ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สดุดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สดุดี*, -สดุดี-

สดุดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สดุดี (v.) praise See also: acclaim, eulogize, laud Syn. แซ่ซ้อง, ยกย่อง, เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย
English-Thai: HOPE Dictionary
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song,psalm, chant)
carol(แคร์'รอล) {carolled,carolling,carols} n.,v. (ร้อง) เพลง,เพลงคริสต์มาส,เพลงสดุดี, See also: carol (l) er n., Syn. sing
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.
laud(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุดี,ยกย่อง. n., See also: lauds n. ชั่วโมงแห่งการร้องเพลงสรรเสริญภาวนาในตอนเช้า (ศาสนาโรมันคาทอลิก) lauder n. ดูlaud laudator n. ดูlaud, Syn. praise
laudable(ลอ'ดะเบิล) adj. น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี., See also: laudability n. laudableness n. ดูlaudable, Syn. commendable
laudation(ลอเด'เชิน) n. การสรรเสริญ,การสดุดี,คำสรรเสริญ,คำสดุดี, Syn. praise
panegyric(แพนนิเจอ'ริค) n. คำสรรเสริญ,คำสดุดี
praise(เพรซ) vt.,n. (การ) สรรเสริญ,ชมเชย,ยกย่อง,สดุดี., See also: praiseful adj. praiser n.
English-Thai: Nontri Dictionary
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
carol(n) เพลงสดุดี,บทเพลงสรรเสริญ
glorification(n) เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,การสรรเสริญ,การสดุดี
glorify(vt) ทำให้มีชื่อเสียง,สรรเสริญ,ยกย่อง,ถวายพระเกียรติ,สดุดี
laud(vt) ยกย่อง,สดุดี,ชมเชย,สรรเสริญ
laudation(n) คำสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสดุดี,คำชมเชย
panegyric(n) คำเยินยอ,คำสรรเสริญ,คำสดุดี
praise(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,การสดุดี,คำเยินยอ,คำสรรเสริญ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
sing(vi) ร้องเพลง,กล่อม,สดุดี,แต่งกลอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dithyrambเพลงเทพสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
panegyricบทสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
psalmเพลงสวดสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laudatory poetryกวีนิพนธ์สดุดี [TU Subject Heading]
Psalms (Music)เพลงสดุดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
salute (vi.) สดุดี See also: ยกย่อง Syn. commemorate, compliment, praise Ops. denounce
salute (vt.) สดุดี See also: ยกย่อง Syn. commemorate, compliment, praise Ops. denounce
anthem (n.) เพลงสดุดี See also: เพลงชาติ
dedicate to (phrv.) เขียนสดุดี See also: เขียนอุทิศให้
salute (n.) พิธีสดุดี See also: ีการยิงสลุต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Praise Moses's cock!สดุดีควยของโมเสกกัน!
Is that you right there, Red?สดุดีอินทรีจอมพลัง ผู้กอบกู้ไข่ ตรงนั้นใช่นายมั้ย เร้ด
Praise you, Bill, for thou art beneficent!สดุดีแก่นาย บิล แกความดีความชอบของนาย
Praise be to him for the gift of our brother Otis,สดุดีแก่เขา เป็นของขวัญให้แก่พี่น้องเรา โอทิส,
Hail the conquering heroes.สดุดีแด่ วีรบุรุษของเรา
"Eulogy." From the Greek for "good word."สดุดีในภาษากรีก\\\"คือกล่าวคำดีๆ\\\"
When you found out he was gone, did you get engaged to your prince that same hour, or did you wait a whole week out of respect for the dead?ท่านหมั้นหมายกับเจ้าชายทันทีเลย... หรือรอซัก 1 สัปดาห์เพื่อสดุดีกับความตายของเขา?
So I'd like everyone to stand up and celebrate the life of Jack Morrison.และผมขอให้ทุกท่านลุกขึ้น เพื่อเป็นการสดุดีให้กับชีวิตของเขา แจ๊ค มอริสัน
They want to arrange some kind of tribute to me.พวกเขาอยากจัดงานสดุดีฉันน่ะ
This special night will be a tribute to your lifetime screenwriting achievement and contribution to the profession."มันจะมีชื่อว่า 'ค่ำคืนกับอาร์เธอร์ แอ็บบ็อตต์' "คืนพิเศษนี้จะเป็นการสดุดี ให้แด่ความสำเร็จตลอดชีวิต" "ในการเขียนบทของคุณ และการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ"
Although Japan has lost... one day... our people will praise your dedication.ถึงแม้ญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้... วันหนึ่ง... พวกเราจะได้รับการสดุดี ในวีรกรรม
So it's like the Iast salute of the soldier going to the warfront.งั้นเหมือนการสดุดีครั้งสุดท้ายของทหาร เพื่อไปสู่สงคราม
But joy cometh in the morning.เพลงสดุดี บทที่ 30: 5
Your mother wants you to deliver a eulogy.แม่คุณต้องการให้คุณกล่าวคำสดุดี
What do you think House would send, the "gentle comfort" arrangement or the "warm thoughts" bouquet?คุณคิดว่าจะเฮาส์จะมีคำสดุดี\ ที่สุภาพและอบอุ่นไหม?
Patty's gonna bribe him.ได้รับการสรรเสริญ\ และเหรียญสดุดีไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง
Today, I am rewarding them with these medals.วันนี้ ผมจะมอบเหรียญสดุดีให้พวกเขา
"as a contender to deliver this year's toastให้เป็นผู้กล่าวคำสดุดีในปีนี้
I got your room all ready for you.พ่อคะ ตอนนี้หนูฝึกเกี่ยวกับงานสดุดีอยู่ ลูกสามารถหยุดได้เมื่อต้องการ
It's not gonna do to have you heave all over your own citation.มันคงไม่งามแน่ๆ ถ้าคุณเที่ยวอ้วกเรื่ยราด.. ในพิธีสดุดีเหรียญตราของตัวเอง
The Sarkozys are saluting Jerry Lewis tomorrow night, if you're not otherwise engaged.บ้านซาโกซี่ จะกล่าวสดุดีเจอร์รี่ ลูอิสคืนพรุ่งนี้ ไม่อย่างนั้น
There's nothing I'd rather do than salute Jerry Lewis.ฉันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากกล่าวสดุดีเจอร์รี่ ลูอิส
And I thank and I salute you all.และข้าขอขอบคุณและสดุดีพวกเจ้าทั้งหลาย
John Basilone got the Congressional Medal of Honor and his life and his exploits were very well documented for us, and so we could follow them.จอห์น บาซิลโลน คือผู้ที่ได้รับ เหรียญสดุดีชั้นสูงสุด จากรัฐสภา รวมทั้งชีวิตและความสำเร็จของเขา เป็นเรื่องราวที่ดีมาก ๆ สำหรับเรา เราจึงตามติดชีวิตของเขา
An anthem is supposed to appeal to the masses, right?เพลงสดุดีมักจะเรียกความสนใจ จากผู้คนได้ใช่มั้ยล่ะ
So, before I pick my anthem, I was working on my anthem look.แต่ก่อนจะเลือกร้องเพลงสดุดี ฉันขอสดุดีลุ๊คของตัวเองก่อน
So here they are, sure to give us a fantastic anthem, Mercedes and Rachel.พวกเขาอยู่นี่แล้ว จะมาร้องเพลงสดุดีแสนประทับใจ เมอร์เซดีส และ เรเชล
Your assignment was anthems... and I'll be damned as your hairdresser if any of them sung a single one.การบ้านของนายคือ เพลงสดุดี และฉันคงหงุดหงิด เหมือนช่างทำผมนาย ถ้าใครซักคนร้องเพลงออกมา
Psalm 56, verse 10.คำสดุดีที่56 บรรทัดที่10
To honor virgin mother honest rise to heaven.เพื่อสดุดีพระแม่ผู้บริสุทธิ์ กลับคืนสู่สรวงสวรรค์
You know what I like about Merlin? He never expects any praise.ท่านรู้มั้ยว่าอะไรที่ข้าชอบเกี่ยวกับเมอร์ลิน เขาไม่เคยต้องการคำสดุดีสรรเสริญ
The world tour of the Cirque du Soleil tribute show, Immortal, to Michael Jackson is coming to Columbus in June.จะมีการแสดงคอนเสิร์ตระดับโลกที่ Cirque du Soleil เป็นการสดุดี(Tribute show)แด่ไมเคิล แจ็กสัน มาจัดที่โคลัมบัสในเดือนมิถุนายน พวกเราทั้งหมดน่าจะไปนะ
It is the Mount Everest of anthems.มันเป็นเพลงสดุดีที่ดีที่สุด
He was a hero on 9/11. That's why he's being honored.เขาเป็นฮีโร่ 9/11 เขาถึงได้รับการสดุดีไง
How can I honor Jason Ryder when I couldn't honor my own father?ผมจะสดุดีให้เจสัน ไรเดอร์ได้ยังไง ในเมื่อผมยังพูดสดุดีให้พ่อไม่ได้เลย
Looked up to Mr. Jason Ryder, who we honor here tonight.นับถือในตัวคุณเจสัน ไรเดอร์เป็น คนที่ได้รับการสดุดีในวันนี้
Today is the day we honor Saint Valentine, a man publicly beheaded for defying his government, by exchanging candies and chocolates to nonsensically render the objects of our affection more fat and less attractive.วันนี้เป็นวันที่เราสดุดีแก่เซนท์วาเลนไทน์ ชายที่ถูกตัดหัวกลางที่สาธารณะ \ เพราะการฝ่าฝืนการปกครอง ด้วยการแลกเปลี่ยน ขนมหวานและช็อคโกแล๊ต
I remember you from the funeral. Your eulogy was beautiful.ฉันจำคุณได้ที่งานศพ คำกล่าวสดุดีของคุณซาบซึ้งมาก
Okay, we have to get to Breadstix extra early on Friday because they are having a Julie Andrews tribute at the Lima Limelight.เอาล่ะ เราคงต้อไปที่ เบรดสติ๊กเร็วขึ้นหน่อยนะในวันศุกร์นี้ เพราะที่นั่นมีการสดุดี Julie Andrews ที่ Lima Limelight.
It was still real, but without the flowers and the 21-gun salutes...มันยังเป็นจริง แต่ถ้าไม่มีดอกไม้และการยิงปืนสดุดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สดุดี
Back to top