ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

injuriously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *injuriously*, -injuriously-

injuriously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
injuriously (adv.) อย่างอันตราย Syn. harmfully, seriously, badly

injuriously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schädlich {adv}injuriously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า injuriously
Back to top