ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถากถาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถากถาง*, -ถากถาง-

ถากถาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถากถาง (v.) lampoon Syn. ค่อนว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
caustic(คอส'ทิค) adj. ถากถางมาก,กัดกร่อน,ทำให้ไหม้,ซึ่งทำลาย -n. สารกัดกร่อน, See also: caustical adj. ดูcaustic causticity,caustiness n. ดูcaustic, Syn. corrosive ###A. neutral
cavil(แคฟ'วิล) {cavilled,cavilling,cavils} v.,n. (การ) หาเรื่อง,จับผิด,ถากถาง., See also: cavil (l) er n.
cynic(ซิน'นิค) n. ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, See also: Cynic n. ลัทธิที่เชื่อว่าคุณความดีของมนุษย์นั้นอยู่ที่การควบคุมตัวเอง adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, Syn. pessimist
cynical(ซิน'นิเคิล) adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, See also: cynicalness n. ดูcynical, Syn. skeptical ###A. optimistic -Conf. sceptical
dead catn. การด่าอย่างถากถาง
gibe(ไจบฺ) {gibed,gibing,gibesว vi. เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียด, See also: giber n. gibingly adv., Syn. jibe
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
lampoon(แลมพูน') n. ถ้อยคำเหน็บแนมอย่างรุนแรง vt. ถากถางอย่างรุนแรง., See also: lampooner n. ดูlampoon n. lampoonist n. ดูampoon lampoonery n. ดูlampoon, Syn. abuse,satire,satirize
nag(แนก) v.,n. (การ) ถากถาง,จู้จี้,ค่อนแคะ,หาเรื่องจับผิด, Syn. harass
quibble(ควิบ'เบิล) vi.,n. (การ) พูดเล่นลิ้น,พูดสองนัย,การพูดคลุมเครือ,พูดตลบตะแลง,พูดถากถาง,พูดเสียดสี, See also: quibbler n., Syn. equivocate,dodge
quirk(เควิร์ค) n. การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร,การกระทำหรือคำพูดที่ตลบตะแลง,พฤติการณ์ที่ประหลาด,การบิดหรือโค้งอย่างฉับพลัน,หางตัวอักษร,การเขียนตัวอักษรเล่นหาง,มุมแหลม vt. เล่นสำนวน,ถากถาง,เขียนตัวอักษรแบบเล่นหาง
sarcasm(ซาร์'คัสซึม) n. การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี,การหัวเราะเยาะเย้ย., Syn. irony,satire
sarcastic(ซาร์แคส'ทิค) adj. เกี่ยวกับ (การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี, See also: sacrastically adv., Syn. sarcastical
sardonic(ซารุดอน'นิค) adj. ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี,เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะเย้ย,พูดกระทบกระแทก., See also: sardonically adj. sardonicism n., Syn. scornful
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การเย้ยหยัน,การถากถาง,เรื่องเหน็บแนม,เรื่องเสียดสี,บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric (al) (ซะเทอ'ริเคิล) adj. satiricalness n.
satirise(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
satirist(แซท'เทอริสทฺ) n. ผู้เหน็บแนม,ผู้เสียดสี,ผู้เย้ยหยัน,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
satirize(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
sneer(สเนียร์) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,เหน็บแนม., See also: sneering adj., Syn. scoff,mock,gibe,jeer
English-Thai: Nontri Dictionary
caustic(adj) กัดกร่อน,ถากถาง,เราะราย,เหน็บแนม
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
cynic(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
cynical(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม
lampoon(vt) เขียนด่า,ถากถาง,เหยียดหยาม,เหน็บแนม
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
sarcastic(adj) เสียดสี,ถากถาง,เหน็บแนม,พูดเยาะเย้ย
sardonic(adj) ถากถาง,เยาะเย้ย,เสียดสี,เหน็บแนม,แดกดัน
satire(n) การเหน็บแนม,การเสียดสี,เรื่องเสียดสี,เรื่องถากถาง
satirical(adj) เสียดสี,เปรียบเปรย,เหน็บแนม,ถากถาง,เยาะเย้ย
satirist(n) ผู้เหน็บแนม,นักแต่งเรื่องเสียดสี,ผู้ถากถาง
satirize(vt) เหน็บแนม,เสียดสี,ถากถาง,เยาะเย้ย
scoff(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การเสียดสี,การถากถาง
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
sneer(vi) เยาะเย้ย,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,ดูถูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lampoonถ้อยถากถาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
scandalous statementข้อความถากถาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lampoon (vt.) ถากถาง See also: เหน็บแนม
peck (vt.) ถากถาง See also: เหน็บแหนม Syn. nag
satirize (vt.) ถากถาง See also: เสียดสี, แดกดัน, เหน็บแนม Syn. parody, caricature
acerb (adj.) ซึ่งถากถาง Syn. acrid, bitter
acerbity (n.) การถากถาง See also: การพูดเหน็บแนม, การพูดเสียดสี Syn. causticity, mordancy
caustic (adj.) ซึ่งถากถาง Syn. acerb, acrid, bitter
causticity (n.) การถากถาง See also: การพูดเหน็บแนม, การพูดเสียดสี Syn. acerbity, mordancy
cynic (n.) ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง
lampoon (n.) ข้อเขียนที่เยาะเย้ยถากถาง Syn. caricature
mocking (adj.) ซึ่งชอบถากถาง See also: ชอบแดกดัน Syn. ironic, satiric, snide
mordancy (n.) การถากถาง See also: การพูดเหน็บแนม, การพูดเสียดสี Syn. acerbity, causticity
quippish (adj.) ที่ชอบพูดถากถาง
sarcasm (n.) การถากถาง See also: การพูดเหน็บแนม, การพูดเสียดสี Syn. acerbity, causticity, mordancy
satiric (adj.) ซึ่งชอบถากถาง See also: ชอบแดกดัน Syn. ironic, mocking, snide
satirical (adj.) ซึ่งชอบถากถาง See also: ชอบแดกดัน Syn. ironic, mocking, satiric, snide
satirist (n.) ผู้ชอบถากถาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on now. I ain't talking about no fucking peck like you gave Matthew.มาใน ตอนนี้ ฉัน ไม่ได้ พูดคุย เกี่ยวกับการ ร่วมเพศ ไม่ ถากถาง เช่น คุณให้ แมทธิว
Kaneda, you've always been a pain in the ass.คาเนดะ แกชอบพูดจาถากถางแบบนี้เสมอเลย
Love and optimism versus cynicism and sex!ความรักและมองในแง่ดีเมื่อเทียบกับการเยาะเย้ยถากถางและเพศ!
It's about decent, hard-working Americans... falling through the cracks and getting the shaft... because their government cares more about the rights... of a bunch of people who aren't even citizens.มันเกี่ยวข้องกับเกียรติยศ / คนอเมริกัน ที่ต้องทำงานหนัก เราต้องล้มเจ็บ / และยังถูกถากถาง... เพราะรัฐบาลของเรา / มัวแต่สนใจเรื่องสิทธิ...
How about twirlier than a party dress but seriously, it fucked with him.ชั้นน่ะเวียนหัวกับคำถากถางของหล่อนๆนะยะ แล้วชั้นก็ได้เค้า
What if some local farmer decides to slash and burn the entire basin?แล้วถ้าหากเกิดมีชาวบ้านแถวนี้ เข้ามาถากถางและเผามันจนหมดบาซินล่ะ?
You had the guts to lampoon the King.เจ้ามีความกล้าที่จะถากถางพระองค์
So we're allowed to satirize them too?พวกเราได้รับอนุญาตให้ถากถางรัฐมนตรีได้เหรอ?
You speak only to nag me about the damn law!เจ้าพูดเพื่อถากถางข้างั้นเรอะ เกี่ยวกับกฏหมายงี่เง่าพวกนั้น
Dismiss this nagging fool immediately!เลิกถากถางเรื่องงี่เง่าพวกนั่น เดี๋ยวนี้!
This is the last nagging from him.นี่จะเป็น การถากถางครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ยินจากเขา
After today, we won't hear his nagging anymore.หลังจากวันนี้ราจะไม่ได้ยิน คำถากถางพวกนี้อีกแล้ว
Ridiculed, deprived of jobs, income,ถูกถากถาง ลดตำแหน่ง ตัดเงินเดือน
Yeah, that's the Number 7, right? Skeptical with a side of cynicism.เสียงเบอร์ 7 สินะ ถากถางแดกดัน
And I Mean Aside From The Superior Fluttering Eyelids And Punishing Sarcasm.คือผมหมายถึง มันมาจากหนังตาผมกระตุกแรงมากและถากถาง
Full of cynicism, written by a talented, intelligent man who doesn't believe in anything or anyone but himself.หนังสือที่เต็มไปด้วยคำถากถาง เขียนโดย นักเขียนพรสวรรค์ ฉลาด ผู้ซึ่งไม่เชื่อ ใครเลยนอกจากตัวเอง
I have taken her insults and her sarcasm, but last night was it.ต้องเจอเธอดูถูกถากถางต่าง ๆ นานา แต่เมื่อคืน
Sarcasm, how not like you.แหมกล้าพูดถากถางกันนะย่ะ
He'll deliver a subtle insult, then pay attention to the other.เขาจงใจถากถางอีกคน และหันมาสนใจอีกคนนึง
And the deflection through sarcasm thing you might want to put on the back burner for a while.แล้วก็หลีกเลี่ยงคำพูดถากถาง ที่ลูกอยากไว้ข้างหลัง
You guys are more cynical than I am.พวกคุณชอบถากถางมากกว่าฉัน
Forgot just how forthright you can be.แค่ลืมการพูดถากถางซะ คุณช่วยได้
Well, I can understand why you're a bit cynical, but I'm giving him another chance.แม่เข้าใจว่าทำไมลูกถึงชอบเยาะเย้ยถากถางบ้าง แต่แม่จะให้โอกาสเขาอีกซักครั้ง
Ooh, astronomy snap.โอ้, คำถากถางจากนักดาราศาสตร์
You know what you are? You're a cynic.คุณรู้ป่าว คุณเป็นคนยังไง คุณเป็นพวกชอบถากถางคนอื่น
Cynical, elitist,ชอบถากถาง ถือตนเหนือผู้อื่น
I'm no expert, but I believe what we just heard from Penny was sarcasm.ฉันไม่ฟันธงนะ แต่ฉันเชื่อว่า อะไรที่เราได้ยินจากเพนนี มันเป็นคำถากถาง
She took one look at you, radiant in a beautiful gown, and started shredding the dress and your self-esteem.เธอเห็นคุณในชุดที่สวยสดใส และเริ่ม ถากถางเครื่อง แต่งกาย\ และทำลายความมั่นใจในตัวคุณเอง
Humbugs are attracted to sarcasm. Wow. Somewhere out there, Tim Burton just got a boner.พวก Humbug ประสาทไวต่อการถากถาง นั่นคงทำให้ Tim Burton ปึ๋งปั๋งน่าดู
Okay, if I could just take this time to share a few words of sarcasm with whoever it is that took this pen.เอาล่ะ ผมขอใช้เวลาตรงนี้ พูดถากถางอะไรซักหน่อย ถึงใครก็ตามที่เอาปากกาไป
Don't you ever get tired of shooting at the low-hanging fruit?เธอเคยเบื่อถากถางคนอื่นมั้ย?
You know, sarcasm is the lowest form of...คุณรู้มั้ย คำถากถางเป็นรูปแบบต่ำสุดของ...
You're very cynical.เธอนี่ช่างถากถางคนอื่นซะจริง
My husband is verbally abusive, and I have been drinking since noon.สามีฉันพูดจาถากถางฉัน เรื่องฉันหัวราน้ำตั้งแต่เที่ยงวัน
Drugs, sarcasm, keeping everybody at arm's length so no one can hurt you.ยา,การถากถาง กันคนอื่นออกไปจากรัศมีวงแขน เพื่อที่จะไม่มีใครทำให้คุณเจ็บปวด
We live in cynical times, Alec.เราอยู่ในยุคแห่งการถากถาง อเล็กซ์
I will just let you nag all you want this time.ฉันจะยอมให้คุณถากถางแค่ตอนนี้
Huh, sarcasm from the man with the mother of all daddy issues.การถากถางจากผู้ชายที่มีปัญหากับพ่อตัวเอง
Thanks, although, I have to admit, it is slightly humiliating, having to plan a party celebrating the defeat of England.ขอบใจนะ ฉันต้องยอมรับว่า มันดูถากถาง ที่ต้องจัดงาน ฉลองชัยชนะเหนืออังกฤษ
Therefore you do not need to curse others or self-reflect.ฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องด่าแช่งคนอื่นๆ หรือถากถางตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถากถาง
Back to top