ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบื่อ*, -เบื่อ-

เบือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบือ (adv.) lot Syn. เกลื่อนกลาด
เบือ (v.) turn; away Ops. มอง, จ้อง
เบือนหน้า (v.) turn one´s head See also: look away Syn. เมินหน้า Ops. ประจันหน้า, ประชันหน้า, ประเชิญหน้า, เผชิญหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
avert(อะเวิร์ท') vt. เบี่ยงบ่าย,บิดเบน,ปัดออก,เบือนหน้า. -avertible,avertable adj., Syn. deflect, divert ###A. face,confront)
distortion(ดิสทอร์'เชิน) n. การบิดเบือน,การผิดรูป,การผิดส่วน,สิ่งที่บิดเบือน,สิ่งทิ่ผิดรูป,สิ่งทิ่ผิดส่วน, Syn. misrepresentation
garble(การ์'เบิล) {garbled,garbling,garbles} vt.,n. (การ) บิดเบือนความจริง,ผสมปนเป,ทำให้สับสน,คัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดออก, Syn. mix up,confuse,
hoopla(ฮู'พละ) n. ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,การพูดหรือข้อเขียนที่บิดเบือนความจริง
obliquity(อะบลิค'วิที) n. การเอียง,ความบิดเบือ
perversive(เพอเวอ'ซิฟว) adj. ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,วิปริต,บิดเบือน,นำไปในทางผิด,ใช้ในทางผิด, Syn. abnormal,deviating
pervert(เพอเวิร์ท') vt. ออกนอกลู่นอกทาง,นำไปในทางผิด,ใช้ในทางผิด,บิดเบือน,ทำให้เสื่อม n. (เพอ'เวิร์ท) ผู้กระทำกามวิปริต., See also: perverter n. pervertible adj., Syn. misconstrue
skew(สคิว) vi.,vt.,adj.,n. (การปเบน,บ่ายเบน,เอียง,บิด,คด,ทำให้เอน,ทำให้บิดเบือน,เฉียง,บิด,คด,ไม่ได้สัดส่วน,ตำแหน่งที่เบน,ตำแหน่งเฉียง, See also: skewness n.
slant(สลานทฺ,สแลนทฺ) vi.,vt. (ทำให้) ลาด,เอียง,เบน,โน้มเอียง,แฉลบ n.. การเอียงลาด,การบ่ายเบน,การบิดเบือน,ความคิดเห็น,ทัศนคติ,อคติ.
turn(เทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) หมุน,หัน,ไข,เบือน,บิด,งอ,พับ,พลิก,ผิน,หันเห,บ่าย,เลี้ยว,อ้อม,โอบ,เบน,จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง,เส้นโค้ง,ส่วนโค้ง,รอบหนึ่ง,พักหนึ่ง,รายการ,นิสัย,ลักษณะ,ท่าทาง,พฤติการณ์,รูปแบบ,ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,เวร,ลำดับ,การรักษา,การเดินเล่น,
turning(เทิร์น'นิง) n. การหมุน,การหัน,การไข,การบิด,การเบือน,การเลี้ยว,การเปลี่ยนแปลง,ที่เลี้ยว,หัวเลี้ยว,หัวโค้ง,งานกลึง,การกลึง
twist(ทวิสทฺ) vt.,vi.,n. (การ) บิด,บิดเป็นเกลียว,งอ,โค้ง,ขัน,คลุกเคล้า,คลึง,ร้อย,ขด,พันรอบ,ทำให้เป็นเกลียว,ทำให้เข้าใจผิด,บิดเบือน,ทำให้สับสน,โกง,เบี้ยว,กลับทิศทาง. vi. บิด,งอ,เบี้ยว,ไปอย่างคดเคี้ยว,ฟั่น,คลึง,ร้อย,ขยัก.,ม้วนใบยา,ขนมม้วน,ลักษณะกวน,เหล้าผสม,ผู้หญิง
warp(วอร์พ) vi. vt. งอ,โค้ง,บิด,ทำให้งอ,โก่ง,ทำให้โค้ง,ทำให้บิด,ทำให้เบี้ยว,บิดเบือน,ทำให้วิปริต,n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,ส่วนบิด,ส่วนเบี้ยว,ความคิดอคติ,จิตวิปริต, Syn. turn,contort
wry-mouthed(ไร'เมาธดฺ) adj. ปากเบี้ยว,เหน็บแนม,บิดเบือน,บิดเบี้ยว
English-Thai: Nontri Dictionary
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
distort(vt) บิดเบือน,ทำให้เพี้ยน,ทำให้แปร่ง,ทำให้ผิดส่วน
distortion(n) การทำให้เสียรูป,การบิดเบือน,การผิดส่วน
garble(vt) บิดเบือน(ข้อเท็จจริง),ทำให้สับสน
misrepresent(vt) แสดงผิด,ใส่ความ,บิดเบือน,หลอกลวง
misrepresentation(n) การแสดงผิด,การใส่ความ,การบิดเบือนความจริง
pervert(n) การออกนอกลู่นอกทาง,การบิดเบือ
slant(n) การบิดเบือน,ที่ลาดเอียง,ทัศนคติ,แง่คิด
wry(adj) บิด,เบี้ยว,บิดเบือน,คดเคี้ยว,ผิดปกติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
avert from (phrv.) เบือนหน้าหนี See also: ีละสายตาจาก (สิ่งไม่ดี)
derogate (vi.) บิดเบือSee also: เบี่ยนเบน Syn. detract, disparage
distort (vt.) บิดเบือSee also: ทำให้บิดเบือน, ทำให้เข้าใจผิด Syn. misrepresent, bias
distorted (adj.) ซึ่งบิดเบือ
distortedly (adv.) อย่างบิดเบือ
distortion (n.) การบิดเบือSee also: ข้อความเท็จ, เรื่องโกหก Syn. lie, untruth Ops. truth, fact
garble (vt.) บิดเบือนความจริง Syn. misrepresent, distort, falsify
gloss over (phrv.) กล่าวบิดเบือSee also: พูดบิดเบือน Syn. slough over, slur over, smooth over
misstatement (n.) การกล่าวบิดเบือSee also: การกล่าวเกินจริง Syn. falsity, exaggeration, distortion
skew (vt.) บิดเบือSyn. distort, falsify
slant (vi.) บิดเบือ
slant (vt.) บิดเบือ
slant (n.) การบิดเบือ
slant against (phrv.) บิดเบือSyn. weight against
turn around (phrv.) บิดเบือ
turn around (phrv.) บิดเบือ
twist around (phrv.) บิดเบือSyn. turn around
twist round (phrv.) บิดเบือSyn. turn around
warp (vi.) บิดเบือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That little wimp. He wouldn't know a new idea if it hit him in the pachenga.ไอ้เบือกนั้น ผมมีไอเดียตั้งเยอะ มันจะร้องเพลงพื้นเมือง
The notebooks don't mesh with any disinformation artist, con man or intelligence peddler we know.โน๊ตบุ๊คไม่ตาข่ายกับศิลปินบิดเบือนใด ๆ นักโทษชายหรือเร่ขายหน่วยสืบราชการลับที่เรารู้
This is what you get when you're a pervert.นี่คือสิ่งที่คุณได้รับเมื่อ คุณบิดเบือ
The hypnosis could go wrong and distort your memoriesการสะกดจิตอาจเกิดความผิดพลาด และอาจจะบิดเบือนความทรงจำของคุณ
And then either Monsanto misreported the results to the FDA or the FDA didn't bother to look in depth at Monsanto's own studies.ไม่รู้ว่ามอนซานโตบิดเบือนผลการทดลอง ที่ส่งให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ อย.ไม่สนใจจะตรวจสอบ
You're firing us because we refused to put on the air something that we knew and demonstrated to be false and misleading.พวกคุณไล่เราออกเพราะเราไม่ยอมเอาสารคดีออกอากาศ ในสิ่งที่เรารู้และมีหลักฐานพิสูจน์ว่า มันเป็นเท็จและบิดเบือ
The Appeals Court today threw that case out saying Ms. Akre had no whistleblower claim against the station based on news distortion.วันนี้ศาลอุทธรณ์สั่งยกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่า คุณเอเครไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย whistle blower ที่จะฟ้องร้องสถานีว่าบิดเบือนข่าว
Was the... the doorman at your friend's building, not at your parents' building.ไม่ใช่อาคารของพ่อแม่ คุณบิดเบือนความจริง
She doesn't know it yet... [typewriter clacking]ฉันแค่ล้อเล่นน่ะคาร์ล ประเด็นคือนางเอกน่ะกลัว จนต้องเบือนหน้าหนี
The last few months a bunch of fish have been dying off.หลายเดือนที่ผ่านมา ปลาตายเป็นเบือเลย
How do we penetrate years, centuries, of historical distortion..ประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนมาเป็นร้อยๆปีทำอย่างไรเราจะเข้าถึงแก่น
We thought we were going to be inundated with casualties.นึกว่าจะมีคนตายเป็นเบือซะแล้ว
Your Honor, from the outset, Mr. Burrows' case has been tainted by a conspiracy characterized by destruction of evidence, distortion of the truth, and witness intimidation.ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน บิดเบือนความจริง ข่มขู่พยาน
Super strength? You bend time and space like Hiro!อำนาจเหนือธรรมชาติ บิดเบือนเวลาและอวกาศได้เหมือนฮิโร
You don't believe me? I bend time and space.คุณไม่เชื่อผม ฉันบิดเบือนเวลา และอวกาศ
No, Mom. Mom, don't. Don't.คุณต้องบิดเบือนแสงหรืออะไรทำนองนั้น
She's looking behind the mask, and she's not turning away.เธอมองทะลุหน้ากากและไม่เบือนหน้าหนี
Tell me you got something good because I've totally wasted the last six hours.โบ๋เบ๋ บอกหน่อยว่าอย่างน้อยก็ได้อะไรบ้าง เพราะฉันเสียเวลาไปเป็นเบือแล้ว
Their pride led them to develop a distorted sense of reality.ความเหลิงนำพวกเขาให้พัฒนา อุปกรณ์บิดเบือนความรู้สึกที่เป็นจริง
Now, Byron, he's killed dozens of people:ไบรอนหนะ เขาฆ่าคนมาเป็นเบือ
He's killed more men than the drought.เขาฆ่าคนเป็นเบือ ยิ่งกว่าใบไม้ร่วง
Though it is my earnest wish ever to temper justice with mercy...ถึงแม้ว่าฉันจะมีความปรารถนาที่จะใช้ความกรุณาบิดเบือนความยุติธรรม...
There was an avalanche during the winter hunt.ตายกันเป็นเบือระหว่างการล่าในช่วงฤดูหนาว
My guess is they're all dead. Where's Samuel?ผู้ที่มาเบือนทั้งหมดจะต้องตาย ซามูเอลอยู่ไหน?
Their beautiful, pure little minds have been corrupted with lies.ความคิดเด็กน้อยบริสุทธิ์ ถูกทำให้บิดเบือนด้วยคำโกหก
How do you feel about a husband who takes a motto from your drug clinic, designed to help people, and twists it into some manic torture mantra?คุณรู้สึกยังไงกะสามีคุณ ที่เขาเอาคำมาจากคลีนิคยาของคุณ วางแผนเพื่อช่วยเหลือผู้คน และก็บิดเบือนมัน
He fought his enemies and won, saving his people.ผมคิดมาตลอดว่าคุณทำ อย่างนั้นได้อย่างไร คุณต้องบิดเบือนแสงหรืออะไรทำนองนั้น
You're not getting cold feet, are you?ในทางทฤษฎี เขาสามารถบิดเบือนเวลาได้ด้วย
No,No,No,No,You're Distorting Reality.ไม่ คุณบิดเบือนความเป็นจริง
No,Because You're Distorting Reality.- ไม่ เพราะคุณบิดเบือนความจริง
Or somebody only wanted us to find this one?หรือบางคนที่พยายามบิดเบือนคดี
Perverted, distorted idea of freedom.ทำลายและบิดเบือนแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
Looks like every other tweaker hooker case.ดูเหมือนคนอื่น พยายามบิดเบือนคดีให้เป็นคิดว่านี่แค่คดีคนติดยา
But ellen wolf, she twists and bends the lawแต่เอลเลน วูลฟ์ หล่อนบิดเบือนและย่อหย่อนกม.
"I WILL BRING A PART OF YOU BACK"?เธอใช้ตัวอย่างอสุจิ เพื่อบิดเบือนหลักฐาน ไม่ใช่เพื่อตั้งท้อง
Acute onset visual agnosia points to a stroke or brain tumor.การมองเห็นบิดเบือน น่าจะเป็นสโตรกหรือเนื้องอกในสมอง
Every other month, he was having visual agnosia,เดือนเว้นเดือนเค้ามีการมองเห็นบิดเบือ
Am I boring you, mate?ฉันทำใหนายเบือหรือเปลา เพือน
I mean,who knows what information's been tainted by time and perception?ผมหมายถึง ใครจะไปรู้ได้ว่าข้อมูลที่ได้ถูกบิดเบือนหรือเปล่า?
If it goes off, a lot of people are going to die.ถ้ามันแพร่กระจายออกมา ผู้คนจะตายกันเป็นเบือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบื่อ
Back to top