ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทันใด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทันใด*, -ทันใด-

ทันใด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทันใด (adv.) suddenly See also: at that moment, at once, promptly, quickly, instant, right away Syn. เดี๋ยวนั้น, ฉับพลัน, ทันที, ทันใดนั้น, ทันทีทันใด
ทันใดนั้น (adv.) instantly See also: immediately, abruptly, at once, promptly, suddenly Syn. ทันทีทันใด, ในทันทีนั้น, เดี๋ยวนั้น, บัดดลนั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
chance-medleyn. การทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทันใด
hair triggerไกปืนที่ไวหรือเบามาก,ทันทีทันใด,ไวมาก
instant(อิน'สเทินทฺ) adj.,adv. รีบด่วน,เร่งด่วน,ชั่วประเดี๋ยว,ทันทีทันใด,ของเดือนนี้., Syn. immediate
instantaneous(อินสทันเท'เนียส) adj. ทันทีทันใด,ฉับพลัน., See also: instantaneity n., Syn. immediate
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous
offhanded(ออฟ'แฮนดิด) adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ทันทีทันใด
overnight(โอ'เวอะไนทฺ) adv.,adj. ค้างคืน,ตลอดคืน,เมื่อคืน,ในคืนก่อน,กลางคืน,รวดเร็ว,ทันทีทันใด,ในเวลาอันสั้น
overtake(โอเวอะเทค') vt. ตามทัน,โจมตีอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด. vi. ผ่านพาหนะอื่น
prompt(พรอมพฺทฺ) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,โดยพลัน,ทันทีทันใด, (เงิน) จ่ายได้ทันที. vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สนับสนุน,ถือหาง,บอกบท. vi. บอกบท. n. เวลาจำกัดในการชำระหนี้,การกระตุ้น,การให้กำลังใจ,การบอกบท,สิ่งเตือนใจ., See also: promptness n.
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
short(ชอร์ท) adj. สั้น,เตี้ย,ต่ำ,ย่อ,ตื้น,ลุ่น,ห้วน,ระยะสั้น,สังเขป,ใกล้,ไม่นาน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่ถึง,ไม่พอ,ไม่ดีพอ,อ่อน,น้อย,เปราะ,บอบบาง (เสียง) ,ไม่เน้น, short of น้อยกว่า,เลวกว่า,ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง,ฉับพลัน,สั้น ๆ ,ย่อ ๆ ,โดยสังเขป,ใกล้,ย่น,ไม่ถึง
sudden(ซัด'เดิน) adj.,adv. ทันที,ทันใด,ฉับพลัน,กะทันหัน,รวดเร็ว,โดยปัจจุบัน,อย่างไม่มีการเตือนมาก่อน. n. การ (เรื่องที่) เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน, See also: suddenly adv. suddenness n., Syn. swift,guick
thereuponadv. หลังจากนั้นทันที,ทันทีทันใดที่,เกี่ยวกับสิ่งนั้น,พอเช่นนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,เหตุฉะนั้น., Syn. promptly
sympathetic(ซิมพะเธท'ทิค) adj. เห็นอกเห็นใจ - เป็นระบบประสาทที่มีใยประสาทมาจากไขสันหลังส่วนอก และเอว แต่มี center อยู่ในไขสันหลัง เป็นระบบประสาทที่มักใช้ในผู้ที่ใช้พลังงานทันทีทันใด หรือในขณะตื่นเต้น สู้รบ หรือป่วยไข้ ทำให้ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว หลอดลมขยายตัว หลอดเลือดหดตัวเล็กน้อย ความดันเลิอดสูงขึ้น เหงื่อออกมาก อุณหภูมิร่างกายเพิ่มมากขึ้น กระเพาะปัสสาวะยืดอออก การบีบตัวของมดลูกลดลง ต่อมขับฮอร์โมนน้อยลง, Syn. kindly,kind
English-Thai: Nontri Dictionary
abrupt(adj) ฉับพลัน,ผลุนผลัน,ปุบปับ,ทันทีทันใด
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
offhand(adj,adv) เฉพาะหน้า,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
forthwith(adv) ทันทีทันใด,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่รีรอ
immediate(adj) ทันทีทันใด,ปัจจุบัน,ใกล้ชิด,ถัดมา,โดยกะทันหัน,ฉับพลัน
instant(adj) ด่วน,ปัจจุบัน,ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจเดียว,ชั่วพริบตา
instantaneous(adj) ชั่วขณะ,ในพริบตาเดียว,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
instantly(adv) ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจ,บัดดล,ทันใดนั้น
prompt(adj) ฉับพลัน,โดยทันที,รวดเร็ว,ทันทีทันใด
sudden(adj) ฉับพลัน,ทันทีทันใด,กะทันหัน,รวดเร็ว,ปัจจุบันทันด่วน
suddenly(adv) โดยฉับพลัน,ทันใดนั้น,โดยกะทันหัน,อย่างรวดเร็ว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incapacitation, Suddenตนเกิดไร้ความสามารถที่จะทำอะไรได้ทันทีทันใด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abrupt (adj.) ทันทีทันใด See also: ฉับพลัน Syn. sudden, unespected
all at once (idm.) ทันทีทันใด
all of a sudden (idm.) ทันทีทันใด See also: อย่างปุบปับ, ในทันทีทันใด
all of a sudden (idm.) ทันทีทันใด See also: ทันที
at once (adv.) ทันทีทันใด Syn. how, instantly
at once (idm.) ทันทีทันใด Syn. immediately
at once (adv.) ทันทีทันใด See also: โดยฉับพลัน Syn. immediately
at the drop of a hat (idm.) ทันทีทันใด See also: ทันที
blowup (n.) การระเบิดอารมณ์ในทันทีทันใด Syn. outburst, explosion
directly (adv.) ทันทีทันใด Syn. how, at once, instantly
espy (vt.) เห็นในทันทีทันใด (คำทางการ) See also: สังเกตเห็นในทันทีทันใด Syn. notice, observe, sight
explode (vi.) เกิดขึ้นในทันทีทันใด
explode (vi.) เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
flip (vi.) โกรธหรืออารมณ์เสียทันทีทันใด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. snap
forthwith (adv.) โดยทันทีทันใด (คำทางการ) See also: ทันที, ไม่รีรอ Syn. immediately, instantaneously, instantly
hereon (adv.) โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ (คำโบราณ) Syn. hereupon
hereupon (adv.) โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ Syn. hereon
immediate (adj.) ทันทีทันใด See also: ฉับพลัน, ปุบปับ, รวดเร็ว, กะทันหัน, ปัจจุบันทันด่วน Syn. instant, prompt, sudden Ops. later
immediately (adv.) โดยทันทีทันใด See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างปุบปับ Syn. instantaneously, instantly Ops. later
knee-jerk (adj.) ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด (คำสแลง) See also: ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Poof! Big Z's dead, and that's how it's going to stay.ทันใด บิ๊ก ซี่ ก็ตาย และก็ถึงได้มาเป็นอยู่แบบเนี๊ย
Suddenly, he thinks it's a pretty good story.ทันใด เขาจะคิดได้ว่า เป็นข่าวที่ใช้ได้ทีเดียว
Then I noticed something was written on the mirror.ทันใดฉันเห็นบางอย่าง เขียนอยู่บนกระจก
/All of a sudden, /a big hairy guyทันใดนั้น ก็มีชายตัวใหญ่ที่มีเคราพะรุงพะรัง สลบอยู่ที่ชายฝั่งทะเล
Suddenly all the memories flashed before my eyesทันใดนั้น ความทรงจำต่างๆในอดีต ก็ผุดพรายขึ้นมาดังตาเห็น
Karen mccluskey suddenly felt the urge to... Desperate Housewives Season06 Episode02 ******ทันใดนั้น คาเรน แมคคลัสกี้ ก็รู้สึกว่าเธออยากจะ... Desperate Housewives Season06 Episode02 ที่เสียดายที่เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นในวันนั้น ทั้งๆ ที่มันเป็นเช้าที่สดใส
Suddenly, all you're aware of is the wet towels on the floor...ทันใดนั้น คุณก็รู้ในทันทีว่า มีผ้าเปียกอยู่บนพื้น...
Suddenly, I'm alone.ทันใดนั้น ฉันก็เหลือตัวคนเดียว
Instantly, I knew I had to protect the capsule.ทันใดนั้น ฉันรู้เลยว่า ฉันต้องปกป้องแคปซูลนั้น
Suddenly, her name pops up.ทันใดนั้น ชื่อเธอก็โผล่ขึ้นมา
All at once You're lighter than airทันใดนั้น ตัวเธอก็จะเบากว่าอากาศ
Suddenly, everybody's leaving here.ทันใดนั้น ทุกคนก็จากไป
Suddenly everything changed.ทันใดนั้น ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไป
Suddenly everything went black and the next thing I know,ทันใดนั้น ทุกอย่างก็มืดลง และต่อมาที่ฉันรู้ตัว
Suddenly, she pricked her finger with the needle, and her blood fell into the snow.ทันใดนั้น นางก็เผลอทำเข็มทิ่มที่ปลายนิ้ว เลือดหยดหนึ่งก็พลันร่วงลงบนผืนหิมะ
AK pointed right at me.ทันใดนั้น ปือน เอ เค ก็หันมาทางผม
Well, sure, you get a short-term spike, but wouldn't that rapid expansion devalue that stock completely in two years?ทันใดนั้น ผมก็รู้ทุกอย่าง เกี่ยวกับทุกเรื่อง แน่นอน คุณจะได้มันในระยะสั้น
It wasn't writing. It wasn't books.ทันใดนั้น ผมก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไร
I suddenly realized why I had wanted to do this thing in the first place.ทันใดนั้น ผมรู้เลยว่าทำไม ผมถึงอยากทำสิ่งนี้ตั้งแต่แรก
Katie worried about me getting hurt, so I promised her my Kick-Ass days were over.ทันใดนั้น ผมรู้แล้วว่าทำไม ยอดมนุษย์ถึงมีแต่ในหนังสือการ์ตูน ทำไมคนเราถึงไม่เสี่ยงชีวิตตัวเอง เพื่อคนแปลกหน้า
Suddenly, it started raining glass.ทันใดนั้น ฝนก็ตกลงมาเป็นแก้ว
# Suddenly Papa #ทันใดนั้น พ่อก็เจอกับ
Suddenly, it hits me...ทันใดนั้น มันกระแทก ความรู้สึกผม...
Suddenly it's as sterile as an operating room.ทันใดนั้น มันก็สะอาดเอี่ยม ยังกับห้องผ่าตัด
Everything happened really fast after that.ทันใดนั้น ม่านก็ติดไฟ ทุกอย่างเกิดขึ้น เร็วมากหลังจากนั้น
Suddenly the tip began to expand, disclosing a slimy finger that wormed its way toward him.ทันใดนั้น มีนิ้วเล็กๆยื่นออกมา มันพุ่งเข้าหาเขา
What makes you so sure?ทันใดนั้น เขาก็พบว่าตัวเขาเอง ก็มีความทารุณแบบที่เขาเคยได้รับเหมือนกัน
One heave, one super-human thrust, and the next moment he was free, swimming weightless in the dark sanctuary of space...ทันใดนั้น เขาก็ร่วงลงมา และถูกกลืนหายไปในอวกาศมืดมิด
Every spar, all at once, began to creak.ทันใดนั้น เริ่มทีจะลั่นเอี๊ยดอาด
Right then, a tiger jumped out of bushes.ทันใดนั้น เสือตัวหนึ่ง ก็กระโดดผ่านพุ่มไม้มา
Not right off the bat, but, you know, desperate circumstances require...ทันใดนั้น แต่ รู้ไหม สถานการณ์ที่สิ้นหวังต้อง...
Suddenly, Lardass opened his mouth and before Bill Travis knew it he was covered with five pies worth of used blueberries.ทันใดนั้น ไอ้ตูดหมูก็อ้าปากออก และก่อนที่ บิล ทราวิส จะรู้ตัว เขาก็ถูกราดด้วยพายบลูเบอร์รี่ ที่ผ่านการใช้แล้วท่วมตัว
Bled themselves dry.ทันใดนั้นก็กลายเป็นบ้า
Immediately go to the "shrimp on the Barbie" thing.ทันใดนั้นก็พูดถึงพวก shrimp on the Barbie น่ะ
Then suddenly, who should appear at the bank of the loch to this traveler but a sea spirit.ทันใดนั้นก็มีสิ่งนึงปรากฏอยู่ริมฝั่ง ของทะเลสาปต่อหน้าเขา..
A sudden noise draws her attention.ทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดึงความสนใจเธอ
Suddenly, a process called inflation takes hold.ทันใดนั้นกระบวนการที่เรียกว่าอัตรา เงินเฟ้อจะถือ
Happy valentine's Day, people.ทันใดนั้นก็เลื่อนขึ้นไปอยู่ลำดับที่สูงกว่าคนอื่นๆ
Suddenly someone is there at the turnstileทันใดนั้นคนจะมีที่หมุน
Suddenly you're a good boy?ทันใดนั้นคุณจะเป็นเด็กดี?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทันใด
Back to top