ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*หมิ่นน้ำหน้า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หมิ่นน้ำหน้า, -หมิ่นน้ำหน้า-

*หมิ่นน้ำหน้า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมิ่นน้ำหน้า (v.) underrate See also: insult, affront, underestimate Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, สบประมาท, หยามหน้า Ops. ยกย่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *หมิ่นน้ำหน้า*
Back to top