ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุยเก่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุยเก่ง*, -คุยเก่ง-

คุยเก่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุยเก่ง (v.) be chatty See also: be full of chatter, be talkative Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
คุยเก่ง (v.) be talkative See also: be chatty, be full of chatter Syn. ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างคุย, ช่างจำนรรจา
คุยเก่ง (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
คุยเก่ง (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
คุยเก่ง (v.) be chatty See also: be talkative, be garrulous, be loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง
คุยเก่ง (adj.) talkative See also: chatty, garrulous, loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, Carl's nice. He even talks.ใช่ คาร์ลเขาดีมาก คุยเก่ง
Who knew lady prison guards could be so chatty?โอ้ ใครจะไปรู้ล่ะว่าผู้คุมหญิงคนนั้นคุยเก่งขนาดนี้
Approachable. So good at conversation.ไม่ถือตัว และคุยเก่ง
Look, Markus got the looks and the talk, so people wanna work with him.นี่ มาคัสทั้งหน้าตาดีทั้งคุยเก่ง ใครๆก็อยากเทรนกับเค้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุยเก่ง
Back to top