ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*abide*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abide, -abide-

*abide* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abide (vt.) ทน See also: ยอมทน, อดทน, ทนต่อ Syn. endure, stand, tolerate
abide (vi.) รอคอย
abide (vi.) อยู่ See also: อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่ Syn. bide, stay, live
abide at (phrv.) พัก See also: อาศัย, อยู่ Syn. abide in
abide by (phrv.) ยอมปฎิบัติตาม See also: ปฎิบัติตาม, ยอมทำตาม, ยอมเชื่อฟัง Syn. comply with, conform to
abide in (phrv.) พัก (คำเก่า) See also: อาศัย, อยู่ Syn. abide at
abide with (phrv.) อยู่กับ (คำเก่า)
English-Thai: HOPE Dictionary
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vi) อาศัยอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Behold the truth that abides in us.ท่านคือสัจธรรมที่ผูกพันเราไว้
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง
Well, they were being very rude. I can't abide rudeness.พวกเขาหยาบคายมาก ฉันไม่สามารถทนต่อความหยาบคายนั้น
You students abide by our decisions and keep quietนักเรียนของเราจัปฏิบัติตามการตัดสินใจของเราและจะอยู่เงียบ ๆ
This school doesn't need students who can't abide by the rulesโรงเรียนนี้ ไม่ต้องการนักเรียน ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ
But the earth abideth forever.""แต่โลกนี้จะอยู่ชั่วนิรันดร์"
Said he couldn't abide the taste of livestock.เขาชอบที่จะลิ้มรสชาติของสัตว์
No... she cannot abide the smell when she's with child.ไม่... หล่อนมักจะทนกลิ่นมันไม่ได้ตอนมีเด็ก
You need to abide by those rules.เธอต้องปฎิบัติตามกติกา
I cannot abide. $100.ฉันทำไม่ได้ , 100 เหรียญ
Therefore, you must abide by your promise.ดังนั้น, เธอต้องทนอยู่กับสัญญาที่เธอให้ไว้.
"'and we'll abide in cool pastures."'และเราจะรอคอยกันในทุ่งหญ้าเขียวขจี อันแสนสดชื่น,

*abide* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
恪守[kè shǒu, ㄎㄜˋ ㄕㄡˇ, 恪守] scrupulously abide by

*abide* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダビデの星;ダヴィデの星[ダビデのほし(ダビデの星);ダヴィデのほし(ダヴィデの星), dabide nohoshi ( dabide no hoshi ); davide nohoshi ( davide no hoshi )] (n) Star of David; Magen David
住む[すむ, sumu] (v5m,vi) (See 棲む) to live (of humans); to reside; to inhabit; to dwell; to abide; (P)
判決に従う[はんけつにしたがう, hanketsunishitagau] (exp,v5u) to abide by the verdict
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r,vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P)
山葵田[わさびでん, wasabiden] (n) wetland wasabi terrace
従う(P);随う;順う;隨う(oK);從う(iK)[したがう, shitagau] (v5u,vi) to abide (by the rules); to obey; to follow; to accompany; (P)
恥を忍ぶ[はじをしのぶ, hajiwoshinobu] (exp,v5b) to abide one's shame
止まる(P);留まる;停まる;駐まる[とどまる, todomaru] (v5r,vi) (1) to remain; to abide; to stay (in the one place); (2) to be limited to; to be confined to; (P)
浮び出る;浮かび出る;うかび出る[うかびでる, ukabideru] (v1,vi) to surface
虚実皮膜[きょじつひまく, kyojitsuhimaku] (exp) the difference between truth and fiction in art being very subtle; Art abides in a realm that is neither truth nor fiction
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey

*abide* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow FR: observer ; pratiquer ; suivre
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามกฎหมาย[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by law ; obey the law FR: respecter la loi ; agir dans le respect des lois ; se conformer à la loi
รักษากฎหมาย[v. exp.] (raksā kotmā) EN: abide by the law ; uphold the law FR:
รักษาวินัย[v. exp.] (raksā winai) EN: abide by discipline ; observe discipline FR:
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *abide*
Back to top