ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spiring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spiring*, -spiring-

spiring ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การมั่วสุม (n.) conspiring See also: conspiracy, plotting, hatching

spiring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威厉[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, 威厉 / 威厲] awe-inspiring; majestic
威显[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, 威显 / 威顯] awe-inspiring; power
满头大汗[mǎn tóu dà hàn, ㄇㄢˇ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, 满头大汗 / 滿頭大汗] brow beaded with sweat; perspiring freely
令人振奋[lìng rén zhèn fèn, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄈㄣˋ, 令人振奋 / 令人振奮] inspiring; exciting; rousing
煽动颠覆国家罪[shān dòng diān fù guó jiā zuì, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗㄨㄟˋ, 煽动颠覆国家罪 / 煽動顛覆國家罪] crime of conspiring to overthrow the state
颠覆罪[diān fù zuì, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄗㄨㄟˋ, 颠覆罪 / 顛覆罪] crime of conspiring to overthrow the state
古文运动[gǔ wén yùn dòng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 古文运动 / 古文運動] cultural movement aspiring to study and emulate classic works, at different periods of history, esp. Tang and Song
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, 威严 / 威嚴] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, 仁人志士] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, 志士仁人] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
望而生畏[wàng ér shēng wèi, ㄨㄤˋ ㄦˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ, 望而生畏] intimidate at the first glance (成语 saw); awe-inspiring; terrifying; overwhelming
威仪[wēi yí, ㄨㄟ ㄧˊ, 威仪 / 威儀] majestic presence; awe-inspiring manner
威风凛凛[wēi fēng lǐn lǐn, ㄨㄟ ㄈㄥ ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄣˇ, 威风凛凛 / 威風凜凜] majestic; awe-inspiring presence; impressive power
威风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, 威风 / 威風] might; awe-inspiring authority; impressive

spiring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人心安定[じんしんあんてい, jinshin'antei] (n) stabilizing the feelings of the people; inspiring confidence among the people
作家の卵[さっかのたまご, sakkanotamago] (n) aspiring writer
凛々;凛凛[りんりん, rinrin] (adj-t,adv-to) (1) severe; intense; awe-inspiring; commanding; (2) biting; bitter (cold); piercing; frigid
凛々しい;凛凛しい[りりしい, ririshii] (adj-i) gallant; brave; imposing; awe-inspiring; severe; biting; chivalrous; manly; dignified
凛然[りんぜん, rinzen] (adj-t,adv-to) commanding; awe-inspiring
士気高揚[しきこうよう, shikikouyou] (n,vs) raise (lift) morale; have an inspiring effect on morale
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner
希求[ききゅう, kikyuu] (n,vs) aspiring to; seek; demand; ask for
恐れ多い;畏れ多い;おそれ多い[おそれおおい, osoreooi] (adj-i) awesome; awe-inspiring; august
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp,adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain)
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting
通謀[つうぼう, tsuubou] (n,vs) collusion; conspiring

spiring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มักใหญ่[adj.] (makyai) EN: ambitious ; aspiring ; overambitious FR: ambitieux
มโนนุกูล[adj.] (manōnukūn) EN: mind-supporting ; encouraging ; heartening ; inspiring FR:
มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส[v. exp.] (mī patipath) EN: have an inspiring way of life ; be a person of admirable deportment FR: avoir un comportement exemplaire
น่าเกรงขาม[adj.] (nā krēngkhā) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring FR: terrible
น่าเลื่อมใส[adj.] (nāleūamsai) EN: respectable ; inspiring FR: respectable
สง่าราศี[adj.] (sa-ngā rāsī) EN: awe-inspiring ; majesctic looking ; grand FR:
ซิก = ซิ่ก[adv.] (sik) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat FR:
ตะโกรง[adj.] (takrōng) EN: ambitious ; aspiring FR:
ทะเยอทะยาน[adj.] (thayoēthayā) EN: ambitious ; aspiring FR: ambitieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spiring
Back to top