ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมีชัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมีชัย*, -ความมีชัย-

ความมีชัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมีชัย (n.) victory See also: conquest, win, triumph, success Syn. ชัยชนะ, ความสำเร็จ Ops. ความพ่ายแพ้
English-Thai: Nontri Dictionary
victory(n) ชัยชนะ,ความมีชัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมีชัย
Back to top