ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talky*, -talky-

talky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talky (adj.) พูดมาก See also: ช่างคุย, มีคำสนทนามาก Syn. talkative
English-Thai: HOPE Dictionary
talky(ทอค'คี) adj. พูดมาก,ช่างคุย,มีคำสนทนามาก., Syn. talkative
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're very talky tonight.รุ่นพี่พูดเยอะจังเลยนะคะคืนนี้
This is getting kind of stalky,นี่มันชักจะไปกันใหญ่แล้ว
This feels a little... stalky.ให้ความรู้สึกแบบว่า เหมือนถูกตามน่ะ

talky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โปน[adj.] (pōn) EN: protrusive ; bulgy ; distended ; enlarged ; protuberant ; stalky ; bugging out FR: protubérant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talky
Back to top