ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สูงตระหง่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สูงตระหง่าน*, -สูงตระหง่าน-

สูงตระหง่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สูงตระหง่าน (adj.) lofty See also: skyscraping, soaring, spiring, topless, towering, towery Syn. สูงลิ่ว
English-Thai: HOPE Dictionary
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงส่ง,ชั้นสูง,โอหัง,อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall,exalted,arrogant
towering(เทา'เออะริง) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงลิ่ว,ทะยาน,รุนแรง,เกินขอบเขต,มากเกิน., See also: toweringly adv., Syn. lofty
English-Thai: Nontri Dictionary
towering(adj) ทะยาน,รุนแรง,สูงตระหง่าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lofty (adj.) สูงตระหง่าน See also: สูง Syn. high, tall Ops. low
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Towering over your headสูงตระหง่านเหนือหัวของคุณ
Its banners caught high in the morning breeze.ทิวธงสูงตระหง่าน ในสายลมยามเช้า
Up above the world so high,อยู่สูงตระหง่านบนโลก
The tree towering and opulent.ต้นไม้ที่สูงตระหง่านและหรูหรา
How tall the trees.{\cHFFFFFF}ต้นไม้สูงตระหง่าน
It's not high up in the mountains. It's down on the ground.{\cHFFFFFF}มันไม่ได้ตั้งสูงตระหง่านอยู่กลางเทือกเขา มันตั้งอยู่บนผืนดิน
This towering statue of Saturn may have look something like this on the night of saturnalia.นี้รูปปั้นที่สูงตระหง่านของดาวเสาร์ อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มีลักษณะเช่นนี้ ในคืนวันเสาร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สูงตระหง่าน
Back to top