ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้ผล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้ผล*, -ให้ผล-

ให้ผล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้ผล (v.) give a result See also: give an outcome Syn. ได้ผล
ให้ผล (v.) fruit See also: produce fruit Syn. ออกดอกออกผล, ผลิดอกออกผล
English-Thai: HOPE Dictionary
acarpous(เอคาร์' พัส) adj. ไม่ให้ผล, ไม่ออกผล (sterile, barren)
angiocarp(แอน' จิโอคาร์พ) n. พืชที่ให้ผลชนิดมีเปลือกแข็งหุ้ม
bearable(แบร์'ระเบิล) adj. ออกลูกได้,สามารถให้ผล,ซึ่งทนได้
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน,ที่รองรับ,ตำแหน่ง,ทิศทาง,การออกผล,การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความสามารถ,การให้ผล,ผล,ผลผลิต, Syn. endurance,yield
computerize(-พิว'ทะไรซ) vt. คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: computerization n. ทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง งานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วย แทนที่จะทำด้วยมือ (Manual) ซึ่งจะให้ผลที่รวดเร็ว แน่นอน และมีความผิดพลาดน้อย ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ย่อมจะสู้การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเร็วกว่า แก้ไขง่ายกว่า เก็บบันทึกไว้ใช้ใหม่ก็ได้ เป็นต้น
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
fertile(เฟอ'ไทลฺ) adj. ซึ่งมีดินดี,อุดมสมบูรณ์,ให้ผล,ให้ลูกได้, See also: fertileness n., Syn. fecund
fertility(เฟอทิล'ลิที) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถให้ผลหรือลูกได้
fruit treen. ต้นไม้ให้ผลไม้ที่กินได้
hazel(เฮ'เซิล) n. พืชต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Cotylud ให้ผลไม้ที่กินได้,ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว
high-gradeadj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม,ระดับสูง,ซึ่งให้ผลผลิตสูง, Syn. excellent
juniper(จู'นะเพอะ) n. ต้นสนจำพวก Juniperus ให้ผลสีม่วงที่ให้เป็นยาขับปัสสาวะแต่งกลิ่นให้เหล้ายิน
dot printerเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot matrix printerดู printer ประกอบ
kindle 2(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} v. ให้ผล,คลอดลูก n. คอกลูกสัตว์ (แมว กระต่ายหรืออื่น ๆ), Syn. bear,give birth
lucrative(ลิว'คระทิฟว) adj. มีกำไรงาม,ให้ผลกำไร,ให้ผลตอบแทน., See also: lucrativeness n. ดูlucrative, Syn. remunerative
moneymaker(มัน'นีเมคเคอะ) n. ผู้หาเงิน,ผู้ประสบความสำเร็จในการหาเงินได้มาก,สิ่งที่ให้ผลกำไรเป็นเงิน
monocarp(มอน'นะคาร์พ) n. พืชที่หลังจากให้ผลครั้งหนึ่งแล้วตาย
nutwood(นัท'วูด) n. ต้นไม้ที่ให้ผลไม้เปลือกแข็ง เช่นต้นเกาลัด ,ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว
operant(ออพ'เพเรินทฺ) adj. ให้ผล,ได้ผล,ซึ่งกำลังปฏิบัติ,มีผลบังคับ. n. ผู้กระทำ,สิ่งที่กระทำ, Syn. operating
orchardist(ออร์'เคอดิสทฺ) n. ผู้ดูแลสวนผลไม้,เจ้าของสวนผลไม้,ผู้เพาะเลี้ยงต้นไม้ที่ให้ผล
overbear(โอ'เวอะแบร์) vt. ชนะ,เหนือกว่า,ลำหน้า,ท่วม,ครอบงำ. vi. ให้ผลมากเกินไป,มีลูกมากเกินไป., See also: overbearer n., Syn. dominate
pipelineการทำงานแบบสายท่อหมายถึง วิธีการเชื่อมโยงสองโปรแกรมหรือกว่านั้นเข้าด้วยกัน โดยกำหนดให้ผลที่เกิดจากการประมวลผลในโปรแกรมแรก เป็นตัวกำหนดเรียกโปรแกรมที่สอง (หมายความว่า โปรแกรมที่สองจะเป็นโปรแกรมใด ขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมแรก) การประมวลผลในโปรแกรมที่สองก็จะเรียกโปรแกรมต่อไป วิธีการนี้ใช้ในระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ ดอส (DOS)
postscript(โพสทฺ'สคริพทฺ) n. ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,ภาพเสริมท้าย,คำเสริม ท้าย,โพสต์สคริปต์ เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี (Adobe system) ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ (PostScript printer driver) ใน โปรแกรมที่ใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ ข้อดีอย่างยิ่งก็คือ สามารถทำงานจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) ได้ อันที่จริง การสร้างหรือออกแบบงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานแผ่นพับ รายงานประจำสัปดาห์ ใบปลิว ใบโฆษณา ฯ เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาออกแบบก่อนได้ แล้วส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ชั้นดี ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาสวย และมีความคมชัดเหมือนกับเครื่องพิมพ์ใหญ่ ๆ
productive(โพรดัค'ทิฟว) adj. มีอำนาจผลิต,ให้ผลดีหรือมาก,ทำให้เกิดผล,อุดมสมบูรณ์., See also: productivity n., Syn. creative
profitable(พรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ให้ผลกำไร,ได้ผลประโยชน์,มีประโยชน์., See also: profitabiliby n. profitableness n. profitably adv.
uptimeช่วงเวลาให้บริการหมายถึง ระยะเวลาที่เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลงานของเราแล้วเสร็จสมบูรณ์ มีความหมายตรงข้ามกับ downtime ซึ่งแปลว่าช่วงเวลาที่เครื่องเสียหรือไม่สามารถทำงานได้ ดู downtime เปรียบเทียบ
valid(แวล'ลิด) adj. มีเหตุผล,มีมูล,มีหลักฐาน,มีผล,ให้ผลที่ต้องการ,เป็นทางการ,ใช้ได้,ฟังขึ้น,ชอบด้วยกฎหมาย,แข็งแรง,มีสุขภาพดี., See also: validly adv. validness n., Syn. cogent
spreadsheetตารางจัดการหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นตาราง มีเส้นแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาทำการคำนวณได้ และจะให้ผลอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ โปรแกรมประเภทนี้ที่มีชื่อเป็นที่นิยมใช้กันมากได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro เป็นต้น
wire printerเครื่องพิมพ์แบบเข็มเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์แบบกระทบ (impact printer) กล่าวคือ ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม มักจะเป็นขนาด 5x7, 7x7, หรือ 7x9 จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น บางทีเรียก wire matrix printer
yield(ยีลดฺ) vt.,vi. ให้ผล,ผลิต,ให้,เกิด,ยอม,ยอมให้,ยอมจำนน,อ่อนข้อให้ n. การให้ผล,สิ่งที่เป็นผลขึ้น,ผล,ผลิตภัณฑ์,ประโยชน์ที่ได้รับ,ปริมาณผล, See also: yieldable adj. yielder n., Syn. furnish,produce
yielding(ยีล'ดิง) adj. ยอม,ยินยอม,ให้ผล, See also: yieldingly adv. yieldingness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์,การให้ผลดก,ความสามารถสร้างสรรค์ได้
fertile(adj) อุดม,สมบูรณ์,ซึ่งให้ผล,มีตัว
fruitful(adj) มีผล,ออกดอกออกผล,มีลูกมาก,มีผลดก,ให้ผลดี
redound(vt) ส่งเสริม,ให้ผล,กลับไปสู่
yield(n) ผลิตผล,การให้ผล,ผลผลิต,ประโยชน์,ผลิตภัณฑ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimicให้ผลเหมือนกับ [การแพทย์]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Bragard Signการตรวจที่ให้ผลบวกที่มีอาการปวดเมื่อยกขาผู้ป่วย [การแพทย์]
complementary colourสีเติมเต็ม, สีของแสงคู่ใดคู่หนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วให้ผลเป็นแสงสีขาว  เช่น แสงสีน้ำเงินกับแสงสีเหลือง ต่างก็เป็นแสงสีเติมเต็มของกันและกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Durationช่วงเวลา,ระยะเวลา,ช่วงกว้าง,ความกว้าง,ระยะ,ช่วงความกว้าง,ช่วงเวลา,ระยะเวลาที่ยาให้ผลในการรักษา,ช่วง,ความกว้างของคลื่นไฟฟ้า,ความยาวนาน [การแพทย์]
Edaphology ปฐพีวิทยาสัมพันธ์ วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่ง มีชีวิต โดยเฉพาะพืช การใช้ดินเพื่อการปลูกพืช รวมทั้งสมบัติของดินที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของพืช [สิ่งแวดล้อม]
Mutual fundกองทุนรวมกองทรัพย์สินที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหรือเรียกย่อ ๆ ว่า " บลจ." มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในการลงทุนแตกต่างกันไป อาทิเช่น ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือกำไรจากการขายหน่วยลงทุน โดยกองทุนรวมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กองทุนเปิด (Open-End Fund) และกองทุนปิด (Closed-End Fund)
Pigmentสารให้สีที่ไม่ละลายในยาง เติมลงไปในยางที่ไม่มีผงเขม่าดำเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มีสีสันตามความ ต้องการของผู้ผลิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผงสีอินทรีย์และผงสีอนินทรีย์ [เทคโนโลยียาง]
resultant forceแรงลัพธ์, แรงหนึ่งแรงซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับแรง 2 แรงหรือมากกว่าในการกระทำต่อวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
return (vt.) ให้ผล See also: ได้ผลกำไร Syn. earn, yield profit
yield profit (vt.) ให้ผล See also: ได้ผลกำไร Syn. earn
outperform (vt.) ให้ผลดีกว่า See also: ทำสำเร็จกว่า Syn. beat, exceed
yield (vt.) ให้ผลผลิต See also: ให้, ผลิต
boomerang (n.) สิ่งที่ให้ผลร้ายแบบไม่คาดคิดแก่ผู้ที่ทำหรือพูดออกไป Syn. backfire
counteraction (n.) การทำให้ผลกระทบน้อยลง
efficacious (adj.) ที่ให้ผลตามต้องการ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล) Syn. efficient, effective, effectual, productive
ethene (n.) ก๊าซที่ไม่มีสี ติดไฟได้ ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์และสารเคมีชนิดอื่นๆ และใช้ในการทำให้ผลไม้สุก Syn. ethylene
expedient (adj.) ที่ให้ผลประโยชน์ See also: ได้เปรียบ, ได้ประโยชน์ Syn. advantageous, helpful, useful
outperformance (n.) การให้ผลดีกว่า
quince (n.) ต้นไม้ขนาดเล็กที่ให้ผลเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม
send away (phrv.) ทำให้ผละไป See also: ส่งออกไป, ไล่ออก Syn. go away
wet (adj.) ซึ่งอนุญาตหรือสนับสนุนให้ผลิตหรือ่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For hawthorne wipe's moist towelettes.ให้ผลิตภัณฑ์ผ้าขนหนูของฮอว์ธอร์นนะขอบอก
I will now yield to my distinguished friend... from the nation's dairyland, Senator Macon.{\cHFFFFFF}ตอนนี้ผมจะให้ผลผลิตของฉัน เพื่อนที่โดดเด่น ... {\cHFFFFFF}จาก DAIRYLAND ของประเทศ วุฒิสมาชิกแมคอน
However, I will yield to the opinion of the majorityอย่างไรก็ตาม, ฉันจะให้ผลถึงของ the opinion ส่วนใหญ่
The Ariki-mau promised we could keep 30% of the crop.อาหารปันส่วน ท่านหัวหน้าสัญญาให้ผลผลิตเรา30เปอร์เซนต์
You cannot yield to it.คุณไม่สามารถให้ผลผลิตได้
I only iso'd epinephrine that was injected when he got jouled and juiced on the plane.ทั้งซี่โครง โคสลอร์ ซอสบาร์บีคิว ทั้งหมดให้ผลพิษเป็นลบ
To make the effects of this potion permanent the drinker must obtain his true love's kiss by midnight.เจ้านาย! จะให้ผลของยานี้อยู่ถาวร ผู้ดื่มจะต้องได้รับการจูบจากคนรัก
Do you need good grades to marry into that family?แม่ต้องให้ผลการเรียนดีๆถึงจะแต่งงานไปกับตระกูลนั้นได้หรือ
These kind of compliments are always acceptable to the ladies, and which I conceive myself particularly bound to pay.คำชมแบบนี้ เป็นที่พึงพอใจต่อสตรีเสมอ และผมคิดด้วยตัวเองว่า จะต้องให้ผลดีในภายหลัง
The system will pay for itself within three years according to our predictions.ระบบจะให้ผลคุ้มค่าภายใน 3 ปี ตามที่เราคาดหมาย
If you consider the overall improvement to the company, the system will exceed these predictions.ถ้าท่านนึกถึงการพัฒนาของบริษัทโดยรวม ระบบนี้จะให้ผลประโยชน์มากกว่าที่เราคาดไว้
Not too many, and that's the way I'd like to keep it.ฉันก็อยากให้ผลมันเออกมาอย่างนั้น
The extra eight hours of my life had done nothing to slow the effect of time.8ชั่วโมงของชีวิตที่เพิ่ม ไม่ช่วยให้ผลของเวลาช้าลง
Anything i can do to overburden masuka is to my advantage.อะไรก็ได้ที่จะทำให้มาซูกะงานล้น ก็ยิ่งให้ผลดีกับผม
Treasure hunting paid off, in case you haven't read the papers.การพบสมบัติก็ให้ผลตอบแทน คุณไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เหรอ ?
If we decide to drill for oil if the well begins to produce I'll give your Church a 5,000 dollar signing bonus.ถ้าเราตกลงว่าจะเจาะหาน้ำมัน เมื่อไหร่ที่เหมืองน้ำมัน เริ่มให้ผลผลิต... ฉันจะมอบเงิน 5,000 เหรียญให้ โบสถ์เป็นค่าเซ็นสัญญา
You'd need an oven to approach an effective temperature which means most tissue would've been left intact.ต้องใช้เตา สำหรับอุณหภูมิที่ให้ผลดี ..หมายถึง ชิ้นเนื้อจะเหลือติดกระดูก
You're doin' it for the first time.เลือดวีคนเดียวกัน แต่ให้ผลกับคนเสพต่างกัน
This isn't even the issue that demands immediate attention.นี่มันไม่ใช่ปัญหา ที่จะได้จัดการให้ผลทันตาเห็น
And now that Arthur is dead, there's no one to hold you back, no one to take advantage of you.และตอนนี้อาเธอร์ก็ตายแล้ว ไม่มีใครจะมารั้งเธอไว้อีก ไม่มีใครให้ผลประโยชน์แกคุณ
It is a challenging and often difficult process but an incredibly fulfilling one.มันมีขั้นตอนที่ท้าทายและยุ่งยากอยู่ แต่ให้ผลน่าพอใจถ้าเชื่อ
Someone who would owe you a real debt in a very strategic place.คนนั้นจะให้ผลประโยชน์กับคุณ ในที่ที่คุณต้องการ
A very powerful one.ที่ให้ผลรุนแรงตัวหนึ่ง
He took my look, my words, everything that makes me successful to the opposite sex.เขาใช้รูปโฉมของผม คำพูดของผม ทุกอย่างที่ทำให้ผลประสพความสำเร็จกับผู้หญิง
The burning sun may strengthen you, but it has the opposite effect on me.แสงอาทิตย์อาจจะให้พลังกับนาย แต่มันให้ผลตรงกันข้ามกับชั้น
If it was positive,และถ้ามันให้ผลเป็นบวก...
Culture's still negative.การเพาะเชื้อยังให้ผลเป็นลบ
Plus schistocytes on her smear means it's DIC, which means she's got cancer.schistocytesให้ผลบวกในเสมหะเธอ\ อาจหมายถึงเธอเป็นมะเร็ง
I don't want anything that cross-Reacts.ผมไม่ต้องการอะไรอีก ที่จะให้ผลตรงกันข้าม
Every easy choice today will have its consequence tomorrow.เลือกความสะดวก... มักจะให้ผลร้ายในวันข้างหน้า
It has to be. It has to be a formula with a patent application.ต้องมีแหงๆ พวกส่วนผสม ที่ให้ผลทางการรักษา
Poison is the perfect m. O. Quiet, quick,ยาพิษเป็นอาวุธที่ให้ผลเร็ว
It is, actually, because that is when I decided that I don't want this piece of art that I slaved over hanging in the house you are sharing with your new girlfriend.ใช่ นั่นแหละ จริงๆแล้ว เพราะเมื่อฉันตัดสินใจ ที่ฉันไม่อยากให้ผลงานศิลปะที่ฉันทุ่มเทอย่างหนัก
Being a good maker is very rewarding.ผู้สร้างที่ดียอมให้ผลตอบแทนที่ดี
You know, i had to give my investors something,ฉันก็เลยต้องให้ผลตอบแทนนักลงทุนบ้าง
Looks like OZ's security system has backfired on them.ดูท่าระบบป้องกันของ OZ จะให้ผลตรงข้ามนะครับ
They never imagined that their test could have lead to this.พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าการทดลองมันจะ ให้ผลขนาดนี้
And I'm gonna do something productive while I'm here...ที่เซรีน่ายืดเวลาออกไปหนึ่งปี\และฉันกำลังจะทำบางอย่าง\ที่ให้ผลเยี่ยมขณะที่ฉันอยู่ที่นี่
"I have always found that mercy bears richer fruit than strict justice.""ข้าพเจ้ามักจะพบว่า ความเมตตากรุณานั้น มักให้ผลดีกว่า ความเที่ยงตรงที่เข้มงวด"
If sales increase, what are you going to do if they only give the good work to Eun Sung?ถ้ายอดขายเพิ่มขึ้น, พี่จะทำอย่างไร ถ้ามันให้ผลดีกับอึนซองคนเดียวคะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้ผล
Back to top