ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skyscraping

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skyscraping*, -skyscraping-

skyscraping ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩天[mó tiān, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ, 摩天] skyscraping; towering into the sky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skyscraping
Back to top