ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurtfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurtfully*, -hurtfully-

hurtfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurtfully (adv.) อย่างน้อยใจ

hurtfully ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schädlich {adv}hurtfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurtfully
Back to top