ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำตามแบบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำตามแบบ*, -ทำตามแบบ-

ทำตามแบบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำตามแบบ (v.) imitate See also: copy, obey, follow Syn. ทำตามอย่าง, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม Ops. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But around these parts, traditional increasingly means irrelevant.แต่ภูมิภาคแถบนี้ ไม่เห็นความสำคัญ ของการทำตามแบบแผนอยู่แล้ว
If this model were followed by every society, the planet wouldn't have 900 million vehicles, as it does today, but 5 billion.ถ้าทุกสังคมทำตามแบบจำลองนี้ ดาวเคราะห์ดวงนี้คงไม่ได้มีรถยนต์ เพียงแค่900 ล้านคันดังเช่นทุกวันนี้ แต่จะมีถึง 5 พันล้านคัน
Try to ink out. Come here, have a drink.พยายามทำตามแบบคนอื่นๆหาไรมาดื่ม
All you have to do is follow the steps.ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือ ทำตามแบบ
Well...tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically... ..as a method of coping.เอ่อ มีผลการทดสอบแสดงว่าเด็กภายใต้แรงกดดันปานกลาง มีแนวโน้มที่จะ เรียนรู้การปรับตัวเอง ด้วยวิธีทำตามแบบอย่าง
Don't- - Just easy. Okay, okay, good.ขาแกสบายมาก แค่ทำตามแบบนั้นต่อเนื่อง
If I'm doing this, I'm doing it my way.ถ้าฉันต้องทำ ฉันจะทำตามแบบของฉัน
I'm sorry, but I'm not gonna do this your way.หนูขอโทษ แต่หนูจะไม่ หนูจะไม่ทำตามแบบของแม่
You understand I have to do this my own way.เธอคงเข้าใจ ฉันต้องทำตามแบบของฉัน
Yeah and like you say this is the best place to run it from. So, just do that. No-one.ใช่และมันเหมือนกับเป็นสถานที่ที่ดีที่สุด ต่อการทำงานของคุณ งั้นทำตามแบบนั้นซะ ไม่มีใคร
Then let's do it my way.งั้นทำตามแบบฉันละกันนะ
From this moment on, we're doing it my way.จากนี้ไป เราต้องทำตามแบบขงฉัน
I can do this my way. Nikita.ฉันทำตามแบบฉบับของฉันได้
Well, I'd have to do it my own way.ถ้างั้น ฉันจะทำตามแบบของฉันเอง
I can only follow his example, and do what he would have done.ข้าแค่ทำตามแบบอย่างเขา และทำตามในสิ่งที่เขาจะทำให้สำเร็จ
Briggs is a complicated guy who does things in an unorthodox manner, but he gets results.บริกส์เป็นคนที่เข้าใจยาก เขาไม่ทำตามแบบแผน แต่มันก็ได้ผลดี
We'll settle this like family.เราจะได้ทำตามแบบครอบครัว
We can execute the pirate's plan.พวกเราสามารถทำตามแบบของโจรสลัดได้
You will do as we say.พวกคุณจะต้องทำตามแบบที่เราสั่ง
We do things my way.พวกเราจะทำตามแบบของฉัน
"You'll bungle it up, sir, if you do it all your way."ท่านจะทำเสียหมดครับ ถ้าทำตามแบบของท่าน
Until the day they all found themselves imitating her.กระทั่งวันหนึ่ง พวกเขาต้องมาทำตามแบบเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำตามแบบ
Back to top