ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แดกให้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แดกให้*, -แดกให้-

แดกให้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แดกให้ (v.) be sarcastic See also: be ironic, ridicule, satirize, satire Syn. ประชด, เสียดสี, กระทบกระแทก, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง, เยาะหยัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แดกให้
Back to top