ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไตร่ตรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไตร่ตรอง*, -ไตร่ตรอง-

ไตร่ตรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไตร่ตรอง (v.) think over See also: consider, ponder Syn. ใคร่ครวญ, ตริตรอง, ตรอง Ops. บุ่มบ่าม, ไม่รอบคอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
cogitate(คอจ'จิเทท) v. พิจารณาอย่างรอบคอบ,ไตร่ตรอง, See also: cogitator n.
cogitative(คอจ'จิเททิฟว) adj. ซึ่งไตร่ตรอง,ซึ่งพิจารณา,ซึ่งรับรู้., See also: cogitativeness n.
contemplate(คอน'เทมเพลท) v. ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,มุ่งหมาย,เข้าญาน, See also: contemplator n.
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought
contemplative(คัมเทม'พละทิฟว) adj. ซึ่งครุ่นคิด,ซึ่งไตร่ตรอง. n. ผู้ชอบเข้าฌาน (เช่นพระ) ., See also: contemplativeness n. ดูcontemplative, Syn. thoughtful ###A. unreflective
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
discreet(ดิสครีท') adj. พิจารณารอบคอบ,สุขุม,ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: discreetness n. ดูdiscreet
discretion(ดิสเครช'เชิน) n. ความสุขุม,การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ความระมัดระวัง., See also: discretionary adj. ดูdiscretion discretional adj. ดูdiscretion
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
madcap(แมด'แคพ) adj. ไม่ไตร่ตรอง,ไม่ยั้งคิด,บ้าระห่ำ. n. บุคคลที่ไม่ไตร่ตรอง
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด
manslaughter(แมน'สลอเทอะ) n. การฆ่าคน,ฆาตกรรม,การฆ่าคนโดยไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อน
measured(เมส'เชฺอด) adj. ได้จากการวัด,ซึ่งหาค่าแล้ว,ไตร่ตรองและรอบคอบ,สม่ำเสมอ,แน่นอน,เป็นจังหวะ., See also: measuredly adv. measuredness n., Syn. well-considered
meditate(เมด'ดิเทท) vi. คิดคะนึง,ไตร่ตรอง,เพ่งพิจารณาดู,มุ่งหมาย,เข้าฌาน. vt. มุ่งหมาย,วางแผน., See also: meditatingly adv. meditator n., Syn. intend
meditation(เมดดิเท'เชิน) n. การคิดคะนึง,การไตร่ตรอง,การเพ่งพิจารณาดู,การมุ่งหมาย,การเข้าฌาน, Syn. contemplation,pondering
meditative(เมดดิ ดิเททิฟว) adj. ซึ่งไตร่ตรอง,ซึ่งเพ่งพิจารณา,ซึ่งมุ่งหมาย., See also: meditativeness n., Syn. contemplative
ponder(พอน'เดอะ) vi.,vt. ครุ่นคิด,คำนึง,ไตร่ตรอง,พิจารณา.
ponderable(พอน'เดอระเบิล) adj. น่าพิจาร-ณา,ไตร่ตรองได้., See also: ponderability n.
pore(พอร์) n. รูเล็ก ๆ ,รูขน,ขุมขน vi. ไตร่ตรอง,ครุ่นคิด,พินิจ,อ่านอย่างตั้งใจ,ศึกษาอย่างตั้งใจ
preconceive(พรีเคินซีฟว') vt. คิดไว้ก่อน,ไตร่ตรองไว้ก่อน
premeditate(พรีเมด'ดิเทท) vt.,vi. ไตร่ตรองล่วงหน้า,คิดล่วงหน้า., See also: premeditateedness n. premeditative adj. permeditator n.
premeditation(พรีเมดดิเท'เชิน) n. การไตร่ตรองล่วงหน้า,การคิดไว้ล่วงหน้า
prepense(พรีเพนซฺ') adj. ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า,วางแผนไว้ล่วงหน้า,มีเจตนา
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน,หมกมุ่น,ไตร่ตรองมาก่อน,ถูกใจแต่แรกเริ่ม,มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.
puzzle(พัส'เซิล) n. ปัญหา,ปัญหายุ่งยาก,ปริศนา,เรื่องฉงนสนเท่ห์,สภาวะที่ซับซ้อน vt. ทำให้ฉงนสนเท่ห์,ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่ง. vi. ครุ่นคิดหนัก,ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง, See also: puzzle out แก้ปัญหาโดยความพยายามหรือไตร่ตรอง puzzledly adv. puzzlingly adv.
reckless(เรค'ลิส) adj. ไม่สนใจ,ไม่ไตร่ตรอง,ใจร้อน,สะเพร่า,ไม่ยั้งคิด,ไม่ระวัง,บุ่มบ่าม., See also: recklessly adv. recklessness n.
reflect(รีเฟลคทฺ') vt.,vi. สะท้อนกลับ,ส่องกลับ,สะท้อนภาพให้เห็น,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง,ส่อให้เห็น,นำมาสู่ (ชื่อเสียง,การตำหนิ), See also: reflectibility n. reflectingly adv., Syn. cast back,mirror,show,ponder
reflection(รีเฟลค'เชิน) n. การสะท้อนกลับ,การส่องกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ,ภาพสะท้อน,แสงสะท้อน,ความร้อนสะท้อนกลับ,การครุ่นคิด,การไตร่ตรอง,การตำหนิ,การกล่าวหา,การพับกลับ,การงอกลับ., See also: al adj., Syn. reflexion,thought
think(ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ความคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยากจะ,เข้าใจว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,ถือว่า. vt. คิดว่า,รู้สึกว่า,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคิด, See also: thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม) ,-Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น
thought(ธอท) n. ความคิด,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา,การพิจารณา,ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea,notion
thought-outadj. ไตร่ตรองมาก,ครุ่นคิดมาก,คิดมาอย่างละเอียด
thoughtful(ธอท'ฟูล) adj. ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง,ใช้ความคิด,คิดหนัก,เอาอกเอาใจผู้อื่น,ระมัดระวัง., Syn. meditative,attentive
English-Thai: Nontri Dictionary
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง
cogitate(vi) ใคร่ครวญ,คิด,ไตร่ตรอง,พิจารณา,ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
contemplate(vi) นึก,ไตร่ตรอง,ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด
contemplation(n) การนึก,การไตร่ตรอง,การใคร่ครวญ
contemporaneous(adj) ซึ่งไตร่ตรองแล้ว,ซึ่งใคร่ครวญแล้ว
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
impetuous(adj) หุนหัน,ไม่ไตร่ตรอง,แรง,ใจร้อน,บุ่มบ่าม
inhibition(n) การกีดกั้น,การยับยั้ง,การสกัดกั้น,การไตร่ตรอง
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
preconceive(vt) คิดล่วงหน้า,ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
preconception(n) ความคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
premeditate(vt) คิดล่วงหน้า,ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
premeditation(n) การคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองล่วงหน้า
reconsider(vt) ไตร่ตรองใหม่,พิจารณาอีกครั้ง,คิดใหม่
reflect(vi) ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,ครุ่นคิด,สะท้อนกลับ,ส่อให้เห็น
reflection(n) เงา,ภาพสะท้อน,การไตร่ตรอง,การรำพึง
reflective(adj) อย่างไตร่ตรอง,ซึ่งสะท้อนกลับ,ซึ่งนำมาสู่
think(vi) คิด,นึก,ไตร่ตรอง,รำพึง
thought(n) ความคิด,การนึก,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง
wise(adj) ฉลาด,รอบรู้,สุขุม,ไตร่ตรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aforethoughtโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calculatedโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deliberatelyโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malice aforethoughtเจตนาร้ายโดยไตร่ตรองมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premeditated designเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premeditationการไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prepenseโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Premeditation (Law)การไตร่ตรองไว้ก่อน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
reflect (vi.) ไตร่ตรอง See also: ครุ่นคิด Syn. consider, muse, ponder
thought-out (adj.) ไตร่ตรองมาก See also: ครุ่นคิดมาก, ละเอียด
premeditate (vi.) ไตร่ตรองล่วงหน้า See also: คิดล่วงหน้า Syn. propose, plot, aim
premeditate (vt.) ไตร่ตรองล่วงหน้า See also: คิดล่วงหน้า Syn. propose, plot, aim
chew over (phrv.) ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน Syn. bite on, chew on
deliberate about (phrv.) ไตร่ตรองในเรื่อง See also: พิจารณา Syn. deliberate on, deliberate over
deliberate on (phrv.) ไตร่ตรองในเรื่อง See also: พิจารณา Syn. deliberate about, deliberate over
deliberate over (phrv.) ไตร่ตรองในเรื่อง See also: พิจารณา Syn. deliberate about, deliberate on, deliberate upon
deliberate upon (phrv.) ไตร่ตรองในเรื่อง See also: พิจารณา Syn. deliberate about, deliberate on, deliberate over
at the end of the day (idm.) เมื่อไตร่ตรองทุกอย่างแล้ว (ใช้กล่าวก่อนเข้าสู่สิ่งสำคัญ) See also: เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว
blunder out (phrv.) เผยความลับโดยไม่ไตร่ตรอง See also: แพร่งพราย(ความลับ) Syn. blurt out
blurt out (phrv.) เผยความลับโดยไม่ไตร่ตรอง See also: แพร่งพราย(ความลับ)
brash (adj.) ที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ See also: ที่ไม่ได้พิจารณา Syn. hasty, hotheaded, thoughtless Ops. thoughtful
manslaughter (n.) การฆ่าคนโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อน See also: การฆ่าคนตายโดยประมาท Syn. killing, homicide, assassination
meditation (n.) การไตร่ตรอง See also: การครุ่นคิด, การพิจารณา, การใคร่ครวญ Syn. deliberation, contemplation
meditative (adj.) ซึ่งไตร่ตรอง Syn. reflective, absorbed
meditatively (adv.) อย่างไตร่ตรอง
meditator (n.) ผู้ไตร่ตรอง
place above (phrv.) พิจารณา / ไตร่ตรองว่าสำคัญกว่า (บางสิ่ง) Syn. put before
premeditate (adv.) อย่างไตร่ตรองล่วงหน้า See also: อย่างคิดไว้ก่อนล่วงหน้า Syn. deliberately
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good that you can ponder and understandดีมาก ที่คุณสามารถ ไตร่ตรอง และเข้าใจ
Think about it. Discuss.ไตร่ตรอง พิจารณาเสีย
Consider this. If you fall here now... you'll never rise.ไตร่ตรองดู ถ้าวันนี้เจ้าแพ้
Consider carefully, Arthur Pendragon.ไตร่ตรองให้ดี อาเธอร์ เพนดรากอน
When you consider that... finding pleasure once every fifty to a hundred years is not a big deal.ถ้าลูกลองไตร่ตรองดู.. การขึ้นมาหาความสุข ทุกห้าร้อยปีนั้น มิใช่เรื่องใหญ่เลย
This Oregon female is the 4th person in her graduating class to die under mysterious circumstances.จากการไตร่ตรองตามหลักการแล้ว สาวชาวโอเรกอน คนนี้ เป็นคนที่ 4 ในชั้นเรียนของเธอ
Your thoughtfulness does you credit, cousin Elizabeth.การไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีของคุณ กำลังเกิดขึ้น ญาติเอลิซาเบท
And therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม
Is it something I should really contemplate doing?มันเป็นอะไรที่ฉันต้องไตร่ตรองก่อนว่าจะทำดีมั้ย
He took a good look at what he had accomplished, got rip-roaring drunk for 10 days, thought seriously about setting it on fire, then finally put the house up for sale.เขาถ่ายรูปคู่กับสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จ ดื่มเหล้าฉลองกันเป็นเวลา 10 วัน ไตร่ตรองอย่างหนัก เรื่องที่จะขายมัน
I could figure out vaguely where she wasผมคิดไตร่ตรองพอสมควร ว่าเธออยู่ที่ไหน
Mr. Leight, you're under arrest for four counts of premeditated homicide.คุณไลท์ คุณถูกจับกุมข้อหาฆาตกรรม 4 ศพ โดยที่ขาดการไตร่ตรองก่อน
She was killed on the loading dock, and I think it might have been premeditated.เธอถูกฆ่าในโกดังของห้าง แล้วฉันคิดว่า เป็นการเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
I'm trying to prove that you are guilty of murder, Mr. Lankman, or at the very least, manslaughter.ผมกำลังพยายามที่จะพิสูจน์ว่าคุณ กระทำความผิดข้อหาฆาตกรรม คุณแลงค์แมน หรือข้อหาน้อยที่สุด การฆ่าคนโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อน
You know, get my head together and...ให้เวลาตัวเองได้ไตร่ตรอง
I'm torn because the Rice murder was clearly an afterthought, but I'd love to pursue it a little more.ประเด็นกรณีการฆาตกรรมคุณไรซ์ มันดูเหมือนมีการไตร่ตรองมาก่อน ผมอยากติดตามเรื่องนี้ต่อสักพัก
I'm sure if you look hard enough, you could find a reason why Michael Scofield's presence is no longer required at this particular correctional facility.ถ้าคุณลองไตร่ตรองอีกนิด คุณจะรู้ว่า ต่อหน้าจะต้องไม่มีที่สถานราชทัณฑ์นี้โดยเฉพาะ.
Think carefully, contemplate thoroughly.คิดดีๆนะ ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน
I spent a great deal of time thinking about this but there is no other way.ข้าใช้เวลาไตร่ตรองกับเรื่องนี้อย่างมาก แต่ก็ยังหาทางออกไม่ได้
I guess I thought I'd have more figured out by now.ฉันคิดว่าต้องใช้เวลาคิดไตร่ตรองก่อน
Well, maybe the best thing to do is not to try to figure it all out.บางที ทางดีที่สุด คือ แต่อย่าไตร่ตรองไปทั้งหมดหล่ะ
It has to be premeditated homicide robbery.มันเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ที่ไตร่ตรองไว้แล้ว
Well,I was hoping that you could use these last few wee for reflection and personal growth.และชั้นหวังว่าแกจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์นี้ เพื่อไตร่ตรอง และเติบโตขี้น
YOU--YOU GET A CHANCE TO REFLECT ON YOUR LIFE.เธอ.. เธอจะมีโอกาส ที่จะไตร่ตรองชีวิตของตัวเอง
I have given this much thought.เราได้ไตร่ตรองเรื่องนี้มาก
Preacher on radio: reckless sinful way throughout this life.เสียงจากวิทยุ : การทำบาปโดยไม่ไตร่ตรอง เส้นทางสู่วิถีแห่งชีวิต
We ponder the situation.เราไตร่ตรองถึงสถานการณ์
Into Mrs. Contiella's body knowingly and deliberately.ไปในท้องของคุณนายคอนทีลล่า โดยเห็นชอบและไตร่ตรองแล้ว
Meaning? You'll realize it's good if you think about it.หมายความว่าไงน่ะ นายจะเข้าใจมันดีขึ้น ถ้านายได้ไตร่ตรองให้ดีดี
And, Mr. Guster, I will carefully ponder my next move and your future with the company.และคุณกัสเตอร์ ผมจะไตร่ตรองให้ดี เรื่องของคุณกับอนาคต ของคุณกับบริษัท
Food for thought.เรื่องที่น่าไตร่ตรอง
I believe I told you to first think of how to carefully use the moneyผมเชื่อว่าได้บอกคุณไปแล้วว่า สิ่งแรกที่คุณควรทำคือไตร่ตรองอย่างรอบคอบว่าจะใช้เงินก้อนนี้อย่างไร
We must consider who this trap is for.เราคงต้องไตร่ตรองดูว่า กับดักนี่ทำไว้ให้ใคร
Anne. Have you considered what I asked?แอนน์ เจ้าไตร่ตรองเรื่องที่ข้าขอหรือยัง?
It was a premeditated murder.มันเป็นการฆาตกรรมที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
Yes, I have been thinking about it. Of course I've been thinking about it.ใช่,ฉันกำลังตัดสินใจอยู่ แน่นอนฉันกำลังไตร่ตรองอยู่
I'm gonna look at our time apart as a chance to get to know you even better than I do.ผมจะใช้เวลาที่เราพรากจากกันนี้ไตร่ตรอง เพื่อให้รู้จักคุณมากขึ้นกว่าที่เคย
And murder in the first degree.รวมทั้งฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
Actually, if you take all things into consideration... I do.แต่ถ้าคุณลองไตร่ตรองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ผมสมควร
I'm sure your decision will be well considered.ผมมั่นใจว่าคุณจะตัดสินใจ\ โดยไตร่ตรองอย่างดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไตร่ตรอง
Back to top