ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-adherent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adherent, *adherent*,

-adherent- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宗教徒[zōng jiào tú, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 宗教徒] adherent of religion; disciple
教民[jiào mín, ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ, 教民] adherent to a religion; convert
印度教徒[Yìn dù jiào tú, ˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 印度教徒] Hindu; adherent of Hinduism

-adherent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) {Buddh} (See 伝法灌頂,阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism)
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P)
声聞[しょうもん, shoumon] (n) (1) sravaka (disciple of Buddha); (2) adherent of Hinayana Buddhism

-adherent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดียรถีย์[n.] (dīarathī) EN: cleric of another religion ; heretic ; adherent of another religion ; heretical teacher FR: hérétique [m]
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle FR: disciple [m] ; adepte [m]
ภาคี[n.] (phākhī) EN: participant ; party ; adherent ; associate member FR: membre [m] ; partenaire [m]
พวกพ้อง[n.] (phūakphøng) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent FR: proches [mpl] ; siens [mpl]
ผู้ฝักใฝ่[n.] (phūfakfai) EN: adherent ; partisan ; sympathizer FR: partisan [m] ; sympathisant [m]
พุทธมามกะ[n. prop.] (Phutthamāma) EN: Buddhist ; adherent to Buddhism FR: bouddhiste [m] ; adepte du bouddhisme [m]
สมาชิก[n.] (samāchik) EN: member ; fellow ; element ; subscriber FR: membre [m] ; adhérent [m] ; affilié [m] ; sociétaire [m] ; pensionnaire [m] ; élément [m]
สานุศิษย์[n.] (sānusit) EN: disciple ; follower ; adherent ; student FR: disciple [m] ; partisan [m]
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee FR: disciple [m]
ศิษย์[n.] (sit) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; stuck together FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -adherent-
Back to top