ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มุทะลุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มุทะลุ*, -มุทะลุ-

มุทะลุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุทะลุ (adv.) impetuously See also: rashly, recklessly, hastily, impatiently Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, พลุ่นพล่าน
มุทะลุ (v.) be impetuous See also: act rashly, act recklessly, act without thought, be hot-tempered Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, พลุ่นพล่าน
English-Thai: HOPE Dictionary
bold-faced(โบลดฺ'เฟสดฺ) adj. ทะลึ่ง,มุทะลุ,อวดดี,มีตัวพิมพ์ที่หนา, See also: bold-facedness n.
foolhardy(ฟูล'ฮาร์ดี) adj. บ้าบิ่น,บ้าระห่ำ,มุทะลุ,สะเพร่า., See also: foolhardily adv. -foolhardiness n., Syn. rash
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
English-Thai: Nontri Dictionary
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
foolhardy(adj) บ้าบิ่น,มุทะลุ,บ้าระห่ำ
headstrong(adj) ดื้อดึง,มุทะลุ,เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น
heady(adj) มึนเมา,มุทะลุ,ผลุนผลัน,รุนแรง
temerity(n) ความมุทะลุ,ความบุ่มบ่าม,ความหุนหันพลันแล่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm back in a city that's given me nothing but heartache, looking for a brother who's hell-bent on protecting a baby I don't care about.ฉันกลับมาในเมืองนี้ ซึ่งไม่ได้ให้อะไรกับฉันเลย นอกจากความโศกเศร้า คอยพี่ชาย คนที่มีนิสัย บ้าห่าม มุทะลุ การปกป้องเด็กน่ะ ฉันไม่แคร์หรอกนะ
Recklessly, Bruno returned to Italy.มุทะลุบรูโน่กลับไปอิตาลี
The audacity of it has my signature all over it.ความมุทะลุของท่านมันเป็นเอกลักษณ์ของท่านไปแล้ว
After all, it was by audacity that I got in the palace.อย่างงั้นก็เถอะ เพราะความมุทะลุ ข้าเลยได้เข้าวัง
But with your survival came your obsession-- obsession to stop those around you from making the wrong choices, thus preventing you from making the right ones.แต่การอยู่รอดของคุณทำให้คุณการเป็นคนมุทะลุ ดันทุรังที่จะหยุดคนรอบๆตัวคุณ ที่เลือกทางผิด
We must have the temerity To stand strong In the name of peace.เราต้องมีความมุทะลุ เพื่อที่จะยืนหยัดในนามแห่งสันติ
He's impulsive and, uh, passionate.แม่เธอเลยคิดว่า เอียนเหมาะกับเมลิสซ่า เขามุทะลุและน่าหลงใหล
And all of them young and bold like your Knight of Flowers?แล้วทุกคนยังเยาว์และมุทะลุ เช่นอัศวินแห่งดอกไม้หรือไม่
I thought after what happened with Sarah, you'd stop being just so reckless.พ่อนึกว่า หลังจากเรื่องที่เกิดกับซาราห์ ลูกจะเลิกทำตัวมุทะลุ
It's not about being reckless!นี่มันไม่ใช่การทำตัวมุทะลุ
But she got reckless. She almost got Johnny killed.แต่เธอเริ่มมุทะลุ เธอเกือบทำให้จอห์นนี่ตาย
This team tends to go rogue when loved ones are involved. ♪Ht 'em up, light 'em up ♪ ♪ I'm on fireทีมนี้ดูจะมุทะลุเกินไป เมื่อมีคนที่รักมาเกี่ยวข้อง Criminal Minds 8x23 Brothers Hotchner Original Air Date on May 22, 2013

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มุทะลุ
Back to top