ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใคร่ครวญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใคร่ครวญ*, -ใคร่ครวญ-

ใคร่ครวญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใคร่ครวญ (v.) introspect See also: ponder, reflect, cogitate, deliberate, ruminate Syn. ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตร่ตรอง
English-Thai: HOPE Dictionary
cerebrate(เซอ'ริเบรท) vi.,vt. คิด,ใช้สมอง,ใคร่ครวญ, See also: cerebration n.
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
contemplable(คันเทม'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถใคร่ครวญได้
contemplate(คอน'เทมเพลท) v. ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,มุ่งหมาย,เข้าญาน, See also: contemplator n.
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
introspect(อินทระสเพคทฺ') vt.,vi.ใคร่ครวญ,บททวนความคิดของตน,หวนคิด,พินิจพิจารณาตัวเอง, See also: introspective adj. introspectively adv. introspectiveness n.
muse(มิวซ) v. รำพึง,ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,จ้องอย่างใคร่ครวญ, See also: muser n., Syn. ponder
museful(มิวซ'ฟูล) adj. ใคร่ครวญ,คิดคะนึง
musing(มิว'ซิง) adj.,n. (การ) ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,รำพึง, Syn. thoughtful
puzzle(พัส'เซิล) n. ปัญหา,ปัญหายุ่งยาก,ปริศนา,เรื่องฉงนสนเท่ห์,สภาวะที่ซับซ้อน vt. ทำให้ฉงนสนเท่ห์,ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่ง. vi. ครุ่นคิดหนัก,ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง, See also: puzzle out แก้ปัญหาโดยความพยายามหรือไตร่ตรอง puzzledly adv. puzzlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง
cogitate(vi) ใคร่ครวญ,คิด,ไตร่ตรอง,พิจารณา,ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
contemplate(vi) นึก,ไตร่ตรอง,ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด
contemplation(n) การนึก,การไตร่ตรอง,การใคร่ครวญ
contemporaneous(adj) ซึ่งไตร่ตรองแล้ว,ซึ่งใคร่ครวญแล้ว
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
introspect(vi) พิจารณา,ใคร่ครวญ,คิดหน้าคิดหลัง,หวนคิด
introspection(n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด
muse(vi) ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,คิดทบทวน,รำพึง
ponder(vt) ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,พิจารณา
reflect(vi) ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,ครุ่นคิด,สะท้อนกลับ,ส่อให้เห็น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
commune with (phrv.) ใคร่ครวญ See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
take into account (idm.) ใคร่ครวญ See also: ไตร่ตรอง, พิจารณา
think over (vt.) ใคร่ครวญอย่างละเอียด
bring someone to his senses (idm.) ทำให้กลับมามีเหตุผลหรือใช้เหตุผลใคร่ครวญ See also: ทำให้รู้สึกตัว Syn. come to
contemplation (n.) การพิจารณาใคร่ครวญ See also: การเพ่งพินิจ, การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง
introspectin (n.) การใคร่ครวญ See also: การไตร่ตรอง Syn. reflection, thought
muser (n.) ผู้ใคร่ครวญ See also: ผู้พิจารณา
rumination (n.) การใคร่ครวญ See also: การไตร่ตรอง Syn. introspectin, reflection, thought
ruminative (adj.) ซึ่งใคร่ครวญ See also: ซึ่งไตร่ตรอง Syn. pensive, thoughtful
ruminatively (adv.) อย่างใคร่ครวญ
ruminator (n.) ผู้ใคร่ครวญ See also: ผู้ไตร่ตรอง
scrutiny (n.) การใคร่ครวญอย่างละเอียด See also: การตรวจสอบอย่างละเอียด
speculation (n.) การใคร่ครวญ See also: การพิจารณา Syn. meditation, consideration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now Laura and Sasha are both contemplating just how this exotic landscape outside our Universe might behave.ตอนนี้ลอร่าและ แซชะ มีทั้ง ใคร่ครวญ เพียงวิธีนี้ภูมิทัศน์ที่แปลกใหม่นอก จักรวาลของเรา อาจประพฤติ
As you seem to have worked out the whole thing so carefully, perhaps you can provide us also with a motive.ในเมื่อคุณดูจะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมดมาอย่างดี บางทีคุณอาจจะบอกเราถึงแรงจูงใจได้
Well, I've been giving it a great deal of thought, and I...ฉันคิดใคร่ครวญดูแล้วนะ และก็คิดว่าฉันมีวิธีแก้ไข
Finally, after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything... that..."สุดท้าย หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ
"Finally after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything that formed the fabric of her life."ในที่สุด หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ
All I'm doing is contemplating the ifs.ทั้งหมดที่ฉันทำคือใคร่ครวญไอเอฟเอ
Well, that's what I been sitting here contemplating.ดีที่เป็นสิ่งที่ฉันได้รับการนั่งอยู่ที่นี่ใคร่ครวญ
Can't revolve around your little tree house.ให้ใคร่ครวญถึงบ้านต้นไม้ของคุณได้
It was good. It gave me time to think and pray.ไม่เป็นไร ทำให้พ่อมีเวลาอธิษฐานและใคร่ครวญ
With your first cut, you had all night to consider my questions.แผลแรก แกมีเวลาคืนนึงใคร่ครวญคำตอบ
I even think that anything that happened, this job I will have to give Stu.อันที่จริงหลังจากสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนี่ ผมใคร่ครวญดูแล้ว น่าจะยกตำแหน่งให้สตูดีกว่า สตู...
Yeah, we're gonna have a great time, Melissa and I.และใช้เวลาใคร่ครวญถึงความล้มเหลวในชีวิตฉัน งั้น เมื่อไหร่ที่เธอพร้อมที่จะก้าวต่อไปอีกครั้ง
Contemplating a life of solitude and celibacy.กำลังใคร่ครวญถึงชีวิตเป็นโสดและโดดเดี่ยว
Well,i'm not gonna just sit around and speculate.ผมไม่ต้องการนั่งรอ และใคร่ครวญ
After weeks of heated debate and speculationหลังจากผ่านมาหลายสัปดาห์ ในการโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน และการใคร่ครวญ
I haven't overanalyzed it, like you're about to.ฉันไม่ได้ใคร่ครวญถึงมัน อย่างที่เธอทำ
I took a look at it and even taking into account that she was only four it can't deliver enough of a shock to stop someone's heart.ครูพลิกดูไปมา และใคร่ครวญดูว่าลูกอายุแค่ 4 ขวบก็จริง แต่ไฟช็อตนี้มันไม่แรงพอจะหยุดการเต้นของหัวใจใครได้
The more he thought about it, he just couldn't let me do this.พอเขาคิดใคร่ครวญเรื่องนี้มากเท่าไหร่ เขายิ่งไม่ให้ฉันทำเรื่องนี้
So I invite you to contemplate how insignificant I find you.ฉันขอให้นายใคร่ครวญดู ว่าฉันเห็นนายเล็กจ้อยแค่ไหน
So... after some thought...หลังจากที่ใคร่ครวญดีแล้ว ...
It is a terrible thing we must consider, a vile thing.เราต้องใคร่ครวญ เรื่องสิ่งหยาบช้านี่
Half of my life is spent regretting.ครึ่งหนึ่งของชีวิตฉัน มีความเสียใจและการใคร่ครวญแล้ว
Not quite. Blair still married the twerp.ไม่เชิง แบลร์ยังคงแต่งงานกับบุคคลที่ถือว่าไม่สำคัญ แต่สามารถใคร่ครวญได้
Section 20 a clean bill of health because anyone seriously contemplating shutting down a unit of soldiers this dedicated and this committed is a fucking...หน่วย 20 ไม่มีความผิด เพราะว่าทุกคน ใคร่ครวญในการปิดหน่วยงานของทหาร การทุ่มเทและการมุ่งมั่นนี้มันโคตร..
You contemplating wading out to sea and never coming back?คุณใคร่ครวญลุยไปในทะเล และไม่เคยกลับมา?
I caught myself thinking about it over and over,ฉันมองตัวเองใคร่ครวญ หลายต่อหลายครั้ง
I wanted to show you. I don't have anyone else.ข้ากำลังคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับอุกกาบาตชนโลก ความงามบริสุทธิ์ของมัน
Take your time to process this.คุณใช้เวลาใคร่ครวญนะ
Are they still deliberating?พวกเขายังคงใคร่ครวญ?
I'm simply contemplating the nature of mortality.ฉันเพียงแค่ใคร่ครวญธรรมชาติ ของการตาย
He's just kind of, like, looking off into space and, like, really making a meal out of this.เขาแค่ดูเหม่อลอย และคิดใคร่ครวญอย่างหนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใคร่ครวญ
Back to top