ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอมรับว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอมรับว่า*, -ยอมรับว่า-

ยอมรับว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอมรับว่า (v.) be regarded as See also: regard as Syn. จัดว่า, นัยว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
eat(อีท) vt. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน,กัดกิน,ทำลาย vi. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน n. อาหาร -Phr. (eat one's words ถอนคำพูด,ยอมรับว่าผิด), Syn. consume
receive(รีซีฟว') vt. รับ,ได้มาซึ่ง,รับ,ต้อนรับ,ประสบ,ประสบการณ์,รับภาระ,รับเข้ามา,รับน้ำหนัก,ต้านไว้,รับฟัง,รับพิจารณา,ยอมรับความจริง,ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ,ยอมรับ,ต้อนรับ, Syn. hold,contain ###A. reject,tell avoid
understand(อันเดอะสแทนดฺ') vt.,vi. เข้าใจ,รู้,รู้จัก,เข้าใจความหมาย,เรียนรู้,เชื่อ,ยอมรับว่าเป็นความจริง,เห็นอกเห็นใจ, Syn. comprehend
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accept as (phrv.) ยอมรับว่า See also: ยอมรับ Syn. acknowledge as
give best (phrv.) ยอมรับว่า (บางคน) เป็นผู้ชนะ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ยอมรับว่ายอดเยี่ยม
concede (vt.) ยอมรับว่าถูก Syn. yield, acknowledge
take another person at his word (idm.) ยอมรับว่าสิ่งที่ (ผู้อื่น) พูดเป็นความจริง
take the rough with the smooth (idm.) ยอมรับว่าสิ่งที่ดีมาพร้อมกับความผิดหวัง
acknowledge as (phrv.) ยอมรับว่าเป็น See also: ยอมรับ Syn. accept as
receive as (phrv.) ยอมรับว่าเป็น
recognize as (phrv.) ยอมรับว่าเป็น
concede to (phrv.) ยอมรับว่าเป็นของ See also: ยอมรับว่าเป็นสิทธิหรือชัยชนะของ, ยอมอ่อนข้อให้
declare to (phrv.) ยอมรับว่าเป็นเจ้าของ
not buy something (idm.) ไม่ยอมรับว่าเป็นความจริง
pass as (idm.) ได้รับการยอมรับว่าเป็น (บางคนหรือบางสิ่ง)
received (adj.) เป็นที่ยอมรับว่าถูกต้องโดยคนจำนวนมาก
theorem (n.) แนวคิดที่ยอมรับว่าเป็นจริง
unperson (n.) ผู้ที่ไม่ถูกยอมรับว่ามีอยู่ Syn. nonperson
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
I'm sorryฉันขอโทษด้วย ฉันยอมรับว่าฉันบอกเขาเอง
I admit it was my mistakeฉันยอมรับว่ามันเป็นความผิดของฉัน
Why don't you admit you were the one who stole the book?ทำไมเธอไม่ยอมรับว่าเธอเป็นคนขโมยหนังสือเล่มนั้น?
I accept that you will never love meฉันยอมรับว่าคุณจะไม่มีทางรักฉันเลย
I am sorryฉันขอโทษด้วย ฉันยอมรับว่าฉันบอกเขา
He's admitted he was wrongเขายอมรับว่าเขาผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because this worl d- improving person is lost in time.เพราะว่า โลกนี้ ยอมรับว่า หล่อนหายไปในกาลเวลา
You gotta admit, that was kind of fun, no?คุณ gotta ยอมรับว่า ที่เป็นชนิดของความสนุกไม่?
Admit you're wrong. Forget Nick...ยอมรับว่าคุณผิด ลืมเรื่องนิคไปซะ...
Accept that you've emerged the stronger with some dignity.ยอมรับว่าคุณได้โผล่ออกมา แข็งแกร่งมีศักดิ์ศรีบาง
You admit to breaking your vows, then?ยอมรับว่าตระบัดสัตย์งั้นรึ?
Is that an admission of guilt?ยอมรับว่าทำผิดแล้วเหรอ?
Acceptance that- of Renan's health... that where he was, there was nothing we could do about it.ยอมรับว่าสุขภาพของเรแนนในตอนนี้ เราแก้ไขอะไรไม่ได้
You were responsible.ยอมรับว่าเซอร์ไพรซ์สุดๆ
Вut you gotta admit it's good and сlean funแต่คุณต้องยอมรับว่ามันก็สนุก ดีและสะอาด
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง
The strange thing is, I agree, there was a good reason for fighting the war.สิ่งที่แปลกก็คือว่าจริงๆ สิ่งที่แปลกก็คือว่าฉันยอมรับว่า มี เป็นเหตุผลที่ดีสำหรับการต่อสู้ สงคราม
I agree that we need more information, so that we may solve the anomalies.ฉันยอมรับว่าเราต้องการข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาความ ผิดปกติ
Well, tell whoever it is that I can't accept that identification without proof.ก็บอกใครก็ตามที่มันคือการที่ ฉันไม่สามารถยอมรับว่า บัตรประจำตัวโดยไม่ต้อง พิสูจน์
Three days ago I wasn't on my knees, sifting through garbage(ฮันคยองไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด)
When I'm wrong, I say I'm wrong.เมื่อฉันผิด ฉันก็ยอมรับว่าผิด
I admit that you are better than I am.ข้ายอมรับว่าเจ้าเก่งกว่าข้า
The girl obviously died of something.ท้ายที่สุดแล้ว เราอาจยอมรับว่า นี่เป็นเรื่องสยองขวัญ ที่อัศจรรย์ยิ่ง หรือ ?
Jules, did you ever hear the philosophy that once a man admits he is wrong... that he is immediately forgiven for all wrongdoings?จูลส์, คุณเคยได้ยินปรัชญาว่าเมื่อผู้ชายคนหนึ่งยอมรับว่าเขาเป็นสิ่งที่ผิด ... ว่าเขาได้รับการให้อภัยได้ทันทีสำหรับความผิดทั้งหมดหรือไม่
I must admit, I didn't think much of Andy, first time I laid eyes on him.ผมต้องยอมรับว่าผมไม่ได้คิดว่ามากของแอนดี้ครั้งแรกที่ผมวางดวงตาบนเขา
I will accept that I am not the first...ฉันยอมรับว่าฉันไม่ใช่คนแรก
And I bought into that sharing... because I love you.ฉันยอมรับว่าจะแชร์ด้วย เพราะฉันรักคุณ
Didn't wanna face the fact that Buzz just might be Andy's new favorite toy.ไม่ยอมรับว่า บัซ นั้น เป็นของตัวโปรดตัวใหม่ของ แอนดี้
As a scientist I must concede that. I must volunteer that.ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉัน ต้องยอมรับว่า ฉันต้องเป็นอาสาสมัครที่
You admit you have no physical evidence to back up your story?คุณยอมรับว่าคุณไม่มีหลักฐานทางกาย ภาพการสำรองเรื่องราวของคุณ?
You admit you may have hallucinated this whole thing?คุณยอมรับว่าคุณอาจ ได้ภาพหลอนสิ่งนี้ทั้งหมด?
You admit if you were in our position you would be as incredulous and skeptical as we?คุณยอมรับว่าถ้าคุณอยู่ ในตำแหน่งของเรา คุณจะเป็นไม่เชื่อและ ไม่เชื่อที่เรา?
For someone who was never meant for this world, I must confess I'm suddenly having a hard time leaving it.สำหรับ ใครบางคน ผู้ซึ่งไม่มี ความหมายแ่ก่โลกนี้ ฉันยอมรับว่า มันยาก ที่จะจากไป
Again. Nothing. But let's face it.แต่ต้องยอมรับว่า ใคร ๆ ก็ข้ามแดนแคนาดาได้
I have to say they did a good job.ต้องยอมรับว่า พวกเขาจัดการได้ดี
We, as society, grant cops a certain amount of authority... to make those calls, because we acknowledge... that their job is difficult and dangerous.เรา ก็คือสังคม พวกตำรวจ / การเล่นพวกของตำรวจเป็นอำนาจหน้าที่... ที่จะเรียกแบบนั้น / เป็นเพราะเรายอมรับมัน... ยอมรับว่างานของพวกเขามันยาก / และอันตราย
I admit we've been too aggressive.ฉันยอมรับว่าที่แล้วมา เราก้าวร้าวต่อกันไปบ้าง
Good. Then admit it. Admit that you love me.ดี งั้นยอมรับสิ ยอมรับว่าคุณรักผม
But unlike the married Cusimano who was, let's face it, guilty of a pre-senile dimming of the senses of an intoxicating kaleidoscope of desires...ไม่เหมือนกับคูซิมาโน่ผู้แต่งงานแล้ว... ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเขามีความผิด ข้อหาแก่จนเลอะเลือน...
Well, I am your partner, so you better accept that.ดีฉันคู่ของคุณเพื่อให้คุณดีขึ้นยอมรับว่า
So you admit to a direct contravention of your duty.ก็แปลว่าคุณยอมรับว่าคุณขัดคำสั่งในหน้าที่
Even though I'm not programmed for such emotions, I admit I find you strangely...แม้ว่าฉันจะไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรม มาให้มีอารมณ์ร่วมแบบนั้น... ฉันยอมรับว่าฉันรู้สึกว่าคุณ...
I don't deny that I want to know more.ฉันยอมรับว่าอยากรู้มากกว่านี้
You're admitting that you're sorry, right?แกยอมรับว่าแกเสียใจใช่มั้ย
And I think it's really important that we don't overstate the case and that we admit that there are cracks and fissures in all of these corporate structures.และฉันคิดว่ามันสำคัญมาก ที่เราไม่ควรตีโพยตีพายเกินกว่าเหตุ เราต้องยอมรับว่า มันมีรอยแตก
Apology accepted.ข้ายอมรับว่านั่นเป็นคำแก้ตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอมรับว่า
Back to top