ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทีหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทีหลัง*, -ทีหลัง-

ทีหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทีหลัง (adv.) later See also: afterward, next Syn. คราวหลัง, ภายหลัง Ops. คราวหน้า, ภายหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
fifo(ฟีโฟ, ไฟโฟ) ย่อมาจาก first in, first out แปลว่า "เข้าก่อนออกก่อน" ผู้เขียนโปรแกรมนำศัพท์คำนี้มาใช้ในเรื่องของ การส่งข้อมูล เข้าไปเก็บ บางทีเราต้องการให้เก็บแบบที่เข้าไปก่อน ก็ให้เรียกออกมาได้ก่อน บางที เราอาจต้องการให้เป็นแบบ "เข้าทีหลัง ออกก่อน" เพราะข้อมูลที่เข้าไปก่อนอยู่ลึกเข้าไป กว่าจะเรียกออกมาได้ ต้องรอจนข้อมูลที่เข้าไปทีหลังออกมา จนหมดเสียก่อน แบบหลังนี้เรียกว่า last in, first out ดู LIFO ประกอบ
first in, first outเข้าก่อนออกก่อนใช้ตัวย่อว่า FIFO อ่านว่า ฟีโฟ หรือไฟโฟ ผู้เขียนโปรแกรมนำศัพท์คำนี้มาใช้ในเรื่องของ การส่งข้อมูล เข้าไปเก็บ บางทีเราต้องการให้เก็บแบบที่เข้าไปก่อน ก็ให้เรียกออกมาได้ก่อน บางที เราอาจต้องการให้เป็นแบบ "เข้าทีหลัง ออกก่อน" เพราะข้อมูลที่เข้าไปก่อนอยู่ลึกเข้าไป กว่าจะเรียกออกมาได้ ต้องรอจนข้อมูลที่เข้าไปทีหลังออกมา จนหมดเสียก่อน แบบหลังนี้เรียกว่า last in, first out ดู last in, first out ประกอบ
latecomer(-'คัมเมอะ) n. ผู้มาสาย,ผู้มาทีหลัง
on(ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
prefabricate(พรีแฟบ'บริเคท) vt. สร้างไว้ล่วงหน้า,สร้างชิ้นส่วนไว้ก่อน (เพื่อนำมาประ-กอบกันทีหลัง) ., See also: prefabrication n. prefabricator n.
secondary(เซค'เคินเดอริ) adj. ที่สอง,ลำดับสอง,ทุติยะ,อันดับรอง,รอง,สำรอง,ทีหลัง,ต่อเนื่อง,สังกัด,ได้มาจาก,ไม่สำคัญ,ส่งเสริม,ส่วนเสริม,เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยม,เกี่ยวกับคาร์บอนอะตอมที่รวมตัวกับอีกสองคาร์บอนอะตอม, เป็นอนุพันธุ์,เกี่ยวกับอดีต,เกี่ยวกับการเน้นเสียงที่สอง
sequel(ซี'เควล) n. บทต่อเนื่อง,เรื่องที่ต่อเนื่อง,สิ่งที่ตามมาทีหลัง,ผลที่ตาม,ผล,ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง,การอนุมาน, Syn. upshot,consequence
xerographic printerxerographic printer เครื่องพิมพ์แบบถ่ายสำเนาหมายถึง เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วิธีการพิมพ์ด้วยประจุไฟฟ้าลงบนแผ่นกระดาษเป็นตัวอักษรก่อน แล้วจึงปัดด้วยผ้าหมึกแห้งให้ขึ้นเป็นสีทีหลัง เป็นการใช้ทั้งความร้อน และแรงอัด ทำให้เกิดเป็นภาพหรือตัวอักษรที่คมชัดมาก ความเร็วในการพิมพ์จะอยู่ในราว 400 บรรทัดต่อนาที
English-Thai: Nontri Dictionary
late(adj) สาย,อันก่อน,อดีต,แก่,ช้า,ต่อมา,ทีหลัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquiredเกิดขึ้นในภายหลัง, เกิดขึ้นภายหลัง, แบบเป็นภายหลัง, เกิดภายหลัง, แบบที่เกิดภายหลัง, เป็นภายหลัง, เป็นทีหลัง, เป็นหลังเกิด, หลังเกิด [การแพทย์]
fireballลูกไฟ, ไฟร์บอล, กลุ่มเพลิงสว่างจ้าที่เกิดจากแก๊สร้อนซึ่งก่อตัวขึ้นในเวลาเพียง 2 ถึง 3 ในล้านส่วนของวินาทีหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
Fletcher's Afterloading Applicator Model "Sirirเครื่องมือสอดใส่แร่ทีหลังของเฟลทเซอร์แบบศิริราช [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
follow on (phrv.) มาทีหลัง See also: ตามมา, ตามมาทีหลัง
get the last laugh (idm.) หัวเราะทีหลังดังกว่า See also: หัวเราะ / ขำคนที่เคยหัวเราะตนเองมาก่อน
instant replay (n.) การถ่ายทอด (โทรทัศน์) ซ้ำทันทีหลังจากบันทึกเทปไว้
Johnny-come-lately (idm.) คนที่มาทีหลัง See also: คนที่เข้าร่วมกระทำบางสิ่งภายหลัง
laugh last (phrv.) หัวเราะทีหลัง (ดังกว่า) See also: เอาชนะได้
put something on ice (idm.) เก็บไว้พิจารณาทีหลัง Syn. be on
send after (phrv.) ส่งไปทีหลัง See also: ส่งตามหลัง, ส่งตาม
stand over (phrv.) เก็บไว้ทีหลัง Syn. put off
stay behind (phrv.) ยังตามมาทีหลัง See also: ตามหลังมา Syn. keep behind, remain behind
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's a long story, I will tell you laterเรื่องมันยาว ฉันจะเล่าให้คุณฟังทีหลัง
I'm going to be lateฉันกำลังสาย ฉันจะโทรหาคุณทีหลังนะ
All right, we talk about it laterก็ได้ พวกเราจะพูดเกี่ยวกับมันทีหลังแล้วกัน
I'll deal with you laterฉันจะจัดการกับนายทีหลัง
Can I call you and tell you later?ขอฉันโทรบอกคุณทีหลังได้ไหม?
He arrived about 5 minutes after you didเขามาถึงราว 5 นาทีหลังคุณมาแล้ว
See you at the feast laterเจอกันทีหลังที่งานเลี้ยงนะ
We can argue about this laterพวกเราสามารถเถียงกันเรื่องนี้ทีหลัง
I'll see you later at my houseแล้วเจอกันทีหลัง ที่บ้านฉันนะ
We'll be back to pick you up laterพวกเราจะกลับมารับคุณทีหลัง
There is plenty of time for that laterมีเวลามากมายสำหรับเรื่องนั้นทีหลัง
I'll buy some later todayฉันจะซื้อบางส่วนทีหลังในวันนี้
Do you want to meet later for a drink?คุณอยากจะมาดื่มด้วยกันทีหลังไหม?
It must be time for tea! Let's talk laterถึงเวลาดื่มชาแล้ว ไว้คุยกันทีหลังนะ
We'll figure out something later, okay?เราจะนึกคิดบางเรื่องทีหลัง โอเคนะ?
I'm actually not sure, I'll talk to you laterจริงๆ แล้วฉันไม่ค่อยแน่ใจ ฉันจะพูดคุยกับคุณทีหลัง
I don't want him to regret laterฉันไม่อยากให้เขาเสียใจทีหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I meant later. After you went home and got some sleep.ผมหมายถึง ทีหลัง หลังจากคุณกลับบ้าน แล้วนอนสักหน่อย
How do I see you later manจะมาเสียใจ ทีหลัง ไม่ได้นะ
Meg, I'm gonna scoop you up, take you home, and roast you till you're jerky.เม๊ก , ฉันจะจัดการเธอ ทีหลัง ที่บ้าน และย่างเธออย่างช้าๆ จนเส้นกระตุก
Thanks for the "j," man! Later. Come on!ขอบใจสำหรับ\"เจ\"นะ,พวก\ ทีหลัง มาเถอะ
Next time, try to get your act together before you get someone's hopes up.ทีหลัง ก็ทำให้แน่ใจก่อนเถอะ ก่อนที่คุณ จะไปพูดให้ใครคนอื่นมีความหวัง
Later, tomorrow, whenever. Okay?ทีหลัง, พรุ่งนี้ หรือเมื่อไหร่ก็ได้ โอเคไหม?
Just put a sock on the door or something...ทีหลังก็แขวนถุงเท้าไว้หน้าประตู
Later. I'm busy.ทีหลังค่ะ หนูยุ่งอยู่
So the next time you pull somebody over on suspicion of being a vampire,ทีหลังถ้าจะมาสอบสวนใคร ว่าเป็นแวมไพร์รึเปล่า
No,we never traded,and just to prove yourong,three, next time this guy crashes,you put in his chest tube.ทีหลังถ้านายคนนี้ถูกชนอีก เธอต้องสอดท่อที่หน้าอก
If you wanted me to think of your home, you should have said!ทีหลังถ้าให้คิดถึงบ้านเจ้า ก็บอกมาเลยซี่
Duke, you know, for all the money that I'm spending on this, you could've given me a code that I can remember.ทีหลังนะดุ๊ค เพื่อตอบแทนเงินที่ฉันยอมจ่ายให้นาย นายควรจะหารหัสที่มันจำง่ายกว่านี้ มาให้ฉัน
So much for my me time.ทีหลังนายต้องพูดให้เร็วกว่านี้นะ
Why didn't you say it sooner?ทีหลังบอกให้เร็วกว่านี้
Just bring more money next time So we don't have to bet your facial hair.ทีหลังพกเงินมาเยอะๆ จะได้ไม่ต้องพนันหนวดนาย
You should start with that information, okay?ทีหลังพูดประโยคนี้ก่อน.. เข้าใจมั้ย?
THAT WAS A STATEMENT.ทีหลังยิงโดนบอกด้วยว่า
Give it a shot, okay?ทีหลังลองทำเองมั่งนะ
Hand it nicely next time.ทีหลังส่งดี ๆ หน่อยนะ
Find me a smarter one.ทีหลังหาคนที่ฉลาดกว่านี้
A nice cold sip of water?ทีหลังอย่าถามอีกนะ ฝันจะได้จิบน้ำเย็นๆเหรอ?
Don't do that. You can get hurt.ทีหลังอย่าทำ เดี๋ยวก็ตายฟรี
Yeah, just don't let it happen again.ทีหลังอย่ามาสายอีกล่ะ
Don't wear pink. Honey...ทีหลังอย่าใส่เสื้อสีชมพู ที่รัก!
Maybe later. When we want to do it.ทีหลังเถอะ ไว้เมื่อชั้นอยาก
Will you play for me next time?ทีหลังเล่นให้ฟังหน่อยนะ
If it bothers you that much, next time I finish a job there, I'll come right home.ทีหลังเวลาผมเสร็จงาน ผมจะตรงกลับบ้านทันที
At 10 minutes after 12 on the night of the killing, he heard loud noises.10 นาทีหลังจากที่ 12 เมื่อคืนวันที่ฆ่าเขาได้ยินเสียงดัง
The boy stayed home, had another fight with his father, stabbed him to death and left the house at 10 minutes after 12.เด็กอยู่ที่บ้านมีการต่อสู้กับพ่อของเขาอีก แทงเขาไปสู่​​ความตายและออกจากบ้านไปที่ 10 นาทีหลังจาก 12
Now, this happened at 10 minutes after 12.ตอนนี้ที่เกิดขึ้นใน 10 นาทีหลังจาก 12
Are we supposed to believe he didn't see the kid tearing' down the steps 15 seconds after the killing?เราควรจะเชื่อว่าเขาไม่ได้เห็นเด็ก tearin 'ลงตามขั้นตอน 15 วินาทีหลังจากการฆ่าหรือไม่
So you get some sleep. I'll be back a bit later.{\cHFFFFFF}ดังนั้นคุณจะได้รับการนอนหลับบาง ฉันจะกลับมาทีหลัง
All right. I'll get to them later.เอาล่ะ เราจะพบพวกเขาทีหลัง
No, I better not go for laughs.ไม่ ๆ ผมน่าจะพูดตรงนี้ทีหลัง
Okay, you can tell me about it later.ไม่เป็นไร, เธอเล่าให้ฉันฟังทีหลังก็ได้.
I guess you meant for me to read it later. I've got to talk to you.คิดว่าคุณตั้งใจจะให้ผมอ่านทีหลัง ผมต้องคุยกับคุณ
Father and Mother will follow right behind.พ่อกับแม่จะตามเจ้าไปทีหลัง.
Father and Mother will look for you later.พ่อกับแม่จะตามเจ้าไปทีหลัง.
We will carry that conference live followed by a special report immediately afterward.เราจะของหลักสูตรที่ดำเนินการ การประชุมตามสดโดย รายงานพิเศษทันทีหลังจาก
I'll take care of you... later!ข้าจะมาจัดการเจ้า ...ทีหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทีหลัง
Back to top