ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*adherent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adherent, -adherent-

*adherent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adherent (adj.) ซึ่งติดแน่น See also: ยึด Syn. attached
adherent (n.) พลพรรค See also: พรรคพวก, ผู้ติดตาม, ผู้สนับสนุน, สาวก
English-Thai: HOPE Dictionary
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adherentชิดกัน [โครงสร้างต่างกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adherent, Moreยึดติด [การแพทย์]

*adherent* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宗教徒[zōng jiào tú, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 宗教徒] adherent of religion; disciple
教民[jiào mín, ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ, 教民] adherent to a religion; convert
追随者[zhuī suí zhě, ㄓㄨㄟ ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜˇ, 追随者 / 追隨者] follower; adherent; following
印度教徒[Yìn dù jiào tú, ˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 印度教徒] Hindu; adherent of Hinduism

*adherent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia)
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P)
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) {Buddh} (See 伝法灌頂,阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism)
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P)
亜流[ありゅう, aryuu] (n) bad second; epigone; adherent; follower; imitator
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer
信奉者[しんぽうしゃ, shinpousha] (n) adherent; devotee; believer
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P)
信者[しんじゃ, shinja] (n) believer; adherent; devotee; (P)
声聞[しょうもん, shoumon] (n) (1) sravaka (disciple of Buddha); (2) adherent of Hinayana Buddhism
威儀細[いぎぼそ, igiboso] (n) (obsc) (See 袈裟) informal kasaya worn primarily by adherents of Pure Land Buddhism
家の子郎党[いえのころうとう, ienokoroutou] (n) followers; adherents
教徒[きょうと, kyouto] (n) believer; adherent; (P)
追随者[ついずいしゃ, tsuizuisha] (n) acolyte; adherent; follower; imitator; copycat

*adherent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรสมาชิก[n. exp.] (bat samāchi) EN: membership card FR: carte de membre [f] ; carte d'adhérent [m]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retinue ; entourage ; adherents ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: suite [f] ; disciples [mpl]
เดียรถีย์[n.] (dīarathī) EN: cleric of another religion ; heretic ; adherent of another religion ; heretical teacher FR: hérétique [m]
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle FR: disciple [m] ; adepte [m]
ภาคี[n.] (phākhī) EN: participant ; party ; adherent ; associate member FR: membre [m] ; partenaire [m]
พวกพ้อง[n.] (phūakphøng) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent FR: proches [mpl] ; siens [mpl]
ผู้ฝักใฝ่[n.] (phūfakfai) EN: adherent ; partisan ; sympathizer FR: partisan [m] ; sympathisant [m]
พุทธมามกะ[n. prop.] (Phutthamāma) EN: Buddhist ; adherent to Buddhism FR: bouddhiste [m] ; adepte du bouddhisme [m]
สมาชิก[n.] (samāchik) EN: member ; fellow ; element ; subscriber FR: membre [m] ; adhérent [m] ; affilié [m] ; sociétaire [m] ; pensionnaire [m] ; élément [m]
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakph) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends FR: partisans [mpl] ; clique [f]
สานุศิษย์[n.] (sānusit) EN: disciple ; follower ; adherent ; student FR: disciple [m] ; partisan [m]
ศาสนิกชน[n.] (sāsanikkach) EN: religious adherents FR:
ศาสนิกชน[n.] (sātsanikkac) EN: religious adherents FR:
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee FR: disciple [m]
ศิษย์[n.] (sit) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; stuck together FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné
ติดตาม[adj.] (tittām) EN: FR: adhérent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *adherent*
Back to top