ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ช่างคุย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ช่างคุย*, -ช่างคุย-

ช่างคุย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างคุย (v.) be chatty See also: be full of chatter, be talkative Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
English-Thai: HOPE Dictionary
talkative(ทอลคฺ'คะทิฟว) adj. ขี้คุย,ช่างคุย,ชอบเจรจา,พูดมาก., See also: talkativeness n., Syn. taciturn
talky(ทอค'คี) adj. พูดมาก,ช่างคุย,มีคำสนทนามาก., Syn. talkative
English-Thai: Nontri Dictionary
talkative(adj) ช่างพูด,ช่างจำนรรจา,ช่างคุย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chatty (adj.) ช่างคุย See also: ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง Syn. gabby, talkative, talky
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were insufferable to begin with.ช่างคุยอะไรด้วยยากจริงๆ
Oh, it's not so bad. The women are all very talkative.ก็ไม่เลวนักหรอกจ๊ะ ผู้หญิงในนี้ก็ช่างพูดช่างคุยดีจ๊ะ
Well, he's not too chatty about his personal life.เขาไม่ช่างคุยนักในเรื่องชีวิตส่วนตัว
I mean, he chats. He's chatty freakin' cathy..ฉันหมายถึงเขาชอบแชท ช่างพูดคุยช่างคุย
Babies, and they'll be hisabies, so they'll have perfect hair and they'll be chatty.ลูกๆ พวกเขาจะได้ลักษณะของเดเร็คไป พวกเขาจะมีผมสวยและก็ช่างพูดช่างคุย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ช่างคุย
Back to top