ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อ้วนเตี้ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อ้วนเตี้ย*, -อ้วนเตี้ย-

อ้วนเตี้ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ้วนเตี้ย (adj.) stocky See also: chubby, plump Ops. ชะลูด
English-Thai: HOPE Dictionary
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky
heavyset(เฮฟ'วีเซท) adj. มีร่างใหญ่,อ้วนเตี้ย
podgy(พอจ'จี) adj. อ้วนเตี้ย,ม่อต้อ., See also: podgily adv. podginess n., Syn. pudgy
pudge(พัดจฺ) n. คนหรือสัตว์อ้วนเตี้ยหรือหนา,คนหรือสัตว์ที่อ้วนม่อต้อ,สิ่งที่สั้น หนาและหยาบ
pudgy(พัน'จี) adj. อ้วนเตี้ยหรือหนา,อ้วนม่อต้อ,สั้นหนาและหยาบ., Syn. podgy., See also: pudginess n.
squab(สควอบ) n. ลูกนก,บุคคลที่อ้วนเตี้ย,บุคคลรูปร่างม่อต้อ,หญิงสาว,เบาะหน้า,โซฟา
squat(สควอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (การ) นั่งยอง ๆ ,นั่งขัดสมาธิ,นั่งราบ,นั่งถ่าย,หมอบ,นั่งพับเพียบ,นั่งบนพื้น,ขดตัว,หักร้างถางพง. adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,กว้างเตี้ย., Syn. stocky,chunky,
stocky(สทอค'คี) adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,ล่ำสันกำยำ,แข็งแรง., See also: stockiness n., Syn. pudgy
stout(สเทาทฺ) adj.,n. แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,องอาจ,แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,แข็งแรง,มีพลัง,กำยำล่ำสัน,หยาบหนา,หนาและเตี้ย,เบียร์ดำฤทธิ์แรง,คนขนของที่แข็งแรงมาก,เสื้อพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย., See also: stoutish adj. stoutness n.
stubby(สทับ'บี) adj. เหมือนตอ,เหมือนตอไม้,มีตอไม้,อ้วนเตี้ย,สั้นหนา,สั้นใหญ่,มีขนแข็ง. -stubbiness n., Syn. stiff,stubbly
tubby(ทับ'บี) adj. อ้วนเตี้ย,อ้วนใหญ่,อ้วนกลม,คล้ายถัง,เสียงทื่อ,เสียงทู่,ขาดเสียงสะท้อน., See also: tubbiness n., Syn. chubby
English-Thai: Nontri Dictionary
squat(adj) อ้วนเตี้ย,หมอบ,ม่อต้อ
squatty(adj) ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,สั้นหนา
stubby(adj) สั้นแข็ง,อ้วนเตี้ย,ม่อต้อ,มีขนแข็ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dumpy (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ, เตี้ยล่ำ Syn. stumpy
dumpy (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ Syn. chunky
dumpy (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ Syn. stocky, squabby
podgy (adj.) อ้วนเตี้ย Syn. pudgy
pudgy (adj.) อ้วนเตี้ย Syn. chunky, stout, plump
squabby (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ Syn. dumpy, stocky
squat (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ, เตี้ยล่ำ Syn. dumpy, stumpy
stocky (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ Syn. chunky, dumpy
stubby (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ Syn. dumpy, stocky, squabby
stout (n.) เสื้อผ้าชนิดพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Welcoming Dumpy Housewives" Weird taste!"ยินดีต้อนรับแม่บ้านอ้วนเตี้ย" ประหลาดจริงๆ
Old Stumpy, here. Make sure you get the stump in there.ไอ้แก่อ้วนเตี้ย ตรงนี้ นายถ่ายรูปออกมาให้เจ๋งๆล่ะ
Tweedle dum and even tweedler dum.ตัว Tweedledum และตัว Tweedledum ที่อ้วนเตี้ยกว่า
A Thorn in your paw or a great big dumpy ? ... ?# หนามในอุ้งเท้าเธอ หรืออ้วนเตี้ยม่อต้อ #
No dogfaces, no dumpy frumps.ต้องไม่หน้ายื่นยาว,ไม่อ้วนเตี้ยม่อต้อ
He was, like, stocky with a beard.เขามีลักษณะอ้วนเตี้ยมีเครา
All right, enough squabbling.เอาล่ะ พอได้แล้วเจ้าอ้วนเตี้ยม่อต้อ
There. Mr. Roly-poly. Run!นั่นไง เจ้าอ้วนเตี้ย วิ่ง!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อ้วนเตี้ย
Back to top