ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประยุกต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประยุกต์*, -ประยุกต์-

ประยุกต์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประยุกต์ (adj.) applied See also: practical Syn. ปรับใช้
ประยุกต์ (v.) apply See also: adapt, adjust, make practical use Syn. ปรับใช้
ประยุกต์ใช้ (v.) apply See also: adapt, make practical use Syn. ปรับใช้, ดัดแปลง
English-Thai: HOPE Dictionary
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
application programโปรแกรมประยุกต์ หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
applied(อะไพลดฺ') adj. ประยุกต์ได้,ใช้เป็นประโยชน์, Syn. employed,useful,practical)
apply(อะไพล') vt.,vi. ใช้,ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์,แผ่บน,สมัคร,ขอ,ร้องเรียน, บอกกล่าว,
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
pragmatic(แพรคแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับความเป็นจริง,เกี่ยวกับผลที่แท้จริง,เกี่ยวกับการเน้นการปฏิบัติหรือการประยุกต์,พลการ,ยุ่ง,เสือก,ดื้อรั้น,ถือทิฐิ,เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์ n. ผู้ยุ่ง,ผู้ทำโดยพลการ,ผู้ดื้อรั้น,ผู้ถือทิฐิ, See also: pragmaticism n.
technology(เทคนอล'โลจี) n. วิชาที่เกี่ยวกับศิลปของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมศาสตร์และอื่น ๆ ,ประยุกต์วิทยา,วิชาการ,เทคโนโลยี, See also: technologist n.
use(v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์)
visual basicวิชวล เบสิกเป็นภาษาหนึ่งในการเขียนโปรแกรมระดับสูง สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ภาษานี้เน้นเรื่องการเขียนโปรแกรมออกแบบจอภาพ เครื่องมือที่จะใช้ ปุ่มที่จะใช้กด เมนูหรือรายการเลือกต่าง ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้,ใช้สอยได้,ประยุกต์ได้,เหมาะสม
applied(adj) ประยุกต์ได้,ใช้ประโยชน์ได้
geodesy(n) คณิตศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยสัณฐานและมิติของโลก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appliedประยุกต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
API (application program interface)เอพีไอ (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
application๑. การประยุกต์๒. โปรแกรมประยุกต์๓. ระบบประยุกต์๔. งานประยุกต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
application program interface (API)ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Applicationงานประยุกต์โปรแกรมที่ใช้ทำงานที่เราต้องการ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใ่ช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Application softwareส่วนชุดคำสั่งประยุกต์ [TU Subject Heading]
Applied anthropologyมานุษยวิทยาประยุกต์ [TU Subject Heading]
Data processingการประมวลผลข้อมูลกรรมวิธีในการเก็บข้อมูลจากที่เกิด นำข้อมูลมาบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ นำข้อมูลที่เก็บไว้มาจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้ใช้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์บันทึกประวัติของนักเรียน ตรวจข้อสอบ ให้คะแนนสอบ แล้วบันทึกคะแนนสอบลงในประวัติของนักเรียน สุดท้ายจึงใช้คอมพิวเตอร์คิดระดับคะแนน และจัดทำรายงานคะแนนสอบ การประมวลผลข้อมูลเป็นการประยุกต์คอมพิวเตอร์แบบพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ นอกจากงานข้างต้นแล้ว ก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกมาก เช่น โรงแรมใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลทำบัญชีคิดเงินลูกค้า ห้างสรรพสินค้าใช้คอมพิวเตอร์อ่านฉลากสินค้าแล้วคิดเงิน ต่อจากนั้นก็บันทึกเก็บข้อมูลการขายไว้จัดทำบัญชีต่อไป ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]
Generalizationการประยุกต์ใช้, [การแพทย์]
Implementationงานบริการประจำของห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ [การแพทย์]
originalityความคิดริเริ่ม, ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม นำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ไม่ซ้ำกับของเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Patenability ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร รวมถึงความใหม่ ในบางประเทศไม่นับรวมสิ่งมีชีวิต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติมีเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ใหม่ที่สุดในโลก มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นกว่าเดิม และประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
roboticsวิทยาการหุ่นยนต์วิทยาการว่าด้วยการออกแบบสร้างและประยุกต์หุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์]
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสายprimer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ
Research and Development (R and D) การวิจัยและพัฒนา การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์เอาความรู้ใหม่ๆ นั้นมาใช้เพื่อผลทางการค้า ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา อาจรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ผลิตออกมา หรืออาจจะออกมาในรูปผลิตภัณฑ์เดิมแต่มีคุณภาพดีขึ้นในราคาต่ำลง การวิจัยและพัฒนา [สิ่งแวดล้อม]
Story tellingการเล่าเรื่องการเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adapted (adj.) ที่ประยุกต์ได้ Syn. used
applied (adj.) ที่ประยุกต์ได้ Syn. used, adapted
empiricism (n.) การนำประสบการณ์หรือการทดลองมาประยุกต์ใช้ See also: การกระทำสิ่งต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์
inapplicable (adj.) ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ไม่ได้ See also: ซึ่งไม่เหมาะสม Syn. inappropriate, unsuitable Ops. applicable, suitable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I switched our classes around so that we can-- applied what--what?ฉันเลยเปลี่ยนวิชาเรียน เพื่อเราจะได้ อะไร ประยุกต์ เนี่ย?
I've been petitioning to see it for about ten years. Ever since I realized what was in it.ประยุกต์เพื่อดูเขาปิด 10 ปีเมื่อฉันตระหนักในสิ่งที่มันมี.
And end this brutish battle once and for all.ประยุกต์เพื่อดูเขาปิด 10 ปีเมื่อฉันตระหนักในสิ่งที่มันมี.
Applying the proper amount of pressure,ประยุกต์แรงกดดันที่มีมากอย่างเหมาะสม
Maybe I can get your medical opinion on this though.เช่นกันกับงานส่วนใหญ่ของผม กฎเกณฑ์ทางฟิสิกซ์ ยากที่จะประยุกต์
My success allowed me a certain freedom to pursue my own interests.ดูเหมือนผมจะมีพรสวรรค์ ที่จะประยุกต์ สร้างโมเดลสะสางคดีฆาตรกรรม
In a matter of hours... they had pinned it to everything from mass transit to satellite launching.พวกเขาคุยเรื่องการประยุกต์ใช้กล่องกับทุกสิ่ง ตั้งแต่ขนส่งมวลชนไปจนถึงการปล่อยดาวเทียม
Developing the wisdom to apply the right leverage in the right place, at the right time.พัฒนาด้านไหวพริบ เพื่อประยุกต์ใช้กับแรงงัดที่ถูกต้อง ถูกสถานที่ ถูกกับเวลา
That applies to both Othello and swindling.มันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในโอเทลโล่และการต้มตุ๋น
Is eligible to apply to the f.b.i.สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเอฟบีไอได้ทั้งหมด
As well as b.a.s in psychology and sociology.และก็ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านจิตวิทยา และสังคมวิทยาด้วย
I cannot tell you the number of times I have applied for jobs, with my 97%, and found myself in competition with a girl with 42% and a very short skirt, and every time it is short skirt who gets the job!ฉันไม่สามารถบอกจำนวนครั้งได้ ฉันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับงานได้ ด้วย97%ของฉัน และพบว่าตัวเองต้องแข่งขัน กับเด็กสาวถึง42%
NOT INVESTIGATE KILLERS.และประยุกต์ใช้เท่านั้น ไม่ใช่สืบสวนหาคนร้าย
The same principal applied to proximity fuses, and World War II arial bombs...เป็นหลักการเดียวกับที่ประยุกต์ใช้ ใกล้เคียงกับฟิวส์ และสงครามโลกครั้งที่ 2 การระเบิดทางอากาศ
I wanted needed to match his accomplishments so I resolved to apply antiquity's teachings to our world today.ผมเลยอยาก... ...ดิ้นรนเดินตามรอยของพระองค์ ...โดยนำแนวคิดจากสมัยนั้น มาประยุกต์กับโลกวันนี้
I had an epiphany of how to physically apply my theories of time travel.ทันใดนั้นผมก็เข้าใจว่าจะประยุกต์ ทฤษฎีของผมในการท่องเวลาได้ยังไง
Its applications as it applies the pleural mesothelioma.ประโยชน์ของมันสามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับการรักษา pleural mesothelioma ได้
I applied software that decrypts each of the 423 separate segments until the voice becomes clear.ฉันไำด้ประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ เพื่อถอดรหัสแถบเสียง ออกจาก 423 แถบเสียง จนกว่าเส้นเสียง จะมีความชัดเจน
I don't think they apply anymore.ผมก็ไม่คิดว่าพวกเขา จะประยุกต์ใช้ได้อีกต่อไป
It applies unto time and all eternal. Anything in the evidence safe is sacrosanct.มันถูกคนนำมาประยุกต์ใช้จนตราบเท่าทุกวันนี้และตลอดกาล หลักฐานอะไรที่อยู่ในห้องนิรภัยมันจะถูกล่วงละเมิดไม่ได้
Most of it is being applied to unraveling secrets of universe while the rest of it is wondering why I'm having this conversation with you.ส่วนใหญ่ใช้ประยุกต์กับความลับ ที่ยังไม่ค้นพบของจักรวาล ทีเหลือสงสัยว่า ทำไมฉันต้อง
And when it comes to applied physic... uh-oh.และถ้าเป็นเรื่องฟิสิกส์เชิงประยุกต์...
So what do you think we can learn from that behavior that we can apply to our own lives?งั้นเธอคิดว่าเราจะเอาพฤติกรรมพวกนี้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไง
Would you prefer an application of Heisenberg's uncertainty principle?นายอยากได้ การประยุกต์ที่เรียบง่ายกว่า ของหลักความไม่แน่นอน ของไฮเซนเบิร์กเหรอ
The Stupid's from the Applied Music Department, right?สติวปิด, แผนกดนตรีประยุกต์สินะ
Those kids say they want to compete with the Traditional Music Department.พวกเราจะเล่นตนตรีแข่งกับพวกนักเรียนดนตรีประยุกต์
They think we're a total joke, those Applied Music kids.เห็นชัดๆ เลยว่าพวกอันธพาลพวกนั้นตั้งใจจะแกล้งเรา เด็กแผนกดนตรีประยุกต์
Tracy had a PHD in applied mathematics.เธอจบด๊อกเตอร์ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
The company's about to break ground on a new site for the Applied Sciences division, and we would like to honor your father by dedicating the building in his name.บริษัทกำลังจะได้ฤกษ์เปิดสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ ที่เราจะทำเป็นแผนกวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเราอยากจะให้เกียรติแก่พ่อเธอ
Welcome to the future site of the Robert Queen Memorial Applied Sciences Center.ขอต้อนรับสู่สถานที่ก่อสร้างของศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โรเบิร์ต ควีน
Mastering the spreadsheet will give you a skill you can apply to many jobs.พวกโปรแกรมทำตาราง จะทำให้คุณสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานจำนวนมาก
I want the contract to build Queen Consolidated's new Applied Sciences Division.ผมอยากได้สัญญา ่ก่อสร้างแผนกวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของ บ. ควีน คอนโซลิเดต
I got these from applied sciences.ฉันเอานี่มาจากแผนกวิทย์-ประยุกต์
I got these from applied sciences. Look at the book again.ฉันเอานี่มาจากแผนกวิทย์-ประยุกต์ ทีนี้ลองดูที่หนังสืออีกทีสิคะ
Head of Applied Sciences at Queen Consolidated.หัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของ บ.ควีนคอนโซลิเดต เขาทำไม?
How is the construction coming along on the Applied Sciences Center?การก่อสร้างศูนย์วิทยาศาตร์ประยุกต์ เป็นยังไงมั่ง?
The way around that is concentrating the heat to boost through this.เราประยุกต์ใช้จุดที่มีความร้อนคงที่ ให้กับหมุดก็จะขยายตัว
Yeah, I'm going through all those typical teenage girl issues like: Finals and college applications and am I gonna get asked to prom.เหมือนรอบชิงชนะเลิศและการประยุกต์ใช้ในวิทยาลัย และที่ผมจะรับเราไปงานพร็อม
Thanks to Queen Consolidated's Applied Sciences Division and their recent acquisition of Unidac Industries, the Undertaking which we set for ourselves is only months from fruition.ต้องขอบคุณฝ่ายวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของQueen Consolidated และการเข้าซื้อกิจการของ ยูนิแดค อินดัสตรี้ กิจการที่เราตั้งไว้สำหรับตัวเอง
The applied sciences division of Queen Consolidated built the earthquake generator.แผนกวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บริษัท Queen Consolidated สร้างเครื่องกำเนิดแผ่นดินไหว

ประยุกต์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
使用[しよう, shiyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
利用[りよう, riyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
採用[さいよう, saiyou] Thai: นำมาประยุกต์ใช้ English: adapt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประยุกต์
Back to top