ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรงกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรงกลาง*, -ตรงกลาง-

ตรงกลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงกลาง (prep.) in the middle of See also: amid, amidst
English-Thai: HOPE Dictionary
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
camber(แคม'เบอะ) {cambered,cambering,cambers} vt.,vi.,n. (ความ) โค้งหรืองอเล็กน้อย,โค้งขึ้นตรงกลาง.
centre(เซน'เทอะ) n. ศูนย์กลาง,ใจกลาง,จุดสำคัญ,หัวใจ,เป้า -v. รวมศูนย์,อยู่ตรงกลาง,
daisey wheel printerเครื่องพิมพ์แบบจานอักขระหมายถึงเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ชนิดหนึ่ง ที่ใช้วิธีพิมพ์ด้วยการมีจานอักขระหรือจานกลม ๆ ที่มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษดู daisy wheel ประกอบ
daisy wheelจานอักขระหมายถึง จานกลม ๆ มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษ
disk packชุดจานชุดจานบันทึกจานบันทึกที่ใช้กับเมนเฟรมมักจะมาเป็นชุด ๆ ละ 5-10 แผ่น มีแกนยึดให้ติดกันอยู่ตรงกลาง ชนิด (ที่เป็นแผ่นเดียวก็มี เรียกว่า disk cartridge) จานนี้ใช้เป็นสื่อเก็บข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพมาก โดยปกติ จานบันทึกแต่ละชุดจะบรรจุข้อมูลได้ทั้งสองหน้า ยกเว้นจานแรกและจานสุดท้าย
medi(o) - Pref. "ตรงกลาง"
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง,กึ่งกลาง,เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย,ธรรมดา,ปกติ
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง,อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย,แนวแบ่ง,เส้นแบ่ง.
medium(มี'เดียม) n. สายกลาง,ภาวะที่อยู่ตรงกลาง,สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง,สื่อ,มัชฌิม,สิ่งที่แสงหรือเสียงผ่านไป,ที่อยู่สิ่งมีชีวิต,สิ่งแวดล้อม,วิธีการ,อาหารเพาะเชื้อ. adj. ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นสายกลาง pl. media, Syn. mean,means
mezzo(เมท'โซ,เมซ'โซ) adj. n. ตรงกลาง,กลาง,เสียงระหว่างเสียงโซปราในกับ เสียง contralto pl. mezzos
mid(มิด) adj.,prep ตรงกลาง,ปานกลาง,กลาง,พอประมาณ n. ตำแหน่งกลาง,ตรงกลาง
midst(มิดซฺทฺ) n. ส่วนที่อยู่ตรงกลาง,แก่นกลาง prep. amidst
midway(มิด'เวย์) adv.,adj.,n. กึ่งกลาง,ตรงกลาง, Syn. central
outline fontแบบอักษรที่มีแต่เส้นขอบหมายถึง แบบอักษรแบบหนึ่งที่มีแต่เส้นขอบ ตรงกลางกลวง นิยมใช้ในการทำหัวเรื่อง
spokeshave(สโพค'เชฟว) n. กบไส (เป็นเครื่องมือช่างไม้ที่มีใบพัดอยู่ตรงกลางสำหรับไสขอบโค้ง)
syncopate(ซิง'คะเพท) vt. ย่อคำโดยตัดอักษรหรือเสียงตรงกลาง,เน้นเสียงดนตรีที่จังหวะที่ไม่เน้นเสียง,ลัด,ย่อ, See also: syncopator n.
versatile(เวอ'ซะไทลฺ,-ทิล) adj. มีประโยชน์หลายอย่าง,สามารถปรับตัวได้ง่าย,มีความสามารถรอบตัว,อเนกประสงค์, (พืช) อยู่ตรงกลางที่สามารถหันไปรอบด้าน., See also: versatility n. versatilely adv., Syn. practical,useful,gifted,resourceful
disk(ดิสคฺ) {disked,disking,disks} n. แผ่นกลม,แผ่นเสียง,จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม., Syn. disc,circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยาก จุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็ง มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว จุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษร ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive) แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ 100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวัน ปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น จานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe) ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมาก ปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag
English-Thai: Nontri Dictionary
central(adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลาง
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
median(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
mid(adj) ระหว่างกลาง,ตรงกลาง,ปานกลาง,พอประมาณ
midmost(adj) ซึ่งอยู่ตรงกลาง,ซึ่งอยู่ใกล้จุดกลาง
midship(adj) ตรงกลางเรือ,กลางลำเรือ
midway(adj,adv) กลางทาง,ครึ่งทาง,กึ่งกลาง,ตรงกลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
centrumตรงกลางกลวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
posteromedianตรงกลางด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
median๑. ตรงกลาง๒. มัธยฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centralตรงกลาง [การแพทย์]
Concavityตรงกลางป่องออก [การแพทย์]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
convex lensเลนส์นูน, เลนส์ที่ทำให้ลำแสงขนานลู่เข้า มีลักษณะหนาตรงกลางและบางที่ขอบ แว่นตาที่เป็นเลนส์นูนจะช่วยคนสายตายาวมองเห็นวัตถุชัดเจนขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
irisม่านตา, เยื่อบาง ๆ ที่อยู่ด้านหน้าของเลนส์ตา เป็นส่วนที่เป็นสีของนัยน์ตา เช่น สีดำ สีน้ำตาล หรือสีฟ้า  ม่านตามีช่องกลมอยู่ตรงกลางเรียกว่า พิวพิล ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของแสงที่จะเข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lumenช่องกลาง, ท่อกลวง, รูท่อ, รู, ลูเมน, โพรง, ช่องว่างภายใน, รูของท่อที่คดงอต่อจากมดลูก, หลอด, รูท่อของหลอดเลือด, ช่องตรงกลางเส้นเลือด, ช่องกลางต่อม, ท่อของต่อมเหงื่อ [การแพทย์]
pupilรูม่านตา, ช่องกลมตรงกลางม่านตา ซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดแคบลงหรือกว้างขึ้นได้เพื่อควบคุมแสงที่เข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spider mapแผนที่ความคิดรูปแบบใยแมงมุม[แผนผังใยแมงมุม], ผังที่ใช้สรุปความคิดรวบยอด โดยกำหนดหัวข้อหลักไว้ตรงกลาง แล้วใช้เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหัวข้อรองและหัวข้อย่อย ตามลำดับ มีลักษณะคล้ายใยแมงมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amidst (prep.) ตรงกลาง See also: ระหว่าง Syn. between, in the midst of
in the middle (adv.) ตรงกลาง See also: กึ่งกลาง
in the midst of (prep.) ตรงกลาง See also: ระหว่าง Syn. between
mid (adj.) ตรงกลาง See also: กึ่งกลาง Syn. middle, mean
mid (prf.) ตรงกลาง Syn. among, amidst
middle (adj.) ตรงกลาง See also: กลาง, กึ่งกลาง
midmost (n.) ตรงกลาง See also: กึ่งกลาง Syn. central
midst (n.) ตรงกลาง See also: ส่วนกลาง Syn. center, midpoint, middle
midway (adv.) ตรงกลาง See also: กึ่งกลาง Syn. in the middle
amidships (adv.) ตรงกลางลำเรือ
amidships (adj.) ที่อยู่ตรงกลางลำเรือ
bonbon (n.) ขนมหวานที่นิ่มตรงกลาง
center (n.) คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง
center (vt.) อยู่ตรงกลาง See also: อยู่กึ่งกลาง
centerfold (n.) รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร Syn. centrefold
centerfold (n.) หน้ากระดาษคู่ที่อยู่ตรงกลางหนังสือ Syn. centrefold
central (adj.) ซึ่งอยู่ตรงกลางหรือใกล้ตรงกลาง
centre (n.) คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง
centre (vt.) อยู่ตรงกลาง See also: อยู่กึ่งกลาง
centrefold (n.) รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร Syn. centerfold
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Black Eyed Peas. Row 15, center.Black Eyed Peas ตรงกลาง แถวที่ 15
Gentlemen, we have just surfaced in the middle of a highway.ทุกท่าน เราจะขึ้นผิวน้ำ ตรงกลาง พอดีเลยนะ
I'll take the east and we'll meet up in the temple in the middle.เราจะเจอพวกมัน วิหาร ตรงกลาง เลย
Barnes has always operated with a certain level of detachment... always the designer, the seller, never the delivery agent of his own weapons.บานส์ มักจะปฏิบัติการเฉพาะส่วนการผลิต ตรงกลาง ระหว่างนักออกแบบ และผู้ขายเสมอ เขาไม่เคยขนส่งอาวุธด้วยตัวเอง
In the centre, the Frenchman had a crystal, and surrounding the crystal on one side were raised markings, like that one.ตรงกลาง, ของคนฝรั่งเศสมีคริสตัล, และรอบๆคริสตัลด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ ขึ้นมาเหมือนอันนี้
In the middle of all of this, of course, is the love button.ตรงกลาง... นี่แหละ คือจุดเสียว
Right in the middle with the other guys. No less danger, just...ตรงกลางกับผู้ชายคนอื่น ไม่มี อันตรายน้อยเพียง
Now, at its core is the Nkisi, the spirit of the deceased who inhabits it.ตรงกลางของมัน คือนะกิสิ วิญญาณของผู้ล่วงลับ ที่สิงอยู่ในนั้น
Yeah? There's us over here...ตรงกลางคือความโชคดีและโชคร้าย
Halfway would put you with Bob Geldof, 1.48.1.ตรงกลางจะเป็น บ๊อบ เกลด็อฟ 1 นาที 48.1 วินาที
Stairwell like this and... he fell in the middle.ตรงกลางช่องบันได... เขาตกลงมาตรงช่องนั้น
In the middle of the road. I almost hit her.ตรงกลางถนน ฉันเกือบชนเธอ
My cousin, Lance, just got a new job at TransWest airlines.ตรงกลางที่ว่า หมายถึง สปริงฟิลด์ มิสซูรี่
In between the crispy noodles and the cabbage the meat and fish blending together is the best, isn't it?ตรงกลางระหว่างของบะหมี่กรอบๆและกระหล่ำปลี เนื้อและปลาผสมรวมเข้าด้วยกันมันยอดมากเลย ใช่มั้ย?
The bridge is smashed in the middle.ตรงกลางสะพานถูกกระแทกจนพัง
In the middle of Westie territory.ตรงกลางเขตแก็งค์เวสต์ไทร์
What's happening to the world... so full of problems.ตรงกลางเนี่ยนะ? ปัญหาเต็มไปหมด
A butterfly-shaped centerpiece made entirely of... blue diamonds.ตรงกลางเป็นเพชรสีน้ำเงิน ซึ่งเจียระไน เป็นรูปผีเสื้อ
In the middle like my room at the palace.ตรงกลางเหมือนห้องฉันที่โรงแรม
All the rungs have been neatly sawn in the middle.ขั้นทั้งหมดที่ได้รับ เรียบร้อยแปรรูปที่อยู่ตรงกลาง
It's capped with an elaborate headpiece in the shape of the sun, with a central crystal.มันครอบด้วยหมวกเกราะที่ซับซ้อนอันหนึ่ง รูปลักษณะเหมือนพระอาทิตย์, โดยมีคริสตัลอยู่ตรงกลาง.
If you put the Staff in a certain place at a certain time, the sun shone through here and made a beam on the floor, giving the location of the Well of Souls.ถ้าคุณเอาไม้เท้านั่นไปไว้ตรงกลางห้อง ในเวลาที่เหมาะสม, พระอาทิตย์ฉายแสงผ่านตรงนี้ ทำให้เกิด สำแสงตรงไปบนพื้น, เพื่อให้ตำแหน่งของกำแพงแห่งวิญญาณ
Look at the middle of Discovery.มองไปที่ตรงกลางของดิสคัเฟอ รี ตรงกลางไม่สิ้นสุด
"For walking and action, wind number three, middle of back.""เดินและเคลื่อนไหว ให้หมุนตรงกลาง"
Your, uh, army has stopped guessing and is standing perfectly still in the middle of the room.ทหารของเธอ เขาหยุดค้นหาแล้ว เขาหยุดนิ่งไปเฉยๆ ที่ตรงกลางห้อง
One of them leads to the castle at the center of the labyrinth.บานหนึ่งนำไปสู่ปราสาท ที่อยู่ตรงกลางเขาวงกต
I have to get to the castle at the center of the labyrinth.ฉันต้องการไปปราสาทที่อยู่ตรงกลางเขาวงกต
I have to get to the castle at the labyrinth's center. Do you know the way?ฉันต้องไปที่ปราสาท ตรงกลางเขาวงกต เธอรู้ทางไปมั๊ย
Go between them?เข้าไปตรงกลาง ระหว่างมัน?
You said go between them!คุณพูดว่า เข้าไปตรงกลาง ระหว่างมัน!
I said, don't go between them!ผมพูดว่า, อย่าเข้าไปตรงกลาง ระหว่างมัน!
Clive, up, to the left and through. You'll meet on the landing.ไคล์ฟ ขึ้นทางซ้าย พบกันตรงกลาง
Cane's book covers place Hobb's End... right in the middle of New England.ปกหนังสือของเคนก็คือแผนที่ของฮ็อบบ์'ส เอ็นด์ อยู่ตรงกลางของนิวอิงแลนด์พอดี
Andy, you sit in the middle there.แอนดี้, ลูกนั่งตรงกลางจ่ะ
Now I have two half-brothers. Shh!แยกเขาจากทางขวาถึงตรงกลาง ตอนนี้ฉันมีพี่น้องสองท่อน
We put it right smack in the middle.เราใส่มันขวาตีที่อยู่ตรงกลาง
No boogers, but right down the middle we have a little sewing needle.แต่ตรงกลาง เรามีเข็มเย็บผ้าเล็ก ๆ น้อย ๆ
They're minor quakes, but they're right in the middle of it.พวกเขากำลังไหวเล็กน้อย แต่พวกเขากำลังอยู่ตรงกลางของมัน
Then I'll put "T.D." in the middle like rich folks puts that in the middle, don't you think? That give it class, to put that in the middle, don't you think?คำว่า ทีดี ไว้ตรงกลางเหมือนพวกเศรษฐี มีตัวย่อบนดุมข้อมือ เอาไว้ตรงกลางมันดูมีคลาส คิดว่าไง
All fucking lawyers gots initials in the middle of their namesพวกทนายเฮงซวย มีชื่ออักษรย่ออยู่ตรงกลาง

ตรงกลาง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรงกลาง
Back to top