ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retired

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retired*, -retired-

retired ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retired (adj.) ปลดเกษียณ See also: ปลดประจำการ
retired (adj.) ถอนตัว See also: ปลีกตัว Syn. having withdrawn
retired period (n.) ช่วงเกษียนอายุ See also: ช่วงเวลาอันเงียบสงบ Syn. peaceful period
English-Thai: HOPE Dictionary
retired(รีไท'เออร์ด) adj. ถอนตัว,ปลดเกษียณ,อยู่อย่างสันโดษ, See also: retired lyadv. retiredness n., Syn. withdrawn
English-Thai: Nontri Dictionary
retired(adj) ถอนตัวออก,ลาออกแล้ว,ปลดเกษียณแล้ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retired personผู้เกษียณอายุ, ผู้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ret. (abbr.) คำย่อของ retired
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He retired at the end of last yearเขาเกษียณปลายปีที่แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The real Roberts has been retired 15 years"โรเบิร์ตตัวจริงเกษียณไปตั้ง 15 ปีแล้ว"
It must have been 1917, on a Sunday when two retired army officers arrived in Ffynnon Garw.คงจะเป็นปีค.ศ. 1917ในวันอาทิตย์ เมื่อทหารปลดระวาง 2นาย มาถึงฟินาฮ่อนการู
However, his superior, George Garrad had been retired to the Ordnance Survey in the hope that this would help the morale of his troops who'd been driven to drink by his irksome personality.ยังไงก็ตาม หัวหน้าของเขา จอร์จ การาด ได้เกษียณตัวมาสำรวจทำแผนที่
When he retired thisเขาจะกลับมาเมื่อไหร่
He's a retired limousine driver from Woodland hills.เขาปลดเกษียณจากอาชีพคนขับรถลีมูซีน จากวูดแลนด์ฮิลส์
I found out that Tai had already retired from intelligence work, and was given a new identity... by the Section responsible for protecting former agents.มันก็ออกจากองค์กรไปแล้ว และมีชายคนนึงก็ก่อตั้งองค์กรเพื่อช่วยเหลือมัน เปลี่ยนชื่อของมันซะใหม่ เพื่อใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไป
The memory cards you have contain detailed information... of a retired spy i am looking for, his name is Tai Chi-Lung.มีข้อมูลของสายลับคนก่อนซึ่งอยู่ใน เมมโมรี่การ์ดของแก ผู้ชายที่ชื่อไต้จื่อหลง
I'm also in the protective service for retired agents.ผมเป็นบอดี้การ์ดที่คุ้มครองสายลับที่ปลดเกษียณแล้วเหมือนกับพ่อของคุณ
Chow retired and moved to Hong Kong.เชาลาออกและย้ายมาที่ฮ่องกง
Walks right back in the next and shoots a retired army colonel.แล้วอีกวันมันก็ย้อนกลับไป ฆ่านายทหารนอกราชการ
I've been retired for 14 years.-ฉันเกษียรมา 14 ปีแล้ว
He retired a week later.เขาลาออกหลังจากนั้น1สัปดาห์

retired ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 名誉 / 名譽] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor)

retired ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion
古手[ふるて, furute] (n,adj-no) disused article; ex-soldier; retired official
待期者[たいきしゃ, taikisha] (n) deferred pensioner; retired person who is not yet old enough to receive their pension
準年寄り;準年寄[じゅんとしより, juntoshiyori] (n) temporary sumo coaching status for retired wrestler
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live)
遁世生活[とんせいせいかつ, tonseiseikatsu] (n) (living) retired (in seclusion) (from the world)

retired ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมกรที่เกษียณ[n. exp.] (kammakøn th) EN: retired worker FR: ouvrier retraité [m] ; travailleur retraité [m]
เกษียณ[v.] (kasīen) EN: retire ; be retired ; superannuate FR: prendre sa retraite ; partir à la retraite
เกษียณแล้ว[adj.] (kasīen laēo) EN: retired FR: retraité ; à la retraite ; pensionné (Belg.)
ข้าราชการบำนาญ[n. exp.] (khārātchakā) EN: retired civil servant ; pensioned official FR: fonctionnaire retraité [m]
ปลดเกษียณแล้ว[adj.] (plot kasīen) EN: retired FR: retraité

retired ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruhestand {m} | vorgezogener Ruhestand | im Ruhestand | bei Eintritt in den Ruhestandretirement | early retirement | retired | upon retirement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retired
Back to top