ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนค้าขาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนค้าขาย*, -คนค้าขาย-

คนค้าขาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนค้าขาย (n.) merchant See also: trader, tradesman, dealer, businessman Syn. ผู้ค้าขาย, พ่อค้า, คนขาย Ops. ผู้ซื้อ, ลูกค้า
คนค้าขาย (n.) merchant See also: trader, businessman, tradesman Syn. ผู้จำหน่าย, คนขาย, ผู้ขาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bootlegger (n.) คนค้าขายเหล้าเถื่อน
rumrunner (n.) คนค้าขายเหล้าเถื่อน Syn. bootlegger
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fortunately for us all our clients were in gold.โชคดีที่ลูกค้าเราทุกคนค้าขายทองคำ
The lady out front--นายเป็นคนค้าขาย ผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้า
Outside venders are gonna be tough, though.เรื่องคนค้าขายกลับยาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนค้าขาย
Back to top