ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด่าตอบกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด่าตอบกัน*, -ด่าตอบกัน-

ด่าตอบกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด่าตอบกัน (v.) revile See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse Syn. ด่า, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด่าตอบกัน
Back to top