ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ช่างจำนรรจา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ช่างจำนรรจา*, -ช่างจำนรรจา-

ช่างจำนรรจา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างจำนรรจา (v.) be chatty See also: be talkative, be garrulous, be loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง
ช่างจำนรรจา (adj.) talkative See also: chatty, garrulous, loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
talkative(adj) ช่างพูด,ช่างจำนรรจา,ช่างคุย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ช่างจำนรรจา
Back to top