ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เช่นเดียวกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เช่นเดียวกัน*, -เช่นเดียวกัน-

เช่นเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เช่นเดียวกัน (adv.) also See also: as well, too Syn. เหมือนกัน, ด้วย, เช่นกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
also(ออล' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ, Syn. and, besides
correspond(คอรีสฺพอนดฺ') {corresponded,corresponding,corresponds} vi. ตรงกัน,ลงรอยกัน,เหมือนกับ,มีลักษณะเช่นเดียวกัน,ติดต่อกันทางจดหมาย, Syn. agree ###A. differ
crt(ซีอาร์ที) ย่อมาจาก cathode ray tube หมายถึงหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับจอภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หรือภาพ หลอดภาพของจอคอมพิวเตอร์ก็ดี หลอดภาพของโทรทัศน์ก็ดี จะใช้หลอดภาพ CRT เช่นเดียวกัน
desktop(เดส'ทอพ) adj. เล็กพอสำหรับตั้งบนโต๊ะ -n. ภาพหลังฉากบนจอระบบพีซี พื้นหลังจอภาพหมายถึง พื้นหลังของจอภาพ ศัพท์นี้ใช้ทั้งกับแมคอินทอชและพีซี เมื่อใช้ระบบวินโดว์ หรือ โอเอส/ทู เราอาจกำหนดเลือกให้พื้นหลังของจอภาพมีสีใด ๆ หรือมีภาพใด ๆ ก็ได้ เช่น เราอาจกำหนดลวดลาย (pattern) ภาพเคลื่อนไหว (screen saver) ภาพ (wallpaper) ฯ ส่วนของแมคอินทอช ก็อาจกำหนดเลือกเองได้เช่นเดียวกันใน Control Panel ซึ่งอยู่ใน System Folder ดู pattern, wallpaper และ screen saver ประกอบ
disk driveหน่วยจานบันทึกหน่วยขับจานบันทึกหน่วยขับแผ่นบันทึกหมายถึง กลไกส่วนที่ใช้หมุนจานบันทึกให้ผ่านหัวอ่านหรือหัวบันทึก (read/write head) ทำให้ สามารถนำข้อมูลที่บันทึกอยู่ในจานบันทึกมาประมวลผลได้ หากต้องการจะบันทึกข้อมูลใหม่ลงไป ก็ สามารถบันทึกได้เช่นเดียวกัน
either(ไอ'เธอะ,อี'เธอะ) adj.,pron. แต่ละ,อันละ,ชิ้นละ,อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน
item(ไอ'เทิม) n. เรื่อง,อัน,ชิ้น,สิ่งของในรายการ,รายการในบัญชี,ข่าว,มาตรา,ข้อ. adv. ด้วย,เช่นเดียวกัน. vt. ลงรายการ,ลงบันทึก
same(เซม) adj. เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,เท่ากัน,อย่างเก่า, -pron. สิ่งที่เป็นประเภทเดียว,สิ่งดังกล่าว -phr. (all the same เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม), Syn. identical,like
warm bootหมายถึง การสั่งให้เครื่องเริ่มปฏิบัติการใหม่โดยที่ไม่ปิดสวิตช์ดับไฟที่เครื่องก่อน ในระบบดอส มีวิธีทำ คือ กดแป้น CTRL+ALT+DEL พร้อมกันทั้ง 3 แป้น วิธีการทำเช่นนี้ มักจะใช้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบางประการ จนทำให้เครื่องค้างหรือหยุดการปฏิบัติงานไปเลย (hang) จึงต้องเริ่มเครื่องใหม่ การกดแป้นสามแป้นนี้ จะสามารถเริ่มต้นเครื่องใหม่ได้เร็วกว่าการปิดสวิตช์แล้วเปิดใหม่ ซึ่งเรียกว่า "cold boot " หรือ "cold start " ปัจจุบันเครื่องรุ่นใหม่ ๆ จะมีปุ่ม Reset ไว้ให้ด้วย จะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้ ถือเป็นการ "warm boot" เช่นเดียวกัน มีความหมายเหมือน warm startดู cold boot เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
also(adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน
correspond(vi) โต้ตอบทางจดหมาย,ตรงกัน,ลงรอยกัน,มีลักษณะเช่นเดียวกัน
ditto(adi) เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน,ดังที่กล่าวมาแล้ว
identical(adj) เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
like(adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
likewise(adv) เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน,ในทำนองเดียวกัน
same(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,เช่นเดียวกัน,ทำนองเดียวกัน
so(adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอสเครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]
Next Generation Networkเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก NGN หรือ Next Generation Network เป็นเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก โดย NGN จะช่วยผสานการทำงานต่างๆ ไว้ในเครือข่ายเดียวกันและแม้จะมีการใช้โพรโตคอลต่างชนิดกันก็ยังสามารถสื่อสารกันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงในระดับสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย โดยโครงข่าย NGN จะสามารถรองรับ Application ในลักษณะที่เป็นข้อมูลซึ่งมีความจุสูง เช่น มัลติมีเดียได้ในขณะที่ข้อมูลด้านเสียงก็จะถูกส่งผ่านในรูปของ Packets ไปพร้อมกับข้อมูลเช่นเดียวกัน ซึ่งในอนาคต NGN จะเข้ามาทดแทนระบบโครงข่ายเดิมอย่าง TDM (PSTN/PLMN) ซึ่งปัจจุบันค่อยๆ ลดบทบาททีละน้อย จนกระทั่งโครงข่ายเปลี่ยนเป็น NGN โดยสมบูรณ์
Pest ศัตรูพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alike (adv.) เช่นเดียวกัน See also: เหมือนกัน, อย่างเดียวกัน, แบบเดียวกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน Syn. similarly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I identified the perimortem ring fracture on the base of the skull as well as the corresponding damage on the top of the spinal column.ผมทำการตรวจสอบวงรอบ ๆ รอยแตก บนผิวของกะโหลก เช่นเดียวกัน ความเสียหายจากส่วนบนสุด ของแนวกระดูกสันหลังเหมือนกัน
It's also probably for the best that nobody has to know anything about your boy that I shot outside.มันคงจะเป็นการดีที่สุด เช่นเดียวกัน ที่จะต้องไม่มีใครรู้ ว่าผมยิงคนของคุณข้างนอกนั่น
Likewise about you, Detective.ฮาร์วี่ย์ เดนท์ เช่นเดียวกัน คุณนักสืบ
Likewise, I cannot know your thoughts but I know your body inside outเช่นเดียวกัน ข้าอาจอ่านใจเจ้าไม่ได้ แต่ข้ารู้ได้ถึงความโสมมในตัวเจ้า
Also, Paulie could do anything.เช่นเดียวกัน พอลลี่จะทำอะไรก็ได้
Likewise it also exhibits the respect shown for the entire royal familyเช่นเดียวกัน มันยังแสดงถึงความเคารพต่อทั้งราชวงศ์
Share the feeling, I do, King Katoonku.เช่นเดียวกัน ราชาคัททูโก
Either way, we need to find them.เช่นเดียวกัน เราต้องหาพวกเขาให้พบ
It was nice to meet you, Damon.เช่นเดียวกัน เอเลน่า
Ditto. Right back at ya.เช่นเดียวกัน แล้วคุณ
The same applies to you, No Eun Seol.เช่นเดียวกัน โนอึนโซล
In turn, Sir Wolf gave his bride a unicorn.เช่นเดียวกัน, เซอร์ วูลฟ์ ได้มอบม้ายูนิคอร์นให้เจ้าสาวของเขา
Good to see you, H�ctor.เช่นเดียวกัน, เฮคเตอร์
And just like Datsuko...เช่นเดียวกันกับ ดัทสุโกะ...
Same with Julia.เช่นเดียวกันกับจูเลีย
You inspired me with all of the Chris Rock DVDs.เช่นเดียวกันกับดีวีดีของคริส ร็อค
And nobody needs this cave.เช่นเดียวกันกับถ้ำนี้
Just like she did.เช่นเดียวกันกับที่เเม่ตาย
The same is true for adults.เช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่
As well as fathers and daughters.เช่นเดียวกันกับพ่อกับลูกสาว
But so did your father.เช่นเดียวกันกับพ่อของลูก
Artists are free to push boundaries to make art.เช่นเดียวกันกับศิลปินที่มีอิสระ ที่จะผลักดันผลงานศิลปะ
The same with Athena, and Poseidon. God with Roman myth.เช่นเดียวกันกับอธีนาและโพไซดอน พระเจ้าทรงอยู่กับตำนานโรมัน
Just like she is. Leave them alone.เช่นเดียวกันกับเธอ อย่ายุ่งกับพวกเขา
As did Byron.เช่นเดียวกันกับไบรอน
You too, Roscoe.เช่นเดียวกันค่ะ รอสโก
As, of course, is the wizard who gave it to you.เช่นเดียวกันพ่อมด ตนที่ทำให้มันเกิดขึ้น
Like in "O what a sunny fucking day we're having?"เช่นเดียวกันแต่เขียนด้วยตัว O sunny เป็นวันที่เลวที่เรามี
I'm gonna do the same in California.ฉัน เมตร จะ ทำเช่นเดียวกัน ใน แคลิฟอร์เนีย
I advise you to do the same.ผมแนะนำให้คุณทำเช่นเดียวกัน
We have footprints, tire tracks, bullets strewn on the ground which bear his fingerprints, a broken bourbon bottle, likewise with fingerprints.เรามีแทร็ครอยเท้ายาง กระสุนเกลื่อนอยู่บนพื้นดินซึ่งหมีลายนิ้วมือข​​วดวิสกี้แตกของเขา เช่นเดียวกันกับลายนิ้วมือ
But the blood of our tribe likewise grows thin.แต่เลือดของชนเผ่าของเราเช่นเดียวกันเติบโตบาง
Within the stock market, there is a pattern as well...ภายในตลาดหุ้น ก็มี "รูปแบบ" ของมันเช่นเดียวกัน
There is a pattern, right in front of me, playing with the numbers.ภายในตลาดหุ้น ก็มี "รูปแบบ" ของมันเช่นเดียวกัน อยู่เบื้องหน้าผม เล่นแร่แปรเลข เสมอมา
But I don't think you're joking either."แต่ฉันก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะเล่นตลกกับฉันเช่นเดียวกัน"
Boys' dormitory is upstairs to the left. Girls, the same on your right.หอพักนักเรียนชาย ขึ้นไปแล้วลงไป ทางซ้ายหญิง เช่นเดียวกันทางขวา
It is expected that within the next few hours, France will make a similar declaration.- เป็นที่คาดกันว่าขณะนี้... อย่า ๆ พ่อ และในอีกไม่กี่ชั่วโมง ฝรั่งเศสก็จะประกาศสงครามเช่นเดียวกัน
I'll assume the other ships were lost under equally pointless circumstances.สันนิษฐานว่าลำอื่นๆ พังไปแล้ว ภายใต้ภาวะเช่นเดียวกันนี้
That's the way our civilization is the very high cliff represents the virtually unlimited resources we seem to have when we began this journey.อารยธรรมของเราก็เช่นเดียวกัน หน้าผาที่สูงลิบ เปรียบเสมือนทรัพยากรที่ดูเหมือนไม่มีขีดจำกัด
We've had a similar commitment for the last decade in India.ตลอดสิบปีที่ผ่านมาในอินเดีย เรามีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เช่นเดียวกัน
Back to top