ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นเกียรติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นเกียรติ*, -เป็นเกียรติ-

เป็นเกียรติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นเกียรติ (v.) be honorable See also: be honored, be respected, be respectable
English-Thai: HOPE Dictionary
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
confer(คันเฟอร์') {conferred,conferring,confers} vt. ให้เป็นของขวัญเป็นเกียรติหรืออื่น ๆ ,ประสาทให้. vi. ปรึกษา,หารือ,ประชุม,เทียบเคียง., See also: conferment,conferral n. conferrable adj. ดูconfer conferrer n. ดูconfer คำที่มีความหมายเหมือนกั
dignify(ดิก'นะไฟ) {dignified,dignifying,dignifies} vt. มอบเกียรติยศแก่,ทำให้เป็นเกียรติแก่,ทำให้สง่า,ทำให้ภูมิฐาน, Syn. exalt
emeritus(อิเมอ'ริเทิส) adj.,n. (ผู้) ซึ่งปลดเกษียณแล้วแต่ยังคงตำแหน่ง เป็นเกียรติยศอยู่
fete(เฟท) {feted,feting,fetes} n. การเลี้ยงฉลองทางศาสนา,วันหรืองานเลี้ยงฉลองทางศาสนา,วันเฉลิมฉลอง,วันหยุด,การเลี้ยงเฉลิมฉลอง,การรื่นเริง. vt. เลี้ยงฉลองต้อนรับ,เลี้ยงฉลองเป็นเกียรติแก่
honorary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ,เป็นเกียรติยศ,เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
honourary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ,เป็นเกียรติยศ,เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
laureate(ลอ'รีอิท) n.,adj. (ซึ่งเป็นผู้) ผู้ได้รับเกียรติยศ,ผู้ได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศ, See also: laureateship n. ดูlaureate laureation n. ดูlaureate, Syn. eminent
English-Thai: Nontri Dictionary
dignify(vt) ทำให้สง่างาม,ทำให้ภูมิฐาน,เป็นเกียรติแก่
honorary(adj) กิตติมศักดิ์,ให้เป็นพิเศษ,เป็นเกียรติ
laureate(adj) มีเกียรติ,มีชื่อเสียง,เป็นเกียรติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
curieคือ หน่วยเดิมที่วัดอัตราการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 1 คูรีหมายถึงการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี3.7x1010 ครั้งต่อวินาที หน่วยคูรีนี้มาจากการสลายตัวโดยประมาณของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม ปัจจุบันใช้หน่วยเป็นเบ็กเคอเรล โดย 1 คูรี = 3.7x1010เบเคอเรล หน่วยคูรีนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่มารีคูรี ซึ่งเป็นผู้ค้นพบธาตุเรเดียมในปี พ.ศ. 2441 [พลังงาน]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Uruguay Round การเจรจารอบอุรุกวัย การเจรจารอบที่ 8 ของแกตต์ เริ่มการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2529 และสิ้นสุดการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2536 มีประเทศเข้าร่วมเจรจา 117 ประเทศ ได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรี จากประเทศภาคี เพื่อเปิดการเจรจาที่เมืองปุนต้า เดล เอสเต้ ประเทศอุรุกวัย จึงได้ใช้ชื่อการเจรจาเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศเจ้าภาพ การเจรจารอบนี้ถือได้ว่าเป็นการเจรจาที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่แกตต์ (ดู GATT) ได้เคยขยายการเจรจาออกไปยังเรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้แก่ เรื่องการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การค้าที่เกี่ยวกับมาตรการลงทุน และการค้าสินค้าบริการ ผลทางการเจรจาครอบคลุมกว้างขวางถึงการเปิดเสรีในการค้าสินค้าและการค้า บริการ รวมทั้งการปฏิรูประบบและกลไกของแกตต์ อาทิ ข้อตกลงเปิดตลาดสินค้าเกษตรโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการห้ามนำเข้าหรือการจำกัด การนำเข้ามาเป็นภาษีศุลกากร (ดู Tariffication) การลดการอุดหนุนการส่งออก การปรับปรุงกระบวนการยุติข้อพิพาทของแกตต์ การกำหนดกรอบของการเปิดเสรีการค้าบริการการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา (ดู IPRs) การเปลี่ยนรูปแบบข้อตกลงแกตต์เป็นสถาบันที่เรียกว่า องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
in honour of (idm.) เป็นเกียรติให้กับ See also: เพื่อยกย่อง, เพื่อให้เกียรติ
dignify (vt.) ทำให้เป็นเกียรติแก่ See also: ทำให้สง่างาม, ทำให้ภูมิฐาน, ให้เกียรติกับ Syn. honor, beautiful, glorify Ops. degrade
emeritus (adj.) ปลดเกษียณแล้วแต่ยังมีตำแหน่งเป็นเกียรติ Syn. retired
for the sake of (idm.) เพื่อเป็นเกียรติกับ
honorary (adj.) ซึ่งให้เพื่อเป็นเกียรติ See also: โดยกิตติมศักดิ์, โดยเกียรติยศ
shower (n.) งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก) See also: งานเลี้ยงส่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It would be my honor to show youเป็นเกียรติอย่ายิ่งที่ได้แสดงให้คุณดู
It would be an honorรู้สึกเป็นเกียรติ
I am honored you have traveled so far to see meข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านเดินทางมาไกลเพื่อมาพบข้าพเจ้า
I am honored by your proposalข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติกับข้อเสนอของท่าน
It is such an honor to meet youรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My--my parents are the, uh, the guests of honor.พ่อ แม่ ฉัน เป็นเกียรติ อย่างมาก
Fellow glee clubbers,it would be an honor to show you how a real storm-out is done.เพื่อนชมรมทุกคน เป็นเกียรติ ที่ได้แสดงว่า การประท้วงเป็นเช่นไร
I gotta say, it's an honour to meet you officially.ต้องบอกว่า เป็นเกียรติ ที่ได้พบคุณ อย่างเป็นทางการ
It is an honor to be of service.เป็นเกียรติ \ ที่จะให้บริการ
I'd be honored, Gus. I don't trust her, and I don't believe her.เป็นเกียรติ กัส ข้าไม่ไว้ใจนางและ ข้าไม่เชื่อนาง
It's been an honor just to meet the Wolverine.เป็นเกียรติ ที่ได้พบวูลฟ์เวอรีน
Well, I am honored to get you two nights in a row.เป็นเกียรติ ที่ได้มากับลูก 2 คืนติด
Charmed to meet you, dinner.เป็นเกียรติ ที่ได้รู้จัก ดินเนอร์
I would be honored to accept your assistance.เป็นเกียรติกับผมมากเลยครับที่ได้รับการแนะนำจากคุณ
It's an honour. The Houses of Tregor and Pendragon have been allies as long anyone can remember.เป็นเกียรติกับสภาทรีเกอร์ และเพนดรากอนที่ได้มาอยู่พร้อมหน้ากัน นานมากแล้วแทบจำไม่ได้
The honor is mine.เป็นเกียรติของข้าด้วย
It would be my honor.เป็นเกียรติของฉันมาก
You honor me. Please, sit. Join us.เป็นเกียรติของผม เชิญนั่งด้วยกันซิ นี่ภรรยาผมเอง เพอร์ซิโฟนี
Thank you. It's my pleasure. Well, it's your pleasure.เป็นเกียรติของผมครับ เป็นเกียรติ
Pleasure's all mine, Officer.เป็นเกียรติของผมต่างหาก คุณเจ้าหน้าที่
I'm so honored to meet you.เป็นเกียรติของผมที่ได้พบคุณ
Oh, the honor's mine.เป็นเกียรติของผมมากกว่า
It would be my honor commander.เป็นเกียรติของผมมากท่านผู้การ
It is my pleasure, Dave.เป็นเกียรติของผมมากเลยนะเดฟ
It was an honor, sir.เป็นเกียรติของผมเหลือเกิน
Oh, the honor is ours, Emperor Aldercapt.เป็นเกียรติของเราต่างหาก จักรพรรดิอัลเดอร์แคปต์
I'd be honored. Thank you very much.เป็นเกียรติครับ ขอบคุณมากครับ
It's an honor, Coach.เป็นเกียรติครับ โค้ช
How charming to be treated to a drink by a lady.เป็นเกียรติจริง ๆ มีสุภาพสตรีเลี้ยงเหล้า
I am just honored to be hosting Elizabeth's shower.เป็นเกียรติจริงๆ ที่ได้เป็นเจ้าภาพ จัดงานรับขวัญลูกอลิซาเบ็ธ
It was nice of you to reach out to us.เป็นเกียรติจริงๆที่คุณเชิญพวกเรามา
AND YOU GOT MY RESPECT TOO.เป็นเกียรติฉันด้วยเหมือนกัน
I am honored that you have granted my request... for a commission in the Musketeers, that I may follow my father and you.เป็นเกียรติที่ท่านรับข้าเข้าหน่วยองครักษ์ ตามรอยพ่อข้าและตัวท่าน
It's an honor to have you here in my restaurant.เป็นเกียรติที่ร้านผมได้ต้อนรับคุณ
Honor to the end.เป็นเกียรติที่สิ้นสุด
That was my sacred calling.เป็นเกียรติที่อุทิศต่อพระเจ้า
Bold Leonidas gives testament to our bloodline.เป็นเกียรติที่ได้ตายเคียงข้างท่าน
You honor your side of the agreement, and I will do the unveiling at the conference tomorrow.เป็นเกียรติที่ได้ทำข้อตกลงกับคุณ ผมจะเปิดเผยเรื่องนี้ในการสัมมนาพรุ่งนี้
Um, it's been an honor working here.เป็นเกียรติที่ได้ทำงานที่นี่
It's an honor to navigate for you Sir.เป็นเกียรติที่ได้นำทางให้ท่านครับ ผมชื่อ...
[ screaming ] Whoa, whoa!เป็นเกียรติที่ได้พบกับคุณครับ
It is an honor to meet you, sir.เป็นเกียรติที่ได้พบกับคุณครับ
It is a real honor to meet you.เป็นเกียรติที่ได้พบครับ
Pleased to meet you.เป็นเกียรติที่ได้พบคุณ
It's pleasure to meet you.เป็นเกียรติที่ได้พบคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นเกียรติ
Back to top