ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สูงลิบลิ่ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สูงลิบลิ่ว*, -สูงลิบลิ่ว-

สูงลิบลิ่ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สูงลิบลิ่ว (adj.) sky-high See also: skyscraping, soaring, spiring, topless, towering, towery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But what he didn't tell me is the interest fees compounded into the stratosphere.แต่ก็ไม่ได้บอกผมถึงเรื่องค่าธรรมเนียม ที่มันสูงลิบลิ่ว
Kick up an exorbitant vig for the seed money you loaned them.เรียกค่าคุ้มครองที่สูงลิบลิ่ว เเบ่งเงินจากเงินผลกำไรพวกนั้น
Yes, but at a very high concentration.ใช่ อยู่ในระดับสูงลิบลิ่ว
Your benefactor... asked me to send you out with something extra.ผู้อุปการะของนาย ขอให้ฉันไปส่งนายด้วยค่าจ้างสูงลิบลิ่ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สูงลิบลิ่ว
Back to top