ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นอันตราย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นอันตราย*, -เป็นอันตราย-

เป็นอันตราย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นอันตราย (v.) be bad See also: be harmful, be hazardous, be dangerous Syn. เป็นโทษ Ops. เป็นคุณ, เป็นประโยชน์
English-Thai: HOPE Dictionary
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
damaging(แดม'มิจจิง) adj. ซึ่งทำให้เสียหาย,ซึ่งเป็นภัยกับ,เป็นอันตราย
deadly(เดด'ลี) adj. เป็นอันตรายถึงตายได้,เหมือนตาย,เดินพอ,แม่นยำที่สุด,น่าเบื่อที่สุด -adv. คล้ายตาย,เหลือเกิน,อย่างยิ่ง, See also: deadliness n. ดูdeadly, Syn. mortal,fatal,-A.safe
deleterious(เดลลิเทีย'เรียส) adj. ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ,เป็นอันตราย,เป็นภัย., See also: deleteriousness n. ดูdeleterious
destructive(ดิสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการทำลาย,ชอบทำลาย,เป็นอันตราย,เป็นภัย, Syn. ruinous
detrimental(ดีทระเมน'เทิล) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย n. ผู้ที่เป็นอันตราย, Syn. hurtful
evil(อี'เวิล) adj.,n. (สิ่งที่,ความ) ชั่ว,ไม่ดี,ร้าย,เลว,โชคร้าย,ไม่เป็นมงคล,บาป,อกุศล,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ), See also: evilness n. ดูevil, Syn. wicked
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
harmfuladj. เป็นอันตราย., See also: harmfulness n., Syn. hurtful,injurious ###A. beneficial
harmlessadj. ไม่มีภัย,ไม่เป็นอันตราย,ไม่ได้รับบาดเจ็บ., See also: harmlessness n., Syn. innoxious
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย,การเสี่ยง,สิ่งที่เป็นอันตราย,สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก,ความไม่แน่นอน,เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ,สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง,เสี่ยง,ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk,danger,peril
hurtful(เฮิร์ท'ฟูล) adj. ซึ่งทำให้ได้รับบาดแผล,เป็นอันตราย,ซึ่งทำให้เสียหาย., See also: hurtfully adv. hurtfulness n., Syn. injurious,harmful,
imperil(อิมเพอ' ริล) vt. เป็นอันตรายต่อ, ทำให้เกิดอันตราย, เป็นภัยต่อ., See also: imperilment n.
inimical(อินิม'มิเคิล) adj. ไม่เป็นมิตร,เป็นปฏิปักษ์,มีเจตนาร้าย,เป็นอันตราย., See also: inimically adv. inimicalness. inimicality n., Syn. inimicable,hostile ###A. friendly
jeopardise(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
jeopardize(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
lethal(ลี'เธิล) adj. เกี่ยวกับความตาย,ทำให้ตาย,เป็นอันตรายถึงตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง., See also: lethality n. ดูlethal, Syn. fatal
malaria(มะแล'เรีย) n. มาลาเรีย,ไข้จับสั่น,ไข้มาลาเรีย,ไข้ป่า,อากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ., See also: malarial,malarian,malarious adj.
malevolent(มะเลฟ'ะเลินทฺ) adj. มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,ชั่ว,เลว,เป็นภัย, See also: malevolently adv., Syn. hostile
menace(เมน'นิสฺ) n. สิ่งที่คุกคาม,การคุกคาม,อันตราย,ภยันตราย. v. คุกคาม,ขู่,เป็นภัย,เป็นอันตราย., See also: menacer n. menacingly adv.
mischievous(มิส'ชะเวิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ซุกซน., See also: mischievousness n., Syn. troublesome
nocuous(นอค'คิวอัส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย, See also: nocuousness n.
noisome(นอย'เซิม) adj. รุกราน,น่ารังเกียจ,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เป็นพิษ., See also: noisomeness n., Syn. noxious,bad
noxious(นอค'เชิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นพิษเป็นภัย, Syn. baneful
pernicious(เพอนิซ'เชิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ถึงตาย,ร้ายแรง,ร้ายกาจ, See also: perniciousness n.
side effectn. ผลข้างเคียงของยา (โดยเฉพาะผลที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย), Syn. side-effect
suicidal(ซูอิไซ'เดิล) adj. เป็นการฆ่าตัวตาย,เป็นอันตรายต่อชีวิต,ทำให้ฆ่าตัวตาย,เป็นการฆ่าตัวเอง., See also: suicidally adv.
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
unharmed(อัน'ฮาร์มดฺ) adj. ไม่ได้รับบาดเจ็บ,ไม่เป็นอันตราย, Syn. safe
unsanitary(อันแซน'นิทะรี) adj. ไม่ถูกสุขอนามัย,เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, Syn. unclean
unwholesome(อันโฮล'เซิม) adj. มีสุขภาพไม่ดี,เป็นอันตรายต่อกายหรือจิตใจ,เสื่อมเสียศีลธรรม., See also: unwholesomeness n. -S.unhealthy
English-Thai: Nontri Dictionary
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
deleterious(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย
destructive(adj) ชอบทำลาย,ชอบล้างผลาญ,เป็นภัย,เป็นอันตราย
detrimental(adj) เป็นอันตราย,ได้รับบาดเจ็บ,เป็นภัย
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย
fatal(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,ร้ายแรง,ถึงตาย,เป็นอันตราย,ร้ายกาจ
fatally(adv) อย่างเป็นอันตรายถึงชีวิต,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
harmful(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย,ร้ายกาจ
hurtful(adj) ซึ่งทำให้บาดเจ็บ,ซึ่งเป็นอันตราย
imperil(vt) ทำให้อยู่ในอันตราย,เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ
injurious(adj) เป็นอันตราย,บาดเจ็บ,ร้าวราน,เสียหาย
intact(adj) ไม่ถูกแตะต้อง,ไม่บุบสลาย,ไม่เป็นอันตราย,ครบถ้วน
jeopardize(vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เป็นอันตรายต่อ
mischievous(adj) แกล้ง,เป็นอันตราย,ซน,ประสงค์ร้าย
noisome(adj) น่ารังเกียจ,เหม็น,เป็นอันตราย,เป็นพิษ
noxious(adj) มีพิษ,เป็นอันตราย,เป็นภัย
pernicious(adj) ร้ายแรง,เป็นอันตราย,เสียหาย,ถึงตาย
poisonous(adj) เป็นพิษ,เป็นอันตราย,ร้ายแรง
unsafe(adj) ไม่ปลอดภัย,เป็นอันตราย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antioxidantสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา ของออกซิเจนในอากาศกับยาง (ที่มีพันธะคู่) หรือทำให้ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาแตกตัวต่อไปเป็นส่วนที่ ไม่เป็นอันตรายต่อการเสื่อมสภาพของยาง ทำให้ยางมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Difficult Waste ของเสียจัดการยาก ขยะหรือของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และยากหรือเป็นปัญหาในการขนย้ายและกำจัด [สิ่งแวดล้อม]
Gamma rayรังสีแกมมารังสีที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง ส่งผ่านไปได้ในอากาศเป็นระยะทางไกลไชทะลุของบางอย่างได้ เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะบางๆ ต้องใช้กำแพงคอนกรีตจึงจะกั้นไว้ได้ เช่น 60Co รังสี gamma เป็นอันตรายต่อร่างกายมาก เพราะไชผ่านเข้าไปได้ลึก และทำให้โมเลกุลที่มันตกกระทบกลายเป็น ion เป็นเหตุให้เคมีของโมเลกุลเปลี่ยนไป หรือเซลล์ตาย และยังผลกระทบต่อไปจนกระทั่งอวัยวะถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Nitric Acid (HNO10) กรดดินประสิว ใช้ในการผลิตปุ๋ย ammonium nitrate และวัตถุระเบิด ใช้กัดโลหะ มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน และเป็นตัวให้ออกซิเจนได้ดีและให้ควันพิษของไนโตรเจนออกไซด์ กรดไนตริกยังเป็นอันตรายเมื่อผสมกับสารที่เป็น reducing agent เช่น แอลกอฮอล์ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sour Gasก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีได้ประมาณ 0.25 กรัม/100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ppm sour gas จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปจะใช้สาร alkanolamine เพื่อกำจัดธาตุกำมะถันก่อนที่จะนำก๊าซมาใช้หรือก่อนการขนส่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
annihilating (adj.) เป็นอันตราย See also: เป็นภัย Syn. fatal, baleful, toxic
illy (adj.) เป็นอันตราย See also: เป็นปัญหา
malevolent (adj.) เป็นอันตราย See also: เป็นภัย, ชั่ว, เลว Syn. harmful, malignant, vicious
malignant (adj.) เป็นอันตราย See also: ร้ายแรง, มีภัย, อันตรายมาก
pernicious (adj.) เป็นอันตราย See also: เป็นภัย Syn. fatal, annihilating, baleful, toxic
risky (adj.) เป็นอันตราย See also: เป็นภัย Syn. dangerous, hazardous
deleterious (adj.) เป็นอันตราย (คำทางการ) See also: เป็นภัย, เป็นผลร้าย Syn. corrosive, wasting Ops. beneficial, useful
ungreen (adj.) เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม See also: ไม่ห่วงใยในสิ่งแวดล้อม
disagree with (phrv.) เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
deadly (adj.) เป็นอันตรายถึงตายได้ See also: เหมือนตาย Syn. destrucitve, mortal
destrucitve (adj.) เป็นอันตรายถึงตายได้ See also: เหมือนตาย Syn. mortal
boil up (phrv.) เป็นอันตรายยิ่งขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
abusive (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย
adverse (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย Syn. harmful
childproof (adj.) ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
Curiosity killed the cat (idm.) การสอดรู้สอดเห็นเป็นอันตราย
damagingly (adv.) อย่างเป็นอันตราย See also: อย่างเป็นภัย, อย่างให้โทษ Syn. hurtfully, injuriously Ops. beneficially, healthfully, usefully
dangerous (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย See also: ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, อยู่ในระหว่างอันตราย Syn. perilous, unsafe, hazardous
dangerously (adv.) อย่างเป็นอันตราย See also: อย่างไม่ปลอดภัย, อย่างเป็นภัย Syn. perilously, hazardously
disservice (n.) การกระทำที่เป็นอันตราย See also: การเสียประโยชน์ Syn. injury, harm
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm no longer a danger to societyฉันไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคมอีกต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wikus Van De Merwe was recently apprehended after prolonged sexual activity with aliens in District 9.วิกัส วานเดอเมอร์ เป็นอันตราย หลังจากได้ติดโรคจากเอเลี่ยน
You miss, you compromise the case, Taffet walks.คุณพลาดไปแล้ว คุณทำให้คดีนี้ เป็นอันตราย ทาฟเฟตรอด
Now if you go down the road with these people, you're not only endangering yourself, but everyone that you care for, including Emily Thorne.ตอนนี้ ถ้าลูกเข้าไปลึกๆในถนนเส้นนี้พร้อมกับพวกคนเหล่านี้ ลูกจะไม่ใด้ เป็นอันตราย แค่ตัวลูกเอง แต่รวมถึงทุกคนที่ลูกห่วงใยทั้งหมด
What kind of danger?เป็นอันตรายแบบไหนกันละ
A harmless old peddler woman!หญิงเร่ขายที่ไม่เป็นอันตราย เก่า!
You heard what we did. The kid's a dangerous killer.คุณได้ยินสิ่งที่เราทำ เด็กเป็นนักฆ่าที่เป็นอันตราย
They're absolutely harmless. Really.{\cHFFFFFF}พวกเขากำลังที่ไม่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง จริงๆ.
I think you're a dangerously misinformed man... with a sinister notion about what the United States stands for!{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าคุณเป็นอันตราย คนเข้าใจผิด ... {\cHFFFFFF}มีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่ากลัว สหรัฐอเมริกาย่อมา!
How pleased I was when I heard that I was going to lead you on this dangerous and important task.วิธียินดีที่ฉันเป็น เมื่อฉันได้ยินมาว่าฉันจะนำคุณ ในงานที่เป็นอันตรายและที่ สำคัญนี้
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก
But your business is...a little dangerous.แต่ธุรกิจของคุณเป็นอันตรายน้อย ...
It's still dangerous...ก็ยังคงเป็นอันตราย ...
They can change the course of events and people's lives, but only to do harm.สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์และ ชีวิตผู้คน, ในทางที่เป็นอันตรายเท่านั้น.
Isn't that supposed to be dangerous?ไม่ควรที่จะเป็นอันตรายไหม
Blair, have you seen Fuchs ?ฉันไม่อยากทำตัวเป็นอันตรายกับทุกคน มันจะได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน
He can't handle any more stress right now.ซึ่งเป็นอันตรายกับพวกเรา เขารับความกดดันไม่ไหวแล้ว
Freedom of thepress is now in jeopardy!อิสรภาพแห่งการถูกกดดัน ตอนนี้เป็นอันตราย!
The bodies are weak and uncoordinated but are capable of inflicting damage on people and property.'ศพพวกนี้อ่อนแอ และเคลื่อนไหวสับสน' 'แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนได้'
This is dangerous for you. You must believe in what you are doing.นี้เป็นอันตรายสำหรับคุณ คุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณกำลังทำ
And if the enemy turns out to be a friend, where's the harm?และถ้าศัตรูจะออกมาเป็นเพื่อนที่เป็นอันตรายหรือไม่
The Crown wants to know if I'm a danger to myself or others.ฏีกาต้องการจะรู้ว่า ฉันเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือคนอื่นรึเปล่า
Then she is a danger to herself.ถ้าอย่างนั้น เธอก็เป็นอันตรายต่อตัวเธอเอง
It could be dangerous with the baby due.มันอาจเป็นอันตรายได้ กับเด็กที่กำลังจะเกิด
Even with all these new abilities, there are dangers.แม้ความสามารถพวกนี้อาจเป็นอันตราย
I think you're hallucinating. Nobody's gonna harm your father.ฉันคิดว่าคุณ hallucinating Nobody 's gonna พ่อของคุณเป็นอันตรายต่อ
He's not gonna harm your father.เขาไม่เป็นอันตรายต่อคุณพ่อของคุณไง
What harm could it do?สิ่งที่เป็นอันตรายต่อมันจะทำอย่างไร
I'm just sayin' it's fuckin' dangerous to have a race car in the fuckin' red.ฉันแค่ sayin 'ก็ไอ้ที่เป็นอันตรายที่จะมีรถแข่งใน fuckin' สีแดง
I'm no longer a danger to society.ฉันไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคม
But I suppose if it makes her happy... it is harmless enough.แต่ผมว่ามันคงทำให้ท่านมีความสุข มันไม่เป็นอันตรายนี่
Oh, don't be frightened,James. I mean you no harm.โอ้ อย่าตกใจไป เจมส์ ฉันไม่เป็นอันตรายกับเธอ
Look, Palmer, nobody's saying this isn't dangerous.ดูพาลเมอร์, ไม่มีใครพูดอย่างนี้ จะไม่เป็นอันตราย
We've got several small radiation sources, but no leaks.มีคลื่นรังสีอยู่หลายจุด แต่ไม่เป็นอันตราย
They won't harm you. They're a sign the woods are healthy.พวกเขาจะไม่เป็นอันตรายต่อคุณ พวกเขาเป็นสัญญาณป่ามีสุขภาพดี
You helped us. We don't want to harm you.คุณช่วยให้เรา เราไม่ได้ตรวจต้องการที่จะเป็นอันตรายต่อคุณ
It's your job to watch for toys that could be hazardous to kids.งานของนายคือ เฝ้าระวังของเล่น ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก ไม่ให้หลุดออกไป
The Happy-Go-Lucky Toy Company of Quahog, Rhode Island has released highly unsafe products into the retail market.ดูเหมือนว่า บริษัทแฮปปี้ โก ลัคกี้ ที่เมืองโควฮ็อก รัฐโร็ด ไอร์แลนด์ ได้หลุดสินค้าที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งมายังตลาด
That much butter could kill a guy.ขืนกินเนยขนาดนี้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่
There have been three major disasters, and you were the only one unharmed.เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 3 ครั้ง มีคุณคนเดียวที่ไม่เป็นอันตราย
Because then the client would have committed... a regulatory infraction as opposed to a dangerous crime.เพราะลูกความอาจกระทำผิด เพียงแค่ละเมิดสัญญาหรือไม่ได้ก่อคดีที่เป็นอันตรายนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นอันตราย
Back to top