ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

usefully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *usefully*, -usefully-

usefully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
usefully (adv.) อย่างเป็นประโยชน์ Syn. favorably, profitably
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Though I must say I don't see what I could usefully do in a place like this.ถึงผมจะไม่รู้ว่า ผมจะทำอะไรได้ในที่แบบนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า usefully
Back to top