ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มากเกิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มากเกิน*, -มากเกิน-

มากเกิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มากเกิน (adv.) exceedingly See also: over, extremely
มากเกิน (adj.) surplus Syn. เกิน
มากเกิน (v.) be ample See also: be superabundant, be superfluous, be excessive Syn. เกินพอ
มากเกิน (adj.) ample See also: superfluous, superabundant, excessive Syn. เกินพอ
มากเกิน (adv.) amply See also: excessively Syn. เกินพอ, มากมาย
มากเกินไป (adv.) overabundantly See also: extremely Ops. น้อยเกินไป
English-Thai: HOPE Dictionary
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
aminouriaปัสสวะที่มีเอมีนมากเกินไป
athlete's heartภาวะหัวใจโตเนื่องจากออกกำลังมากเกินไป, Syn. athletic heart
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
blow-hard(โบล'ฮาร์ด) n. คนขี้คุย,คนพูดมากเกินไป
booze(บูซ) {boozed,boozing,boozes} n. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์,วิสกี้ vt.,vi. ดื่มเหล้ามากเกินไป, See also: boozer n.
brominismn. ภาวะโรคที่เกิดจากการใช้โบรมีนมากเกินไป
bromismn. ภาวะโรคที่เกิดจากการใช้โบรมีนมากเกินไป
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
bureaucrat(บิว'ระแครท) n. เจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย,เจ้าหน้าที่ที่มีพิธีรีตรองมากเกินไป, See also: bureaucratic adj. ดูbureaucrat bureaucratism n. ดูbureaucrat bureaucratize vt. ดูbureaucrat
candle(แคน'เดิล) {candled,candling,candles} n.เทียน,เทียนไข,หน่วยความเข้มของแสงสว่าง vt. ส่องแสงตรวจ -Id. (burn the candle at both ends สิ้นเปลืองพลังมากเกินไป), See also: candler n. ดูcandle
chatterboxn. คนปากจัด,คนพูดมากเกินไป, Syn. gossip
cloy(คลอย) {cloyed,cloying,cloys} vi.,vt. (ทำให้) กินมากเกินไปจนเบื่อ, Syn. satiate,sate
comstockery(คัม'สทอคดคอรี่) n. การตรวจเรื่องศิลปะและวรรณกรรมอย่างมากเกินไป
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
crapulent(แครพ'พิวเลินท) adj. ป่วยเนื่องจากกินมากหรือดื่มมากเกินไป., See also: crapulence,crapulency n.
demanding(ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
drown(เดราน) vt.,vi. เอาไปถ่วงน้ำให้หายใจไม่ออก,ทำให้จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,กลบ,ใส่น้ำมากเกินไป., See also: drowner n. ดูdrown
heatstroken. การล้มฟุบลงหรือไข้ที่เกิดจากการถูกความร้อนมากเกินไป
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ,การทำให้สูงขึ้น,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,การกระทำที่มากเกินไป,ความใหญ่โตเกินไป
excess(อิคเซส') adj.,n. (ความ) มากเกินพอ,มากเกินความจำเป็น, Syn. surplus
excessive(อิคเซส'ซิฟว) adj. มากเกินปกติ,มากเกินความจำเป็น., See also: excessiveness n. ดูexcess excessively adv. ดูexcess, Syn. extreme
exorbitance(อิกซอ'บิเทินซฺ) n. ความมากเกินไป,ความแพงเกินไป,ความสูงเกินไป
exorbitant(อิกซอ'บิเทินทฺ) adj. มากเกินไป,แพงเกินไป,สูงเกินไป.
extravagance(อิคซฺแทรฟ'วะเกินซฺ) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความมากเกินควร, ความสิ้นเปลือง, Syn. lavishness
extravagant(เอคซฺแทรฟ'วะเกินทฺ) adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,สิ้นเปลือง,ความมากเกินควร, See also: extravagantness n., Syn. spendthrift
fatty(แฟท'ที) adj. ซึ่งประกอบด้วยไขมัน,ซึ่งมีการสะสมของไขมันมากเกินไป., See also: fattily adv. fattiness
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
florid(ฟลอ'ริด) adj. แดง,คล้ายดอกไม้,ประดับมากเกินไป,หรูหรา,เต็มไปด้วยดอกไม้, See also: floridness n., Syn. flowery
flowing(โฟล'อิง) adj. ซึ่งไหล,หลั่งไหล,ไปคล่องแคล่ว,ไปยังราบรื่น,ย้อย,อุดมสมบูรณ์,มีมากเกิน., See also: flowingly adv., Syn. moving
flown(โฟลน) v. กริยาช่อง 3 ของ fly adj. ซึ่งประดับด้วยสีผสมหรือลายสี,มีมากเกิน
fulsomeadj. น่ารังเกียจ,น่ารำคาญ,มากเกินไป, See also: fulsomness n., Syn. gross ###A. subtle
fussy(ฟัส'ซี) adj. จู้จี้,ชอบจับผิดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ยุ่ง,เต็มไปด้วยรายละเอียด (โดยเฉพาะมากเกินไป) ,ละเอียดลออ., See also: fussily adv. fussiness n., Syn. dainty,fastidious
glut(กลัท) vt.,vi.,n. (การ) (ให) ้กินจนอิ่มเกินไป,ใส่จนล้น,จำนวนที่มากเกินไป, See also: gluttingly adv., Syn. cloy,fill
English-Thai: Nontri Dictionary
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
excess(adj) ที่เพิ่มขึ้น,ที่เกินมา,มากเกินพอ
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น
exorbitant(adj) แพงเกินไป,สูงเกินไป,มากเกินไป
immoderate(adj) มากเกินไป,เลยเถิด,เกินเลย,ไม่พอเหมาะ
intemperance(n) ความมากเกินควร,การดื่มสุรามากเกินควร
intemperate(adj) มากเกินควร,หลงระเริง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ
intolerable(adj) เหลือทน,มากเกินไป
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป
outweigh(vt) มีน้ำหนักเกิน,มีภาระมากเกินไป
over(adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป
overact(vt) แสดงท่ามากเกินไป,โอ้อวด,ทำเลยเถิด
overcharge(vt) บรรจุมากเกินไป,คิดราคาแพงไป,อัดไฟมากเกินไป
overeat(vi,vt) กินมากเกินไป
overmuch(adv) มากเกินไป
oversleep(vi) นอนมากเกินไป,นอนเกินเวลา
redundant(adj) ซ้ำซาก,ฟุ่มเฟือย,เหลือเฟือ,มากเกินไป
superfluous(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินต้องการ,ไม่จำเป็น
surfeit(adj) อิ่มแปล้,มากเกินไป,เบื่อหน่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
featherbeddingการจ้างแรงงานมากเกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
overflow๑. การล้น๒. ส่วนล้น๓. มากเกินเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
red tapeการบริหารราชการล่าช้า, การมีขั้นตอนมากเกินไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excessมากเกินพอ,มากเกินไป [การแพทย์]
Ag Excessแอนติเจนอยู่ในอัตราส่วนมากเกินไป [การแพทย์]
Concentrated latexน้ำยางข้น คือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [เทคโนโลยียาง]
Dietetic Albuminuriaรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป [การแพทย์]
Dramatizeแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมากเกินไป [การแพทย์]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
restore fileนำแฟ้มกลับมาเมื่อเราทำแฟ้มสำรองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำรองข้อมูล โปรแกรมจะบีบอัดแฟ้มต่างๆ ที่จำสำรองเพื่อไม่ให้ใช้เนื้อที่สำรองมากเกินไปถ้าหากแฟ้มเดิมสูญหายหรือเสียหาย เราจะต้องนำแฟ้มสำรองกลับมาใช้ใหม่ แต่โดยที่แฟ้มสำรองนั้นเป็นแฟ้มที่ข้อมูลถูกบีบอัด ดังนั้นจำเป็นจะต้องคลายแฟ้มนั้นก่อนที่จะบันทึกบนจานแม่เหล็กสำหรับใช้งาน กระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า การนำแฟ้มกลับมาใช้ [คอมพิวเตอร์]
Stoker-Fired Incinerator เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ เป็นเตาเผาชนิดที่ใช้มากในปัจจุบัน แผงตะกรับจะทำหน้าที่ในการป้อนมูลฝอยในเตาเผา วิธีการเผาจะใช้อากาศมากเกินพอ และอาจใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเสริมด้วย อุณหภูมิในการเผาประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Sour Gasก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีได้ประมาณ 0.25 กรัม/100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ppm sour gas จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปจะใช้สาร alkanolamine เพื่อกำจัดธาตุกำมะถันก่อนที่จะนำก๊าซมาใช้หรือก่อนการขนส่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inordinately (adv.) มากเกิน See also: เหลือเกิน Syn. excessively
overly (adv.) มากเกิน See also: เหลือเกิน Syn. excessively, inordinately
be beyond (phrv.) มากเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือคาดหวังไว้ See also: นอกเหนือความคาดหมาย Syn. go beyond
exorbitant (adj.) มากเกินไป See also: สูงเกินไป Syn. excessive, extravagant, inordinate
lavish (adj.) มากเกินไป See also: ที่เกินพอ Syn. abundant, overmuch, exceeding
overkill (sl.) มากเกินไป
overmuch (adv.) มากเกินไป Syn. too much
overmuch (adj.) มากเกินไป Syn. too much
redundant (adj.) มากเกินไป See also: เหลือเฟือ Syn. superfluous, unnecessary
superfluous (adj.) มากเกินไป See also: เกินขีด, มากเกินพอ, มากเกินควร Syn. excessive, extra, redundant Ops. scanty, lacking
tall (adj.) มากเกินไป See also: มากเกินควร Syn. large
too (adv.) มากเกินไป
too much (adv.) มากเกินไป
too much (adj.) มากเกินไป
ask for the moon (idm.) ขอมากเกินไป
audacity (n.) พฤติกรรมแสดงความมั่นใจมากเกินไป See also: พฤติกรรมที่อวดดี Syn. arrogance
bathos (n.) การเสแสร้งสงสารหรือเห็นใจมากเกินไป Syn. sentimentality
bellyful (sl.) ความมากเกินพอ See also: ความมากเกินไป
bibulous (adj.) ดื่มเหล้ามากเกินไป
booze-up (n.) การดื่มเหล้ามากเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You drink too much coffeeคุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
I don't spend too much moneyฉันไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากเกินไป
He says he is feeling too ill to teach todayเขาบอกว่าเขารู้สึกป่วยมากเกินกว่าที่จะสอนได้ในวันนี้
Don't labor at your writingอย่าพยายามอย่างหนักมากเกินไปกับงานเขียนของคุณ
You put too much pressure on him!คุณกดดันให้เขามากเกินไป
I hate people that talk too muchฉันเกลียดคนที่พูดมากเกินไป
But this is too muchแต่นี่มันมากเกินไป ฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนี้
He cares too much what everyone thinksเขาสนใจกับสิ่งที่คนอื่นคิดมากเกินไป
You're a lot more agitated than usualเธอกระสับกระส่ายมากเกินปกตินะ
That was more than enough for you to fall for a guyนั่นก็มากเกินพอแล้วสำหรับเธอที่จะตกหลุมรักหนุ่มสักคน
I was too arrogant in front of a person I don't even knowฉันวางท่ามากเกินไป ต่อหน้าคนที่ฉันไม่แม้กระทั่งรู้จักเลย
If you think too much, it will drive you crazyถ้าเธอคิดมากเกินไป มันจะทำให้เธอเสียสติได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Too many to imagine.มากเกินกว่าจะนึกภาพได้ด้วยซ้ำ
So much for the bird flu.มากเกินกว่าจะเป็นเพราะไข้หวัดนกแล้ว
More than... I can express.มากเกินกว่าที่ข้าจะอธิบายได้
Arrested for burning down his school's gym at age 12.มากเกินกว่าที่เธอจะทันคิด ช่วงนี้เธอกำลังเครียดนะเด็บ
But it was self-defense.มากเกินกว่าที่เราจะรับมือได้
Tardigrades have been living on this planet a lot longer than we have.มากเกินกว่าที่เรามี ประมาณ 500 ล้านปี
Too many to number.มากเกินจะนับขอรับท่าน
Lots to cover.มากเกินที่จะครอบคลุม
More than enough to buy horses, ships, armies-- enough to go home.มากเกินพอที่จะซื้อ ม้า เรือและกองทัพ... มากพอที่จะกลับบ้าน
Too many for you to handle.มากเกินสำหรับที่นายจะจัดการได้
It's too much.มากเกินไป ฉันทำไม่ได้
Too much. Too much. Hanging up on you.มากเกินไป มากเกินไปละ ต้องวางละนะ วางละ
Your Captain came to the shop because he wanted to get rid of these feelings.มากเกินไป หัวหน้าของนายมาที่ร้าน เพราะเขาต้องการที่จะกำจัดความรู้สึกเหล่านี้
Too much too fast. Too much too fast.มากเกินไป เร็วเกินไป
Too many times. y--it's time for you two to talk.มากเกินไป ใช่ นี่คือเวลาที่สองคนคุยกัน
Superfluous, some might say.มากเกินไป, พูดอย่างนั้นก็ได้
So much for a delusion.มากเกินไปกับความงมงาย
Overloaded, actually. Picking up slack.มากเกินไปจริง หยิบขึ้นมาหย่อน
So many. I'm afraid there was a bit of a problem. Stop it!มากเกินไปด้วยซ้ำ ผมว่าเราจะมีปัญหานิดหน่อยแล้ว หยุดสิ!
Too much to drink, Dr.Jones?มากเกินไปที่จะดื่ม Dr.Jones?
Seems excessive. We'll give them one.มากเกินไปนะ เราจะให้เขาคนนึง
So much for our deal with the Ursini.มากเกินไปสำหรับข้อตกลงของอูซินี่นะ
Well, so much for the best criminal defense attorney in the city.มากเกินไปสำหรับทนายความที่จะป้องกันให้ดีที่สุดในทางอาญา
I too am a girl after all.มากเกินไปสำหรับผู้หญิงอย่างฉันแล้ว
Too many things can go wrong.มากเกินไปสิ่งที่สามารถไปอย่างผิดปกติ
Too much is true.มากเกินไปเป็นความจริง
So much for that sire bond.มากเกินไปแล้ว สำหรับความจงรักภักดี
Too many have been lost.มากเกินไปได้รับการสูญหาย
We think too much and feel too little.เราคิดว่ามันมากเกินไป จนไร้ความรู้สึก
No request is too extremeไม่มีคำขอเป็นมากเกินไป
You're overwrought, madam. I've opened a window for you.คุณฟูมฟายมากเกินไปนะคะ คุณผู้หญิง ฉันเปิดหน้าต่างไว้ให้
It may have been two too many. Everyone has a breaking point.มันอาจจะเป็นสองมากเกินไป ทุกคนมีจุดแตกหัก
He let too many things go by-little things.เขาปล่อยให้สิ่งที่มากเกินไปไปโดยสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ
Come on. You're like everybody else. You think too much, you get mixed up.มาใน คุณเป็นเหมือนคนอื่น คุณคิดว่ามากเกินไปคุณจะได้รับการผสมขึ้น
See, you'd lose too much time switching hands.ดูคุณจะสูญเสียเวลาสลับมือมากเกินไป
"I had better keep the fish quiet now and not disturb him too much at sunset.ฉันได้ดีกว่าเก็บเงียบปลาใน ขณะนี้ และไม่รบกวนเขามากเกินไปที่ พระอาทิตย์ตกดิน การตั้งค่าของดวงอาทิตย์
I wish for too many things.ฉันต้องการให้สิ่งที่มากเกินไป
I see. Drink too much whiskey, then truck killJohnny Sumpat.{\cHFFFFFF}เครื่องดื่มวิสกี้มากเกินไป จากนั้นรถบรรทุก killJohnny Sumpat
He sent those flowers too.{\cHFFFFFF}เขาส่งดอกไม้เหล่านั้นมากเกินไป
One of my worst assistants. He's lazy. He eats too much.{\cHFFFFFF}หนึ่งในผู้ช่วยที่เลวร้ายที่สุดของฉัน เขาเป็นคนขี้เกียจ เขากินมากเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มากเกิน
Back to top