ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อ้อมค้อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อ้อมค้อม*, -อ้อมค้อม-

อ้อมค้อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ้อมค้อม (v.) be circuitous Syn. วกวน, ลดเลี้ยว
อ้อมค้อม (adv.) circuitously Syn. วกวน, ลดเลี้ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)
circuitous(เซอคิท'ทัส) adj. อ้อมค้อม,วกเวียน,วกวน,โดยอ้อม., See also: circuitousness n.
circuity(เซอคิว'อิที) n. ความอ้อมค้อม,ภาวะวกเวียน
circular(เซอ'คิวละ) adj. เป็นรูปวงกลมหรือวงแหวน,กลม,ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม,วกเวียน,อ้อมค้อม,ให้แพร่หลายไปทั่ว,แจ้งให้ทราบทั่วไป
circumferential(เซอคัมฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับเส้นรอบวง,ซึ่งล้อมรอบ,อ้อมค้อม,วกเวียน
circumlocutionn. การพูดอ้อมค้อม,การพูดซ้ำซาก, See also: circumlocutory adj. ดูcircumlocution circumlocutionist n. ดูcircumlocution
discursive(ดิสเคอร์'ซิฟว) adj. อ้อมค้อม,ไกลประเด็น,สับสน., Syn. digressive,diffuse ###A. organized
equivocate(อีควิฟ'โวเคท) vi. พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย, See also: equivocation n. ดู equivocator n. ดูequivocate equivocator n. ดูequivocate
frankly(แฟรงคฺ'ลี) adv. อย่างเปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่อ้อมค้อม,ด้วยน้ำใสใจจริง,ชัดเจน
indirect(อินดะเรคทฺ') adj. ไม่ตรง, อ้อมค้อม, ไม่ตรงไปตรงมา, ร้าย., See also: indirectly adv. indirectness n., Syn. roundabout, circuitous, secondary ###A. straight, direct, explicit, direct, intended
indirection(อินดิเรค' เชิน) n. ความไม่ตรง, ความอ้อมค้อม, ความไม่ตรงไปตรงมา, การขาดจุดหมายปลายทาง, การโกง, Syn. circuity , roundaboutness ###A. undeviation
periphrase(เพอ'ริเฟรสฺ) vt.,vi. พูดอ้อมค้อม. n. =periphrasis (ดู)
periphrasis(พะริฟ'ฟระซิส) n.การพูดอ้อมค้อม,คำพูดอ้อมค้อ
periphrastic(เพอริแฟรส'ทิค) adj. อ้อมค้อม
roundabout(เรานดฺ'อะเบาทฺ) adj. อ้อม,อ้อมค้อม,วกวน,เป็นวงกลม,อ้วนกระปุกหลุก n. ม้าเวียนขึ้นลงสำหรับเด็กเล่น,วงเวียนที่ต้องขับรอบ,คำพูดวกวน,การพูดวกวน, Syn. circular
sinuous(ซิน'นิวอัส) adj. เป็นลูกคลื่น,คดเคี้ยว,วกวน,มีเล่ห์เหลี่ยม,คดโกง,อ้อมค้อม., See also: sinuousness n.
squarely(สแควร์'ลี) adj. เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุ-รัสโดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ยุติธรรม
straightforward(สเทรทฟอร์'เวิร์ด) adj.,adv. ตรงไปข้างหน้า,โดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ไม่คดโกง, See also: straightforwardly adv. straightforwardness n., Syn. honest,candid
tortuosity(ทอร์ชูออส'ซิที) n. ความคดเคี้ยว,ความอ้อมค้อม,ความคด,การหลอกลวง,เล่ห์เหลี่ยม,สิ่งหรือส่วนที่งอหรือคดหรือบิด
tortuous(ทอร์'ชูเอิส) adj. คดเคี้ยว,บิด,งอ,อ้อมค้อม,หลอกลวง,วกวน,เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม,ไม่ตรงไปตรงมา., See also: tortuousness n., Syn. sinuous,winding
wry(ไร) adj. บูดเบี้ยว,หน้างอ,บิด,งอ,บิดเบี้ยว,อ้อมค้อม,คดเคี้ยว,ตรงข้าม,ผิดปกติ,ชอบกล,หลอกลวง, See also: wryly adv. wryness n., Syn. askew,distorted,ironic
English-Thai: Nontri Dictionary
circuitous(adj) เป็นวง,รอบ,เวียน,วกวน,อ้อมค้อม
circular(adj) เป็นวงแหวน,กลม,อ้อมค้อม
devious(adj) คดเคี้ยว,ไม่ตรง,เลี้ยวไปเลี้ยวมา,อ้อมค้อม
discursive(adj) ก้าวก่ายกัน,สับสน,อ้อมค้อม
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
frank(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง
impertinent(adj) ทะลึ่ง,เสือก,สะเออะ,อ้อมค้อม,ไม่ตรงประเด็น
indirect(adj) อ้อมค้อม,ไม่ตรง
periphrase(n) การพูดเลี่ยง,การพูดอ้อมค้อม,การพูดหลบหลีก
roundabout(adj) วกวน,อ้อมค้อม,เป็นวงกลม
straightforward(adj) ตรงไปข้างหน้า,ซื่อตรง,ไม่อ้อมค้อม
tortuous(adj) บิด,คดเคี้ยว,วกเวียน,อ้อมค้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
periphrasisสำนวนอ้อมค้อม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circumstantialพูดอ้อมค้อม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
backhanded (adj.) อ้อมค้อม See also: ลังเล, อิดเอื้อน Syn. ambiguous
circumlocutory (adj.) อ้อมค้อม See also: ไม่ตรงไปตรงมา Syn. indirect, roundabout, circumlocutory
circumlocutory (adj.) อ้อมค้อม See also: ไม่ตรงไปตรงมา Syn. circumlocutory, indirect, roundabout
indirect (adj.) อ้อมค้อม Ops. direct, immediate
periphrastic (adj.) อ้อมค้อม See also: ไม่ตรงไปตรงมา Syn. circumlocutory, indirect, roundabout, circumlocutory
discursive (adj.) ซึ่งอ้อมค้อม See also: ซึ่งไกลประเด็น Syn. disconnected, cursory
discursively (adv.) อย่างอ้อมค้อม See also: อย่างไม่ตรงไปตรงมา
mealy-mouthed (adj.) ซึ่งพูดอ้อมค้อม
mince (vt.) พูดอ้อมค้อม See also: พูดให้เบาบางลง, พูดอ้อมแอ้ม Syn. alleviate, lessen
periphrasis (n.) การพูดอ้อมค้อม See also: คำพูดอ้อมค้อม, คำพูดวกวน Syn. diffuseness, circumlocution
periphrastically (adv.) อย่างอ้อมค้อม Syn. indirectly
roundabout (adj.) พูดอ้อมค้อม Syn. indirect Ops. direct
talk round (phrv.) พูดถึงอย่างอ้อมค้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Could have beaten around the bush a little.อ้อมค้อมสักหน่อยก็น่าจะดีนะ
"I don't want soft words and a bedside manner."ฉันไม่ต้องการคําพูดอ้อมค้อมและการปลอบใจ"
Let the chips fall where they may.ไม่ต้องอ้อมค้อม พูดเล้ย
Stop beating around the bush. Give me the truth.เลิกอ้อมค้อมซะทีพูดมาตรงๆเลย
That's who we are at open spaces. We can't throw that away. We're not asking you to throw that away.เราก็ไม่ได้ขอให้โยนทิ้ง ฟังนะ จะไม่พูดอ้อมค้อมหรอก
This is really okay with you, right? When you nameru a common person!ฉันจะไม่อ้อมค้อมละนะ
We don't speak that way here.กูจะไม่พูดอะไรอ้อมค้อม
I'm not a man to equivocate.พ่อไม่ใช่คนพูดอ้อมค้อม
Mom, cut to the chase.แม่ครับ อย่าอ้อมค้อม
What happened? Don't mince words.เกิดอะไรขึ้น แล้วก็อย่าอ้อมค้อม
I've known you your entire adult life, ramon, so let's cut the bullshit.ฉันรู้จักคุณตั้งแต่โตมา ราโมน เลิกอ้อมค้อมกันดีกว่า
Why beat around the bush, you know?จะมัวอ้อมค้อมให้เสียเวลาอยู่ทำไม
I'm concerned, to be frank,ฉันอยู่ในความกังวล พูดอย่างไม่อ้อมค้อม
I'll come straight to the point, madame president.ผมจะไม่อ้อมค้อมนะ ท่าน ปธน.
Oh, boy. So, be honest now.เอาละ,ไม่ต้องอ้อมค้อมนะ
But we both know what's going on here, and I don't want to dance around it anymore.เรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ผมไม่อยากอ้อมค้อมอีก
I don't want to dance around it anymore.ผมไม่อยากจะอ้อมค้อมแล้ว
I say something diplomatic, you'll see through itถึงฉันจะพูดอ้อมค้อมไป นายก็คงเข้าใจ
And frankly, i'm disappointed that you did not come to me.แล้วอย่างไม่อ้อมค้อมเลยนะ แม่ผิดหวังที่ลูกไม่มาบอกแม่
Let me get this straight.ฉันจะไม่อ้อมค้อมล่ะนะ
Perhaps what Leonard is obliquely referring to is the occurrence of some sort of sexual dysfunction.ที่เลนเนิร์ด พูดอ้อมค้อม อาจเพราะเกิดความผิดพลาด กับเรื่องบนเตียง
I'm not mincing my words right now because I need you to understand the severity of the situation.ฉันจะไม่พูดอ้อมค้อมนะคะ ตอนนี้ เพราะฉันอยากให้คุณเข้าใจถึง ความรุนแรงของสถานการณ์
The answer's still no. Absolutely and unequivocally, no.และคำตอบก็ยังเป็น ไม่ ไม่โดยสิ้นเชิง และก็ไม่อ้อมค้อม ไม่
You're being pretty cavalier about this.เธออ้อมค้อมกับ เรื่องนี้จังนะ
Get down to business, see who's hungry. I know your real name's probably not Barney Rossไม่ต้องอ้อมค้อมมาก เข้าเรื่องกันเลย ดูสิว่าใครจะเจ๋งกว่ากัน เพราะชื่อจริงๆของนาย ก็อาจจะไม่ใช่บาร์นี่ย์ รอสส์
Stop dancing around it.หยุดพูดอ้อมค้อมซะทีเถอะ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
I like a person who isn't hampered by modesty.ฉันชอบจังคนที่ไม่ อ้อมค้อมถ่อมตัวเนี้ย
Did you have something more devious in mind?เธอมีอะไรที่อ้อมค้อมอยู่ในใจ มากกว่านี้อีกมั้ย
Okay, okay, then don't sugarcoat it, Gran.โอเคครับ งั้นก็อย่าพูดอ้อมค้อมเลยนะครับ ยาย
Look, I'm not gonna beat around the bush, Grandma.หนูจะไม่อ้อมค้อมนะคะ คุณย่า
Don't sugarcoat it.ไม่ต้องพูดอ้อมค้อมหรอก
He was a very talented chemist, but for reasons I never understood, he was more interested in taking shortcuts than what would or could have been a very promising career.เขาเป็นนักเคมีที่อัจฉริยะมาก แต่ด้วยเหตุผลอะไรนั้น ผมไม่มีทางเข้าใจได้เลย เขาเพิ่มความสนใจ ในการใช้คำพูดแบบอ้อมค้อม
Stop beating around the bush, Blake.เลิกพูดอ้อมค้อมได้แล้ว เบล้ค
Daniel, we don't need to air our laundry in here.เดเนียล เราไม่ต้องมาอ้อมค้อมกันให้เสียเวลา
No time for anything but the direct approach, Finch.ไม่มีเวลาไปอ้อมค้อมแล้ว ฟินช์
Real names this time. No holding back.คราวนี้ขอชื่อจริง ไม่ต้องอ้อมค้อม
Do not float that idea again.อย่ามาพูดจาอ้อมค้อมอีก
As with all things Jake, sometimes the shortest distance between two points can be a very circuitous route.ด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง เจค, บางครั้งระยะที่สั้นที่สุด ระหว่างสองจุดก็สามารถเป็นเส้นทางที่อ้อมค้อมได้เช่นกัน
Frankly, I don't think he'd care.อย่างไม่อ้อมค้อมนะ ชั้นไม่คิดว่าเค้าสน
He's underage, and I don't like you, so let's just cut to it.เขาอายุไม่ถึงน่ะ และฉันไม่ชอบนาย อย่ามัวอ้อมค้อมเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อ้อมค้อม
Back to top