ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฟุ่มเฟือย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฟุ่มเฟือย*, -ฟุ่มเฟือย-

ฟุ่มเฟือย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟุ่มเฟือย (adj.) extravagant See also: superfluous Syn. สุรุ่ยสุร่าย Ops. ประหยัด
ฟุ่มเฟือย (adv.) extravagantly See also: superfluously Syn. สุรุ่ยสุร่าย Ops. ประหยัด
ฟุ่มเฟือย (v.) be extravagant with money See also: live in luxury, spend money extravagantly/prodigally/lavishly, be wasteful Syn. สุรุ่ยสุร่าย Ops. ประหยัด
English-Thai: HOPE Dictionary
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
babylon(แบบ'บิลอน) n. เมืองหลวงของBabylonis โบราณ,เมืองที่มีความหรูหราฟุ่มเฟือยและชั่วร้าย
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย,งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ,ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle,amaze,bewilder ###A. recognize,tell
consume(คันซูม') {consumed,consuming,consumes} vt. บริโภค,ผลาญ,กิน,กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ครอบงำ. vi. สูญสลาย,สิ้นเปลือง,สูญสิ้น
corinthian(คะริน'เธียน) adj. หรูหรา,ฟุ่มเฟือย
costly(คอสทฺ'ลี) adj. แพง,มีราคาสูง,เป็นบทเรียนราคาแพง,มีค่ามาก,ฟุ่มเฟือย., See also: costliness n. ดูcostly, Syn. expensive,rich
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi.,vt. ทำให้ชำรุด,ทำให้พัง,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง,ชำรุด,เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate
dissipate(ดิส'ซะเพท) vt. ทำให้กระจาย,ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา., See also: dissipater n. ดูdissipate dissipator n. ดูdissipate dissipative adj. ดูdissipate
extravagance(อิคซฺแทรฟ'วะเกินซฺ) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความมากเกินควร, ความสิ้นเปลือง, Syn. lavishness
extravagant(เอคซฺแทรฟ'วะเกินทฺ) adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,สิ้นเปลือง,ความมากเกินควร, See also: extravagantness n., Syn. spendthrift
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความร่าเริงมาก,ความลิงโลด,ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality
exuberant(อิคซู'เบอะเรินทฺ) adj. อุดมสมบูรณ์,ฟุ่มเฟือย,ร่าเริงมาก,ลิงโลด,เจริญงอกงาม.
high(ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา., Syn. lofty
lavish(แลฟ'วิช) adj. ฟุ่มเฟือย,ใจป้ำ,มากเกินไป,เกินขอบเขต., See also: lavisher n. ดูlavish lavishment n. ดูlavish lavishness n. ดูlavish, Syn. abundant,profuse
luxuriate(ลักซู' ริเอท') vi. อยู่อย่างเพลิดเพลิน,อยู่อย่างฟุ่มเฟือย,เจริญงอกงาม,รุ่งเรือง,มีความปีติยินดีมาก, See also: luxuriation n., Syn. revel
luxurious(ลักซู' เรียส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,บำรุงความสุข,โอ่อ่า, See also: luxuriously adv. luxuriousness n., Syn. voluptuous
luxury(ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย,ความหรูหรา,การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย,ความโอ่อ่า,สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย,เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness,
misspend(มิสสเพนดฺ) vt. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ใช้จ่ายในทางที่ผิด
ornate(ออร์เนท') adj. ซึ่งประดับมากเกินไป,ฉูดฉาด,หรูหรา,ฟุ่มเฟือย., See also: ornateness n., Syn. opulent
orotund(ออ'ระทันดฺ) adj. เกี่ยวกับเสียงที่ดังกังวาล ชัดเจน กลมกล่อม,น้ำท่วมทุ่ง,ฟุ่มเฟือย,เอิกเกริก., See also: orotundity n., Syn. resonant
plush(พลัช) n. สิ่งทอผ้ากำมะหยี่ขนยาว,ความหรูหราฟุ่มเฟือย,ความสบาย
posh(พอช) adj. เก๋,หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,เยี่ยม,ชั้นดี interj. คำอุทานแสดงการดูถูก, See also: poshness n.
prodigal(พรอด'ดะเกิล) adj.,n. (คนที่) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีความเสียดาย,ใจป้ำ,สิ้นเปลืองยิ่ง., See also: prodigalize vt., Syn. profligate
prodigality(พรอดดะแกล'ลิที) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
profligate(พรอฟ'ละกิท,-เกท) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรมจรรยาเป็นอย่างยิ่ง,สรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย. n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว., See also: profligacy n., Syn. extravagant,immoral
profuse(พระฟิวซฺ') adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,มากมาย,มากเกิน., See also: ness n., Syn. extravagant
profusion(พระฟิว'เชิน) n. ปริมาณที่มากมายเกินไป,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. excess ###A. scarcity
rhapsodic(แรพซอด'ดิค) adj. ใช้ถ้อยคำที่หรูหราและฟุ่มเฟือย,คลั่งไคล้,กระตือรือร้นเกินไป,ปิติยินดีเหลือล้น, Syn. rhapsodical., See also: rhapsodically adv.
rhapsody(แรพ'โซดี) n. การใช้ถ้อยคำที่หรูหราและฟุ่มเฟือย,บทเพลงอิสระ, Syn. paean
spendthrift(สเพนดฺ'ธริฟทฺ) n. ผู้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย. adj. สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย., Syn. wastrel
sumptuous(ซัมพฺ'ชูอัส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ่อ่า,โอ่โถง, See also: sumptuousness n., Syn. extravagant
superfluity(ซูเพอฟลู'อิที) n. ความเกินต้องการ,ส่วนเกิน,จำนวนที่เกิน,สิ่งที่ฟุ่มเฟือย,ความไม่จำเป็น, Syn. redundancy
superfluous(ซูเพอ'ฟลูอัส) adj. มากเกินพอ,มากเกินไป,ไม่จำเป็น,ฟุ่มเฟือย,เกินความต้องการ., See also: superfluousness n., Syn. excessive
swanky(สแวง'คี) adj. โอ้อวด,โก้เก๋,วางท่าวางทาง,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา, See also: swankily adv. swankiness n., Syn. flash,showy
sybarite(ซิบ'บะไรทฺ) n. ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหราและฟุ่มเฟือย., See also: sybaritism n., Syn. epicurean,hedonist
thriftless(ธริฟ'ลิส) adj. ไม่ประหยัด,ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีประโยชน์,ไม่มีความหมาย, See also: thriftlessness n., Syn. improvident
unsparing(อันสแพ'ริง) adj. ฟุ่มเฟือย,มากไม่อั้น,เข้มงวด., See also: unsparingly adv. unsparingness n., Syn. liberal
English-Thai: Nontri Dictionary
consume(vt) บริโภค,อุปโภค,กิน,ผลาญ,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
dissipate(vi) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,แยกย้าย,กระจายไป,สำมะเลเทเมา
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย
extravagant(adj) สิ้นเปลือง,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย
gaud(n) ของฟุ่มเฟือย,เครื่องประดับฉูดฉาด,ของหรูหรา
gaudy(adj) ฉูดฉาด,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ้อวด,บาดตา
HIGH-high-flown(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,ทะเยอทะยาน,เห่อเหิม
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป
luxurious(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,น่าสบาย,โอ่อ่า
luxury(n) ความหรูหรา,ความฟุ่มเฟือย,ของฟุ่มเฟือย
misspend(vt) ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ใช้ในทางที่ผิด,ใช้สุรุ่ยสุร่าย
ornate(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,ฉูดฉาด
prodigal(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่อั้น,ใจป้ำ
prodigality(n) ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ
profusion(n) ความมากมาย,ความสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย
redundancy(n) ความเหลือเฟือย,ความฟุ่มเฟือย
redundant(adj) ซ้ำซาก,ฟุ่มเฟือย,เหลือเฟือ,มากเกินไป
spendthrift(n) คนฟุ่มเฟือย,คนสุรุ่ยสุร่าย
sumptuous(adj) มากมาย,มโหฬาร,หรูหรา,โอ่อ่า,ฟุ่มเฟือย
superfluity(n) ความฟุ่มเฟือย,ความไม่จำเป็น,ส่วนเกิน
superfluous(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินต้องการ,ไม่จำเป็น
thriftless(adj) สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ไม่ประหยัด
unsparing(adj) โอบอ้อมอารี,เข้มงวด,ฟุ่มเฟือย
verbiage(n) การใช้คำฟุ่มเฟือย
verbosity(n) การใช้คำฟุ่มเฟือย
wordiness(n) การพูดมากไป,การใช้คำฟุ่มเฟือย
wordy(adj) พูดมากไป,ใช้คำฟุ่มเฟือย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
luxury taxภาษีสิ่งฟุ่มเฟือย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleonasmสำนวนฟุ่มเฟือย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
costly (adj.) ฟุ่มเฟือย
extravagant (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: ฟุ้งเฟ้อ, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง Syn. prodigal, profligate, squandering
lavish (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: สุรุ่ยสุร่าย Syn. unstinted, profuse, wasteful Ops. economic, provident, frugal
prodigal (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: ที่ใช้มากเกินจำเป็น Syn. extravagant, wasteful
spendthrift (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: สุรุ่ยสุร่าย Syn. extravagant, prodigal, wasteful, improvident, profligate, uneconomic Ops. efficacious
squandering (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: ฟุ้งเฟ้อ, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง Syn. prodigal, profligate
sumptuous (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: สุรุ่ยสุร่าย Syn. extravagant, lavish
superfluous (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: สุรุ่ยสุร่าย Syn. extravagant, luxurious, lavish
uneconomic (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: สุรุ่ยสุร่าย Syn. extravagant, prodigal, wasteful, improvident, profligate Ops. efficacious
unstinted (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: สุรุ่ยสุร่าย Syn. profuse, wasteful Ops. economic, provident, frugal
wasteful (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: สุรุ่ยสุร่าย Syn. extravagant, improvident, profligate Ops. economic, frugal, provident
denigratory (adj.) ซึ่งใช้ภาษาหรูหราและฟุ่มเฟือย Syn. depreciative
depreciative (adj.) ซึ่งใช้ภาษาหรูหราและฟุ่มเฟือย Syn. denigratory
dissipate (vt.) ใช้อย่างฟุ่มเฟือย (เช่น เงิน, เวลา) See also: ทำให้สิ้นเปลือง Syn. squander, splurge Ops. save, hoard
extravagance (n.) ความฟุ่มเฟือย See also: ความฟุ้งเฟ้อ, ความสุรุ่ยสุร่าย Syn. improvidence, overspending, prodigality
extravagantly (adv.) อย่างฟุ่มเฟือย See also: อย่างสุรุ่ยสุร่าย, อย่างสิ้นเปลือง, อย่างฟุ้งเฟ้อ Syn. prodigally, profligately
improvidence (n.) ความฟุ่มเฟือย See also: ความฟุ้งเฟ้อ, ความสุรุ่ยสุร่าย Syn. overspending, prodigality
lavishly (adv.) อย่างฟุ่มเฟือย See also: อย่างมากมายเกินขอบเขต, อย่างสุรุ่ยสุร่าย Syn. profusely, richly, extravagantly
lavishness (n.) ความฟุ่มเฟือย See also: ความสุรุ่ยสุร่าย Syn. profuseness, abundance
luxuriously (adv.) อย่างฟุ่มเฟือย See also: อย่างหรูหรา Syn. richly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What good is the word extravagant if it can't be used to describe a royal wedding?คำว่า ฟุ่มเฟือย จะไปมีประโยชน์อันใด ถ้าไม่สามารถใช้กับงานอภิเษกสมรส
A one-time extravagance?ฟุ่มเฟือยเพียงครั้งเดียว?
That which is called progress encourages extravagance!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าความก้าวหน้า ที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น
You know I never knew a far-out spade dude like Brownie before Brownie.รู้มั้ย.. ฉันไม่เคยพบใคร ฟุ่มเฟือยอารมณ์ขันอย่างนี้ จนกระทั่งพบมันนี่แหละ
Alright, First Corinthians 7,1. Ryder? Right.เอาล่ะ บทของความฟุ่มเฟือย หน้า7บรรทัดที่1 ไรเดอร์-ครับ คนอื่นล่ะ
Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose.ไม่ต้องสงสัยเลย, ที่พูดมามันช่างฟุ่มเฟือย และเกินจำเป็นจริงๆ
What I didn't know is that doctors and hospitals would consider them unnecessary luxuries.แต่ที่ผมไม่รู้คือทั้งหมอและ รพ. เห็นว่าเป็นของใช้ฟุ่มเฟือย
Hobbies are a luxury in this business.งานอดิเรกเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยสำหรับงานนี้
Their eating is symbolic of the way we consume others to feed our needs.การกินกันเองของพวกเขา เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง การบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย เพื่อสนองความต้องการของตัวเอง
Ah,the prodigal son returneth.You're also fired.อ๊ะ,พ่อหนุ่มจอมฟุ่มเฟือย คุณก็ถูกไล่ออก
That's too much of a luxurious life for a girl like you.มันออกจะเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเกินไปสำหรบผู้หญิงแบบเธอ
Should have to look on a loaf of bread as a luxury.ต้องมองเห็นขนมปังแค่แถวเดียว เป็นของฟุ่มเฟือย
You could cut down on those cuban cigars.ก็ต้องเลิกฟุ่มเฟือยซักที
Certain as -- is a luxury.แน่นอนขณะที่... ความฟุ่มเฟือยใช่ไหม
Deforestation destroys the essential to produce the superfluous.การตัดไม้ทำลายป่าที่สำคัญ เพียงเพื่อผลิตภัณท์ที่ฟุ่มเฟือย
WHAT'D YOU THINK YOU WERE GONNA DO, MAN?นายก็เลยต้องมาหาเพื่อนบ้านที่ดูหรูหราฟุ่มเฟือยหน่อยๆ งั้นเหรอ
You've probably written up her personal expenses as losses.คุณจ่ายให้หล่อนเอาไปละลายทิ้งกับของฟุ่มเฟือยต่าง ๆ
In this house, we do not eat pretentious cheeses. We eat honest American peanut butter.ในบ้านนี้เราไม่กินชีสราคาฟุ่มเฟือยแบบนั้นนะจ๊ะ
Just the most important luxuries, the ones that really matter, those we keep.แค่การฟุ่มเฟือยที่สำคัญที่สุด อีกหนึ่งที่สำคัญจริงๆ เราควรจะรักษาไว้
Well, it's quite ornate for a vow of poverty.มันค่อนข้างฟุ่มเฟือย สำหรับคำสาบานที่แทบเป็นไปไม่ได้
Return of the prodigal.กลับมาใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย
Seemed kind of extravagant, but I gotta tell you, once you try it, you can't go back.ดูเหมือนมันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือย แต่ผมต้องขอบอกคุณว่า... เมื่อคุณได้ลอมมันดูครั้งหนึ่งแล้ว คุณจะติดใจจนถอนตัวไม่ขึ้น
I know it was a bit of a splurge, but I made up for it...ฉันรู้ว่ามันออกจะฟุ่มเฟือยไปหน่อย
We can't afford luxuries. We can barely afford the necessities.เราไม่สามารถจ่ายฟุ่มเฟือย เราแทบจะไม่สามารถซื้อสิ่งของจำเป็นด้วยซ้ำ
I'm asking you not to waste money.พี่หมายถึงว่า เธอไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยน่ะ
Okay, what happened to the "no spending" zone?ไหนแม่บอกว่าห้ามฟุ่มเฟือย?
Oh, this kid did the Hartford Mansion job? Ooh. Ooh.เด็กคนนี้ก่อคดี ฮาร์ดฟอร์ดแมนชั่นเหรอ เขาขโมยสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยมากๆ จากพวกคนรวย
Items of extravagance.ซึ่งสะสมสิ่งของฟุ่มเฟือยราคาแพง
It's a modest lair built on a budget.มันเป็นที่ซ่อนแบบ ไม่ฟุ่มเฟือย
She wants you to think that the arts are a luxury we just can't afford, but she's got it backwards.เธอต้องการให้คุณคิดว่าศิลปะเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย เราแค่ไม่ได้ให้ แต่เธอมีกองหลัง
THERE'S NOTHING...ไม่มีอะไรฟุ่มเฟือยในชีวิตฉัน
I happened to notice that you don't have a doorman for this building.ฉันดูเหมือนคนที่มีนิสัย ใช้เงินฟุ่มเฟือยไหมล่ะ
The word extravagant has been used.ถึงกับมีคนใช้คำว่า ฟุ่มเฟือย
No, I mean, in that dress at one of your wickedly extravagant soirees.ไม่เลย ผมหมายถึง ในชุดนั้น ชุดที่ใส่ในปาร์ตี้แสนฟุ้มเฟือยนั่น
Overt flattery aside, this extravagant soiree marks not only the beginning of your farcical political career...ชมผมเกินไป งานฟุ้มเฟือยนี้ \ไม่ได้จัดเพื่อฉลอง การเริ่มต้นของอาชีพ\นักการเมืองปลอมๆของคุณ
Do not squander them.อย่าใช้มันอย่างฟุ่มเฟือย
I remember the lavish parties the Governor threw as if to impress you.ฉันจำปาร์ตี้นั้นได้ ผู้ว่าทุ่มงบประมาณอย่างฟุ่มเฟือย เพื่อจะสร้างความประทับใจให้กับพี่
Only the new money spend lavishly because they never know when they will go broke.พวกเศรษฐีใหม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย โดยไม่รู้ว่าจะล้มละลายเมื่อไหร่
You always spend lavishly. Why don't you buy me lunch?เธอก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยตลอด ทำไมไม่เลี้ยงมื้อกลางวันฉันล่ะ
The caliphs lavishly funded projects to translate, study, and preserve them for future generations.ลิปส์ได้รับการสนับสนุนโครงการ อย่างฟุ่มเฟือยในการแปล, การศึกษา, และรักษาพวกเขาสำหรับคนรุ่นอนาคต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฟุ่มเฟือย
Back to top