร์
I told you. Your manuscript went astray, that's all.ผมบอกคุณ ที่เขียนด้วยลายมือของคุณหลงนั่นคือทั้งหมดที่
Now I give you the chance to decide what is more important-- your eyes which have led you blindly astray or your body which has caused those around you endless suffering.35,780 ฉันจะให้โอกาสเธอ ตัดสินใจ อะไรที่สำคัญกว่า ตาที่ชักนำให้หลงผิด ตาที่มืดบอด
Uh...oh, B. Looks like your new flock was just led astray, and by Dan Humphrey no less.โอ๊ะ โอ บี ดูเหมือนการเป็นผู้นำครั้งใหม่จะไม่ได้ผล โดยแดน ฮัมฟรี่ย์
Even though he was just led astray by bad friends.Even though he was just led astray by bad friends.
I can't lead them astray much longer.ฉันเบี่ยงเบนความสนใจพวกเขาได้ไม่นาน
My misguided sense of patriotism led me astray to participating in this with you and almost making the biggest mistake of my life.ความรู้สึกรักชาติที่ถูกชักนำผิดๆของผม ทำให้ผมหลงผิดร่วมมือกับคุณ และเกือบทำพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต
Someone had been led astray, Involved in something without their knowledge.Someone was caught on the wrong track, without his knowledge.
Gone astray is the bluebirdเจิ่นเป็นนกชนิดหนึ่ง
You lead one battalion astray and suddenly the entire War of 1812 goes to the Canadians.เธอนำทัพไปอย่างไร้จุดหมาย แล้วอยู่ดีๆ สงคราม ปี 1812 ก็เริ่มแล้ว ก็พวกนั้นต้องการอยู่แล้ว
Hook may have led us astray, but at least we're in a good positionฮุคอาจจะนำทางผิด แต่อย่างน้อยเราก็มาอยู่บนชัยภูมิที่ดี
She was our prize graduate student till she went astray.เธอเคยเป็นศิษย์เก่งของเรา จนกระทั่งเธอหลงผิด ไม่ ผมจะไปหาเธอ

*astray* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走错[zǒu cuò, ㄗㄡˇ ㄘㄨㄛˋ, 走错 / 走錯] astray; misstep
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot

*astray* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
他の言に惑わされる[たのげんにまどわされる, tanogennimadowasareru] (exp,v1) to be led astray by others opinion
悪の道へ誘う[あくのみちへいざなう, akunomichiheizanau] (exp,v5u) (obsc) to lead astray; to lure a person to evil ways
惑わせる[まどわせる, madowaseru] (v1) to lead astray
欺き惑わす[あざむきまどわす, azamukimadowasu] (v5s) to deceive and lead astray
聞くは一時の恥聞かぬは末代の恥[きくはいっときのはじきかぬはまつだいのはじ, kikuhaittokinohajikikanuhamatsudainohaji] (exp) (id) Better ask than go astray
[まじ, maji] (n) (1) (arch) (See 蠱物) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons
蠱物[まじもの, majimono] (n,vs) (1) (arch) (See 蠱) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P)
行き違いになる[いきちがいになる;ゆきちがいになる, ikichigaininaru ; yukichigaininaru] (exp,v5r) to miss each other; to cross (in the post); to go astray; to go wrong
踏み迷う[ふみまよう, fumimayou] (v5u,vi) to lose one's way; to go astray
身を誤る[みをあやまる, miwoayamaru] (exp,v5r) to err; to take the wrong path; to go astray
迷い込む[まよいこむ, mayoikomu] (v5m) to go astray; to lose one's way
逸れる[それる(P);はぐれる(P), soreru (P); hagureru (P)] (v1,vi) to stray (turn) from subject; to get lost; to go astray; (P)

*astray* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีแตก[X] (dī taēk) EN: go astray ; take a tumble FR:
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; go astray ; forget FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงทาง[v. exp.] (long thāng) EN: lose one's way ; get lost ; be lost ; be misguided ; go astray FR: s'égarer ; se perdre ; se fourvoyer ; perdre son chemin ; errer ; se gourer (fam.)
ในทางที่ผิด[adv.] (nai thāng t) EN: astray FR: erronément
ออกนอกทาง[v. exp.] (øk nøk thān) EN: go astray ; go off course FR:
ออกทะเล[v. exp.] (øk thalē) EN: lose one's focus ; go astray FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *astray*
Back to top