ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แผ่นดิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แผ่นดิน*, -แผ่นดิน-

แผ่นดิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผ่นดิน (n.) reign See also: dynasty, regime Syn. รัชกาล
แผ่นดิน (n.) land See also: ground, earth, terra firma Syn. ผืนแผ่นดิน, พสุธา, พื้นพิภพ, ปฐพี
แผ่นดิน (n.) land See also: territory, country, nation, region, kingdom Syn. ดินแดน, ประเทศ, เขตคาม
แผ่นดินแม่ (n.) motherland See also: maternal city Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน Ops. ปิตุภูมิ
แผ่นดินแม่ (n.) motherland See also: maternal city Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน Ops. ปิตุภูมิ
แผ่นดินใหญ่ (n.) mainland
English-Thai: HOPE Dictionary
budget(บัด'เจท) budgetted,budgetting,budgets} n. งบประมาณ,งบประมาณแผ่นดิน,ถุงเล็ก. vt. ทำงบประมาณ, See also: budgetary adj. ดูbudget budgeter n. ดูbudget
chest(เชสทฺ) n. หีบ,กล่องขนาดใหญ่,ลังขนาดใหญ่,ทรวงอก,หน้าอก,เต้านม,คลัง,เงินทุน,เงินแผ่นดิน,กรมคลัง,กระทรวงการคลัง,สิ่งที่เก็บอยู่ในหีบ
continent(คอน'ทะเนินทฺ) n. ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร) ,ส่วนที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่เป็นที่บรรจุหรือพรมแดน -Phr. (the Continent ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป (ซึ่งต่างจากเกาะอังกฤษ) ,adj. ซึ่งควบคุมตัวเอง, Syn. abstinent ###A. le
continental(คอนทิเนน'เทิล) adj. เกี่ยวกับทวีป n. ผู้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
earthquake(เอิร์ธ'เควค) n. แผ่นดินไหว
forland(ฟอร์'แลนดฺ) n. แหลม,ฝั่งข้างหน้า,แผ่นดินที่อยู่ข้างหน้า,ที่ใกล้ฝั่ง,ผืนแผ่นดินข้างหน้า
hinterland(ฮิน'เทอะแลนดฺ) n. เขตหัวเมืองที่ส่งเสบียงให้แก่เรือ,ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล.
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil,g
landfall(แลนดฺ'ฟอล) n. การเข้าหาแผ่นดินการเห็นแผ่นดิน,แผ่นดินที่ดิน,แผ่นดินถล่ม
landlocked(แลนดฺ'ลอคทฺ) adj. ไม่มีทางออกสู่ทะเล,ล้อมรอบไปด้วยแผ่นดิน,อยู่ในน้ำที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
landslide(แลนด'สไลดฺ) n. แผ่นดินถล่ม,แผ่นดินทลาย,การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi. ถล่มลงมา,พังทลายลงมา, Syn. rockfall
landward(แลนดฺ'เวิร์ด) adv. เข้าหาแผ่นดิน adj. มุ่งสู่แผ่นดิน, See also: landwards adj.
loch(ลอค) ทะเลสาบ,อ่าวยาวและแคบที่มีแผ่นดินล้อมรอบบางส่วน, Syn. lake
main(เมน) adj. ส่วนใหญ่,ชั้นนำ,สำคัญที่สุด,สำคัญ,ที่สุด,ใช้เดี่ยวได้ n. ท่อสำคัญ,ท่อหลัก,กำลัง,ความพยายามที่รุนแรง,มหาสมุทร,ทะเลหลวง,แผ่นดินใหญ่ -Phr. (in the main ส่วนใหญ่), Syn. chief
mainland(เมน'แลนดฺ'-เลินดฺ) n. แผ่นดินใหญ่, See also: mainlander n.
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur,sovereignty
panhandlen. ด้ามกระทะ,บริเวณผืนแผ่นดินที่ยืนยาวและแคบ vi. ขอทานตามถนน, See also: panhandler n.
prince regentn. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์
promontory(พรอม'มันโทรี,-ทอรี) n. แหลม,ส่วนของแผ่นดินสูงที่ยื่นออกไปในทะเล,โหนก,ส่วนนูน, Syn. headland
protector(พระเทค'เทอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้ม-ครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อุปถัมภ์,เครื่องป้องกัน,อุปกรณ์ป้องกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน., See also: protectoral adj. protectorship n.
protectress(พระเทค'เทรส) n. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินที่เป็นหญิง
quake(เควค) vi.,n. (การ) สั่นเทา,สั่น,สั่นสะเทือน,ไหว,ยวบ,แผ่นดินไหว, See also: quakingly adv., Syn. shake
ranee(รา'นี) n. (ในอินเดีย) มเหสี,ราชินี,กษัตรี,เจ้าหญิงผู้ครองแผ่นดิน, Syn. rani
realm(เรล์ม) n. ราชอาณาจักร,อาณาจักร,บริเวณ,แผ่นดิน,ดินแดน,ขอบเขตล ปริมณฑล
regency(รี'เจินซี) n. ตำแหน่งอำนาจของผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,การปกครองโดยผู้สำเร็จราชการ,ระยะเวลาของการเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
regent(รี'เจินทฺ) n. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,อุปราช,ผู้ว่าการ,สมาชิกสภามหาวิทยาลัย,ข้าหลวง adj. เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,ปกครอง, See also: regental adj. regentship n.
revolution(เรฟ'วะลิว'เชิน) n. การปฏิวัติ,การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง (และมักรวดเร็ว) ,การเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่,การหมุนรอบ,การโคจร,การพลิกแผ่นดิน,รอบ,วัฎจักร, See also: revolutionary adj.,n., Syn. revolt,cycle,rotation
river basinn. ลุ่มแม่น้ำ,บริเวณผืนแผ่นดินที่มีแม่น้ำไหลและแควไหลผ่าน
seaward(ซี'เวิร์ด) adv. สู่ทะเล,ไปยังทะเล adj. หันไปทางทะเล,มุ่งไปทางทะเล,มาจากทะเล. n. ทิศทางสู่ทะเล,ทิศทางจากแผ่นดิน
seism(ไซ'ซึม,-ซัม) n. แผ่นดินไหว
seismic(ไซซ'มิค) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากแผ่นดินไหว, Syn. seismal,seismical, See also: seismically adv.
seismograph(ไซซ'มะกราฟ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิด จากแผ่นดินไหว., See also: seismographic adj. seismographical) adj.
seismography(ไซซมอก'กระฟี) n. การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหว,=seismology (ดู), See also: seismographer n.
seismology(ไซซมอล'โลจี) n. แผ่นดินไหววิทยา, See also: seismological adj. seismologist n.
serf(เซิร์ฟฺ) n. ทาส,ข้าแผ่นดิน., See also: serfdom n. serfhood n. serfage n. serfish adj. serfishly adv. serfishness n., Syn. slave
spit(สพิท) {spat/spit,spitting,spits} vi.,vt. ถ่มน้ำลาย,พ่น,ถุย,บ้วนกระเด็น,เสียบ,แทง. n. น้ำลายที่ถ่มออก,การถ่มน้ำลาย,เหล็กเสียบเนื้อย่าง,เหล็กเสียบ,เดือย,เข็ม, (แผ่นดิน) แหลม., See also: spitter n.
spread(สเพรด) {sprea,spread,spreading,spreads} vt.,vi.,n. (การ) แผ่,แพร่,กระจาย,กาง,คลี่,ปู,ละเลง,ทา,ทำให้กระจาย,แยกออก,ยึดออก,ลาม,ซึม,ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่,น่านน้ำอันกว้างใหญ่,ผ้าปู,ฟาร์ม,ไร่นา., See also: spreadable adj. -S...
subject(ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม,
terra(เทอ'ระ) n. โลก,พื้นดิน,แผ่นดิน
English-Thai: Nontri Dictionary
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
earthquake(n) แผ่นดินไหว
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้
fatherland(n) ปิตุภูมิ,แผ่นดินเกิด,บ้านเกิดเมืองนอน
fiscal(adj) เกี่ยวกับการเงิน,เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน,เกี่ยวกับงบประมาณ
interregnum(n) เวลาผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน,เวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ,เวลาว่าง
king(n) พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา
kingship(n) ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ความเป็นกษัตริย์,รัชสมัย
land(n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง
mainland(n) พื้นแผ่นดินใหญ่
majesty(n) ความโอ่อ่า,ความสง่าผ่าเผย,พระเจ้าแผ่นดิน
protector(n) ผู้ป้องกัน,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
protectorate(n) ความอารักขา,ความคุ้มกัน,ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
realm(n) แผ่นดิน,อาณาจักร,ขอบเขต,ปริมณฑล,ดินแดน,บริเวณ
serf(n) ข้าแผ่นดิน,ข้าทาส,ขี้ข้า
serfdom(n) ความเป็นข้าแผ่นดิน,ความเป็นทาส
vicegerent(n) ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aftershockแผ่นดินไหวตาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earthquakeแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seimic surge; earthquake sea wave; seismic sea waveคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
auditorผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
denudationการเกลี่ยผิวแผ่นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earth๑. โลก๒. เปลือกดิน, หน้าดิน๓. แผ่นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eolationการปรับผิวแผ่นดินโดยลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
epicenter; epicentumจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gradationการปรับระดับผิวแผ่นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
peculationการยักยอกทรัพย์สินของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public prosecutor; prosecutor, publicพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seismologyวิทยาแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
warp๑. ตะกอนปากน้ำ๒. แผ่นดินโก่งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earthquakeแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่
Landslideแผ่นดินถล่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bay อ่าว ส่วนของทะเลสาบ ซึ่งเว้าโค้งเข้าไปในแผ่นดิน โดยมีความกว้างที่ปากอ่าวมากกว่าความยาวจากปากอ่าวถึงก้นอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
Coast ชายฝั่งทะเล แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Coastline แนวชายฝั่ง 1) เส้นที่แบ่งขอบเขตระหว่างแผ่นดินกับน้ำทะเลและ/ หรือมหาสมุทร 2) คำทั่วไปที่อธิบายถึงลักษณะหรือรูปลักษณ์ ของแผ่นดินตามชายฝั่ง เมื่อมองจากทะเลเข้ามายังแผ่นดิน รวมถึงอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Denudation การเกลี่ยผิวแผ่นดิน กระบวนการต่าง ๆ ตามธรรมชาติที่ทำให้ เกิดการลดระดับของผิวแผ่นดิน อันได้แก่การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การแตกหลุดของมวลเศษหินและการพัดพา คำนี้โดยทั่วไปมีความหมายเหมือนกับการลดระดับแผ่นดิน (degradation) แต่การเกลี่ยผิวแผ่นดินนั้น เน้นถึงกระบวนการทำลายต่างๆ ในระยะแรกเริ่มของวงจรการปรับลักษณะผิวแผ่นดิน ส่วนการลดระดับแผ่นดินเป็นผลของกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งทำให้บริเวณนั้นมีระดับลงต่ำลง [สิ่งแวดล้อม]
epicenter; epicentrumepicenter; epicentrum, ศูนย์กลางแผ่นดินไหว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
inland basininland basin, แอ่งภายในแผ่นดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
landsliplandslip, แผ่นดินถล่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Oceanic Island เกาะกลางมหาสมุทร เกาะที่ตั้งห่างจากทวีปมากๆ และโดยทั่วไปจะอยู่ในมหาสมุทร เกาะประเภทนี้ จะถือกำเนิดตามลำพังไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผืนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ เกาะภูเขาไฟ (Volcanic Island) และเกาะปะการัง (Coral Island) [สิ่งแวดล้อม]
Public domainสาธารณสมบัติของแผ่นดิน [TU Subject Heading]
Erosion การกร่อน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded) หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Island เกาะ ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบโดยตลอดและมี ขนาดเล็กกว่า แผ่นดินที่เป็นทวีป อาจเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของคลื่นและ กระแสน้ำจนทำให้แผ่นดินบางส่วนถูกตัดขาดออกจากแผ่นดินใหญ่ เกิดจากการกระทำของภูเขาไฟใต้ทะเล เกิดจากการดันของเปลือกโลก ให้สูงพ้นน้ำ หรือเกิดจากการก่อตัวของปะการัง จำแนกตามสถานที่ตั้งได้ 2 ประเภท คือ Continental Island และ Oceanic Island [สิ่งแวดล้อม]
Manuscriptต้นฉบับตัวเขียนManuscript หมายถึง (1) ต้นฉบับตัวเขียน คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทำขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน ได้แก่ หนังสือที่จัดทำในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นหนัง ใบลาน กระดาษ เป็นต้น ตัวอย่างของต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (papyrus) ต้นฉบับตัวเขียนมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแหล่งสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต (2) ต้นฉบับของผู้แต่งหนังสือ ก่อนที่จะนำไปพิมพ์เผยแพร่ อาจอยู่ในรูปของต้นฉบับตัวเขียนที่เขียนด้วยลายมือของผู้แต่งเอง หรือเป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Peneplain พื้นเกือบราบ ผืนแผ่นดินที่เกิดการผุพังทำลายให้ภูเขากร่อน ลงๆ จนเกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อย ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นราบลุ่มน้ำ พื้นราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูง โดยการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่ แต่เมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นขอบเขตที่แสดงว่าเป็นพื้นราบในอดีตได้ [สิ่งแวดล้อม]
sink holeหลุมยุบ, หลุมลึกบนพื้นดินเกิดจากสะเก็ดดาวตกลงมาทำให้แผ่นดินยุบตัวลงไปหรือเกิดจากน้ำละลายเอาสารใต้พื้นดิน  เช่น เกลือหินออกไปทำให้พื้นดินยุบตัวลงเป็นหลุมใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sinkhole หลุมยุบ หลุมลึกบนแผ่นดินที่ปากเกือบกลม และมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 20 ถึงกว่า 200 ม. เกิดจากน้ำละลายเอาหินเกลือ หินยิปซัม หรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปเสีย ทำให้พื้นดินตอนบนยุบตัวลง เป็นหลุมใหญ่ หากการละลายสารดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวาง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
expanse (n.) พื้นที่กว้างขวาง (โดยเฉพาะทะเล แผ่นดิน ท้องฟ้า) See also: ขอบเขตกว้างใหญ่, สถานที่กว้างใหญ่ไพศาล
terra (n.) แผ่นดิน See also: พื้นดิน
landslide (n.) แผ่นดินถล่ม See also: แผ่นดินทลาย Syn. landslip
landslip (n.) แผ่นดินถล่ม Syn. landslide
main (n.) แผ่นดินใหญ่ Syn. mainland
mainland (n.) แผ่นดินใหญ่ Syn. land
earthquake (n.) แผ่นดินไหว Syn. quake, seism, temblor
quake (n.) แผ่นดินไหว Syn. earthquake
seism (n.) แผ่นดินไหว Syn. earthquake
temblor (n.) แผ่นดินไหว Syn. quake, seism
aftershock (n.) แผ่นดินไหวเล็กน้อยที่เกิดหลังจากแผ่นดินไหวรุนแรง
cataclysmic (adj.) เกี่ยวกับแผ่นดินไหว See also: ซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหว, ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก Syn. volcanic
continental (adj.) เกี่ยวกับแผ่นดินใหญ่
epicenter (n.) พื้นดินเหนือศูนย์กลางการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว See also: พื้นดินเหนือจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว Syn. center
headland (n.) แหลม (แผ่นดิน) ที่ยื่นลงไปในทะเล Syn. promontory
hinterland (n.) ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล
landfall (n.) การมองเห็นแผ่นดิน (จากเรือในทะเล)
landlocked (adj.) ที่ล้อมรอบไปด้วยแผ่นดิน
landward (adv.) เข้าหาแผ่นดิน See also: มุ่งไปยังแผ่นดิน Syn. landwards
landward (adj.) หันไปทางแผ่นดิน See also: ที่หันหน้ามุ่งสู่แผ่นดิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, land! Wait, what?ใช่ แผ่นดิน เดี๋ยว อะไรนะ?
I lost my mother, my country, my birth-right.ฉันต้องสูญเสียแม่ แผ่นดิน สิทธิที่ควรได้แต่กำเนิด
Land, gold. Name your price.แผ่นดิน ทอง บอกมาได้เลย
Earth, sky. Day, night.แผ่นดิน ท้องฟ้า ตะวัน จันทรา
Gollum, gollum! Aah.แผ่นดินกันดารหนาวหนักกัดมือเท้าเรา
My kingdom now belongs to Cao Caoแผ่นดินของข้าตอนนี้เป็นของโจโฉ
The land of the Hans is large.แผ่นดินของฮั่นกว้างใหญ่
I'd be doing the world a big favor.แผ่นดินคงสูงขึ้นเยอะเลย
Only when Brother Liu's on the throne, the country can be unitedแผ่นดินจะสงบสุขอย่างแท้จริงเมื่อพี่เล่าปี่ได้ปกครอง
♪ The landslide will bring you down. ♪แผ่นดินถล่ม อาจจะนำเธอลงมา นั่นคือความรู้สึกจริงๆ ของเธอใช่ไหม? อ่า ใช่
It belongs to us!แผ่นดินนี้ เป็นของ "เรา" !
This land is hereby forever claimed in the glorious nameแผ่นดินนี้อยู่ภายใต้ บรมฉายา
Thy kingdom come, thy will be done,แผ่นดินพระองค์ตั้งอยู่ ทุกสิ่งตามน้ำพระทัย
The terraformed earth folded over the city and hardened before crushing it.แผ่นดินมัน กลับม้วนขึ้นมา ปกคลุม เมืองไว้ และเริ่มแข็งตัวอย่างเร็ว
This land was in an endless cycle of bloodshed, war.แผ่นดินมีแต่การนองเลือด และสงครามไม่มีที่สิ้นสุด
It is a barren wasteland riddled with fire, and ash and dust.แผ่นดินร้างข้างใน... ก็ระอุด้วยไฟ เถ้าธุลี
Lowlands become too narrow.แผ่นดินอยู่ใกล้เข้ามา..
♪ We must awake ♪แผ่นดินอันโหยหาลิบไกลสุดปลายฟ้า
The motherland is still more important than me.แผ่นดินเกิดยังคงสำคัญกว่าฉันสินะ
/The country was torn by civil war,แผ่นดินแตกแยกด้วยสงครามกลางเมือง
"The Sultanate of Baggharแผ่นดินแบกการ์ขององค์สุลต่าน
All those new lands, new villages.แผ่นดินใหม่ๆ หมู่บ้านใหม่ๆ
The world will surely be in turmoilแผ่นดินได้ลุกเป็นไฟจริง ๆ แน่
[Helicopter engine roaring]แผ่นดินไหว 5 ตามมาตราริกเตอร์
Malibu Aviation,แผ่นดินไหว 5.2 ตามมาตราริกเตอร์
Earthquakes toppled cities within hours.แผ่นดินไหว บ้านเมืองถล่มในไม่กี่ชั่วโมง
The earthquake. Or Paz de la Huerta.แผ่นดินไหว หรือ Paz de la Huerta
An earthquake in manhattan.แผ่นดินไหว ในแมนฮัตตั้น
That's a God damn earthquake.แผ่นดินไหว! วิ่งเร็วเข้า!
The earthquake... that one this morning.แผ่นดินไหว... เมื่อตอนเมื่อเช้านี้ไงคะ.
An hour later, same spot, An 8.7 sub-surface earthquake creates a tsunamiแผ่นดินไหวขนาด 8.7 ก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ
A big earthquake razed my village so we had to leave.แผ่นดินไหวครั้งใหญ่มันทำลายหมู่บ้านฉันไม่มีเหลือเลย เราเลยต้องอพยพออกจากที่นั้น
The biggest earthquake to ever hit Les...แผ่นดินไหวครั้งใหญ่สุด เกิดขึ้นในลอส...
The quake split open a section of Iron Heights.แผ่นดินไหวทำให้คุกไอร่อนไฮแตก
You know, they loosened up, it was a moderate quake and now they shake more than the trembler itself.แผ่นดินไหวทำให้น็อตท่อมันหลวม ตอนนี้มันเลยมีเสียงแบบนั้น
Earthquakes can cause psychological trauma.แผ่นดินไหวทำให้เกิดการบาดเจ็บทางจิตวิทยา
By regular earthquakes.แผ่นดินไหวธรรมดา แล้วรอยแตกพวกนี้ก็ไม่
The earthquake, it open up the third chamber. You must come. Alright we got to get everybody out of here, you leave me one car and we'll rendevous at El Tajin.แผ่นดินไหวมันทำให้เกิดรอยแยกเพิ่มขึ้น เราต้องพาทุกคนออกไม่จากที่นี่ คุณทิ้งรถไว้ไห้ผมคันหนื่งแล้วเราไปเจอกันที่ อันทาหิม
Two earthquakes and a jump from a beanstalk.แผ่นดินไหวสองครั้ง และกระโดดลงมาจากต้นถั่ว
There was a crazy earthquake. Did you guys feel that?แผ่นดินไหวอย่างแรงเลย พวกแกก็รู้สึกใช่มั้ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แผ่นดิน
Back to top