ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เสริมเติม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เสริมเติม, -เสริมเติม-

*เสริมเติม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสริมเติม (v.) add See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach Syn. เพิ่ม, เสริมเพิ่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เสริมเติม*
Back to top