ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บริภาษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บริภาษ*, -บริภาษ-

บริภาษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริภาษ (v.) abuse See also: swear, curse Syn. ด่าทอ, ดุด่า, ดุ, ว่ากล่าว
บริภาษ (v.) revile See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า
บริภาษ (v.) scold See also: reproach, blame, rebuke, reprimand Syn. ว่ากล่าว, ตำหนิ, ด่า, ด่าทอ, ด่าว่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
invectiveคำบริภาษ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บริภาษ
Back to top