ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชดใช้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชดใช้*, -ชดใช้-

ชดใช้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชดใช้ (v.) compensate See also: pay, reimburse, repay, refund, disburse Syn. ใช้, ชำระคืน
ชดใช้ค่าเสียหาย (v.) compensate Syn. ชดใช้, ให้เงิน
ชดใช้โทษ (v.) redeem a mistake See also: redeem a mistake by good deeds Syn. ล้างโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,
indemnify(-เดม' นะไฟ) vt. ชดใช้ค่าเสียหาย, ชดใช้, ทำขวัญ, คุ้มครอง., See also: indemnifier n.
indemnitor(อินเดม' นิเทอะ) n. ผู้ชดใช้, ผู้ใช้เงินค่าเสียหาย, ผู้ใช้ค่าสินไหมทดแทน
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน,ชดเชย,ชดใช้,ตอบสนอง n. การชดเชย,การชดใช้,ค่าชดเชย,ค่าชดใช้,รางวัล,ค่าตอบแทน,, See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse,recoup,amends
recoup(รีคูพ') v. หักกลบลบหนี้,เอาคืน,เอาทุนคืน,ชดใช้,ยึดถือบางส่วนเพื่อชำระหนี้, See also: recoupment n.
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
redeeming(รีดี'มิง) adj. ชดใช้ความผิด,ไถ่ถอน
redemption(รีเดมพฺ'เชิน) n. การซื้อคืน,การไถ่ถอน,การชำระหนี้,การกู้คืน,การไถ่บาป,การช่วยชีวิต,การชดใช้,การแลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,การปฏิบัติตามสัญญา, See also: redemptional adj., Syn. reposs
redemptive(รีเดมพ'ทิฟว) adj. เป็นการซื้อคืน,เป็นการไถ่คืน,เป็นการไถ่บาป,เป็นการชดใช้,เป็นการช่วยชีวิต,
redress(รีเดรส') vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไข,ปรับปรุง,ชดเชย,ชดใช้ n. (รี'เดรส) การทำให้ถูกต้อง,การแก้ไข,การชดเชย,การชดใช้, See also: redressable adj. redressible adj. redresser n. redressor n., Syn. restoration,remedy
refund(รีฟันดฺ') vt.,vi.,n. (การ) คืนเงินให้,ชำระกลับ,ชดใช้,vt. ให้ทุนใหม่, See also: refunder n. refundment n.
repair(รีแพรฺ') vt. ซ่อมแซม,ซ่อมปะ,แก้ไข,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา,เยียวยา,ชดเชย,ชดใช้ n. การซ่อมแซม,งานซ่อมแซม,ส่วนที่ซ่อมแซม, See also: repairs ค่าซ่อมแซม repairability n. repairable adj. repairableness n. repairer n. คำที่มีความหมายเหมื
repay(รีเพ') {repaid,repaying,repays} vt.,vi. จ่ายกลับ,คืนเงิน,ชำระเงินคืน,ชดใช้,ตอบแทน, See also: repayable adj. repayment n., Syn. reimburse,indemnify
replace(รีเพลส') vt. แทนที่,สวมตำแหน่ง,ทำหน้าที่แทน,รับช่วง,ชดใช้คืน, See also: replaceability n. replaceable adj. replacer n.
replacement(รีเพลส'เมินทฺ) n. การแทนที่,การสวมตำแหน่ง,การทำหน้าที่แทน,การรับช่วง,การชดใช้คืน,บุคคลที่เข้าแทนคนอื่น,ของทดแทน
reprise(รีไพรซ') n. เงินค่าลดหย่อนประจำปี,การบรรเลงซ้ำ,การปรากฎอีก,การปฏิบัติอีก vt. บรรเลงซ้ำ,ชดเชย,ชดใช้
restitute(เรส'ทิทิวทฺ) vt. ซ่อมแซม,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,พักฟื้น,ชดใช้,ใช้คืน,ล้างบาป, See also: restitutive adj. restitutory adj.
restitution(เรสทิทิว'เชิน) n. การซ่อมแซม,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การพักฟื้น,การชดใช้,การใช้คืน,การล้างบาป, Syn. recompense,amends,restoration
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
English-Thai: Nontri Dictionary
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย
defray(vt) ใช้จ่าย,ชดใช้,ออกค่าใช้จ่าย
inexpiable(adj) ชดใช้ไม่ได้,ลบล้างไม่ได้
indemnify(vt) ประกัน,ปรับ,ชดใช้,ทำขวัญ
recompense(n) สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน,ค่าชดใช้,การชดเชย,รางวัล
redeem(vt) ไถ่ถอน,ช่วยเหลือ,ชำระหนี้,ชดใช้,ไถ่บาป
redemption(n) การไถ่ถอน,การช่วยเหลือ,การไถ่บาป,การชดใช้,การชำระหนี้
redress(n) ความช่วยเหลือ,การแก้ไข,การชดใช้
refund(n) การชดใช้,การคืนเงินให้,การชำระกลับ
reimburse(vt) ชำระเงินคืน,ชดใช้
reparation(n) การชดใช้,การซ่อมแซม,การฟื้นฟู,การปฏิสังขรณ์,ค่าทำขวัญ
restitution(n) การพักฟื้น,การชดใช้,การซ่อมแซม,การล้างบาป
serve(vi) ยื่นหมายศาล,ใช้ประโยชน์,ผูกเชือก,ตอบรับ,ชดใช้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
defrayชดใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reimburseชดใช้ให้, จ่ายคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indemnification aliundeการรับชดใช้จากแหล่งอื่น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amends, tender ofข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumpsitการให้คำมั่นด้วยวาจา (ว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
missing beneficiaries indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้รับมรดกสาบสูญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recompense๑. ชดใช้, สิ่งชดใช้๒. รางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redress๑. บรรเทา, ปลดเปลื้อง๒. ชดใช้, ทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refinanceการก่อหนี้ใหม่ชดใช้หนี้เก่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reparationการชดใช้ค่าเสียหาย, ค่าปฏิกรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
spreader clauseข้อกำหนดกระจายการชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [TU Subject Heading]
Reparation (Criminal justice)การชดใช้ค่าเสียหาย ((งานยุติธรรมทางอาญา) [TU Subject Heading]
Restitutionการชดใช้ค่าเสียหาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
give back (phrv.) ชดใช้
make amends for (idm.) ชดใช้ See also: ชดเชย Syn. make to
make amends to (idm.) ชดใช้ Syn. make for
make to (idm.) ชดใช้ See also: ชดเชย
pay (vt.) ชดใช้ See also: ตอบแทน, ทดแทน, แก้แค้น Syn. compensate
pay for (phrv.) ชดใช้ See also: ชดเชย
recover (vt.) ชดใช้ See also: ชดเชย Syn. recoup, redeem
redeem (vt.) ชดใช้ See also: ชดเชย Syn. compensate
restitute (vt.) ชดใช้ Syn. compensate, reinstate
restitute to (phrv.) ชดใช้ See also: ใช้คืน
account for (phrv.) ชดใช้ (เงินหรือการลงโทษ)
indemnify for (phrv.) ชดใช้...ด้วยค่าเสียหาย
indemnify against (phrv.) ชดใช้ค่าเสียหาย See also: คุ้มครองค่าเสียหาย Syn. insure against
atone for (phrv.) ชดใช้เรื่อง See also: ชดเชยเรื่อง, ไถ่บาปเรื่อง
incemnification (n.) การชดใช้ See also: การใช้คืน Syn. compensation
repay with (phrv.) จ่ายคืน/ชดใช้ด้วย Syn. pay with, repay by
restitution (n.) การชดใช้ See also: การใช้คืน Syn. compensation, incemnification
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's serving a 12-year sentence in Folsom.ชดใช้12 ปี\ ที่คุก โฟลซั่ม
Payment for their offensive births!ชดใช้กับการที่พวกแม่งได้เกิดมา
A shoplifting charge from six months ago.ชดใช้การขโมยของตามร้าน เมื่อหกเดือนที่ผ่านมา
Pay the price for your crimes!ชดใช้ความผิดของแกมาซะ!
Serve your time with honor, heathen.ชดใช้ด้วยเกียรติของเจ้า คนนอกศาสนา
Justice for the Karstark.ชดใช้สำหรับ ตระกูลคาร์สตาร์ค
Why don't we just settle this out - and say the cake's on you. - You.ชดใช้เลย เอาเป็น ค่าเค้กนี้ลงที่นาย
To pay for what I did.ชดใช้ในสิ่งที่ชั้นได้ทำ
As soon as Hamelin was killed, the undergroundชดใช้ในสิ่งที่ทำแน่ๆ
Wasn't it enough to take her life? Where is your respect?ชดใช้ไม่พอกับที่เอาชีวิตของเธอใช่ไหม ความเคารพของนายมันอยู่ไหน
Uno, dos, tres.No substitutions, exchanges or refunds.ไม่แทนที่ แลกเปลี่ยนหรือชดใช้ ฉันรู้แล้ว ฉันกำลังฝันอยู่แน่ๆ
My curse made each of them payคำสาปของข้า พวกเขาต้องชดใช้
You'll have to pay for that, you know.คุณต้องชดใช้ค่าเสียหาย
I have some personal debts to honor, but everything else will be yours.ผมมีหนี้สินส่วนตัวที่จะต้องชดใช้ แต่ส่วนที่เหลือจะเป็นของคุณทั้งสิ้น
Please, if you need someone to do the time, I'll do it.ได้โปรด ถ้าคุณต้องการใครมาชดใช้เวลาตรงนั้น ฉันจะทำเอง
You messed with the wrong guy, and now you're gonna pay.แกมาเล่ยผิดคนแล้วเว่ย และแกต้องชดใช้
You messed with the wrong guy, and now you're gonna pay.แกมาทำแสบผิดคนซะแล้ว แล้วแกก็ต้องชดใช้
Give everyone their severance.จ่ายเงินชดใช้ให้พนักงานด้วย
Yes sir What a pain You're gonna pay for thisแย่จริง ท่านต้องชดใช้
No Face, if you so much as touch that girl, you'll pay for it!ไร้ใบหน้า ถ้าท่านแตะเด็กนั่นละก็ ท่านต้องชดใช้!
It'll cost me 5 million to quit.5ล้านเยนเพื่อค่าชดใช้
He's gonna pay for that.- เจ้าต้องชดใช้ - ไปได้
You'll pay for that one, Malfoy. Eat slugs!แกต้องชดใช้คราวนี้ กินทากซะ
And if you take something from me, you will pay the price.และถ้าคุณเอาอะไรไปจากผม คุณก็ต้องชดใช้ซะด้วย
You're gonna pay for that.นายต้องชดใช้ต่อสิ่งนี้
Ironic, isn't it?เหมือนประชดใช่มั้ย ดูซิเราทำอะไรกับคนที่...
I can assure you, my child Kraven will pay with his life.ข้าจะยกโทษเจ้า, ลูกข้า คราเว่นต้องชดใช้ด้วยชีวิตเขา
You'll burn... for what you did to my daughter.แกต้องชดใช้... กับสิ่งที่แกทำ กับลูกสาวชั้น.
Doesn't mean it's never made any mistakes paid for those mistakes but this demonizing of a companyและเคยชดใช้ความผิดพลาดนั้นมาแล้ว แต่การสร้างภาพให้บริษัทเป็นปิศาจร้าย ผมนึกว่าผมหลงยุคหรืออะไรแบบนั้น
To make him pay for what he has done.เพื่อให้เขาชดใช้ในสิ่งที่เขาทำ
You are on a strange journey to redemption, Mr, Devine,คุณอยู่บนเส้นทางชดใช้กรรมอยู่หรือ คุณดีไวน์
I'm gonna take great pleasure in seeing you pay for this!ฉันจะรู้สึกพอใจอย่างมาก ถ้าได้เห็นแกชดใช้ในเรื่องที่แกทำ
Consequently, we must somehow repay this debt of ours.แน่นอน เราต้องหาทางทำอะไรซักอย่างเพื่อเป็นการชดใช้
Whatever you have done to anger her, you'd be wise to stop, now!ไม่ว่าแกทำอะไรให้เธอโมโหอีก แกจะต้องชดใช้ ถ้าฉลาดก็หยุดได้แล้ว
That camera paid for this expedition.- ชดใช้ค่ากล้องของทีมนี้ด้วยนะ
Prepare to pay the price, Chris.คุณจะต้องชดใช้เรื่องที่คุณก่อ คริส
You should pay for mine.คุณต้องจะชดใช้ให้ฉันนะคะ
Why should I?ทำไมผมต้องชดใช้ให้คุณด้วย
The life force that has been returned to you will soon be taken from... from someone you love.พลังชีวิตที่ใช้เพื่อคืนชีวิตเจ้า ในไม่ช้าจะชดใช้ด้วย... ชีวิตของคนที่เจ้ารัก
But your dad's debt, you have to pay for him.แต่พ่อของเธอเป็นหนี้เราอยู่ เธอต้องชดใช้แทนเค้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชดใช้
Back to top