ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

applicable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *applicable*, -applicable-

applicable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
applicable (adj.) ที่สามารถนับไปปรับใช้ได้ Syn. suitable, appropriate
English-Thai: HOPE Dictionary
applicable(แอพ'พลิคะเบิล) adj. ใช้สอยได้,ปฏิบัติได้,เหมาะสม -applicability n.
English-Thai: Nontri Dictionary
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้,ใช้สอยได้,ประยุกต์ได้,เหมาะสม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You pick the option goes with the applicable rate.เลือกขนาดของห้อง ด้วยใบบอกราคาลละกัน
I will be hitting on all the applicable women in electronics, DVDs, and all around the entrances and the emergency exits.ฉันจะจีบผู้หญิงทุกคน ที่มาคนเดียวที่แผนกเครื่องไฟฟ้า,DVD แล้วก็บริเวณทางเข้าห้าง
No one would hire me. "No applicable skills."ไม่มีใครต้องการจ้างผู้หญิงที่เป็นนักฆ่า
Although One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish might be surprisingly applicable.รู้ไหม มีนักปรัชญาชาวเยอรมัน Friedrich Nietzsche เชื่อว่า จริยธรรม คือ

applicable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, 四海皆准] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea

applicable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分国法[ぶんこくほう, bunkokuhou] (n) (See 戦国大名) laws established by daimyo applicable only in their own domain (during the Warring States period)
属人法[ぞくじんほう, zokujinhou] (n) law of the country where a person habitually resides or is a national; law applicable to a person or to a person's legal problems
不適用[ふてきよう, futekiyou] (n) not applicable; na
当てはまる(P);当て嵌まる[あてはまる, atehamaru] (v5r) to apply (a rule); to be applicable; to come under (a category); to fulfill; (P)
該当なし[がいとうなし, gaitounashi] (adj-f) not applicable; na
該当事項[がいとうじこう, gaitoujikou] (n) relevant (applicable) information (items)
非適用[ひてきよう, hitekiyou] (n) not applicable; na
Japanese-English: COMDICT Dictionary
該当[がいとう, gaitou] to apply, to be applicable (vs)

applicable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้บังคับแก่[v. exp.] (chai bangkh) EN: be applicable to FR: être applicable à
ใช้แก่[adj.] (chai kaē) EN: applicable for FR: applicable à

applicable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fertigungsmaterial {n}applicable material
übertragbar {adj} (auf)applicable (to)
gegebenenfalls {adv} (auf Formularen) if applicable; optionally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า applicable
Back to top