ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bootlegger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bootlegger*, -bootlegger-

bootlegger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bootlegger (n.) คนค้าขายเหล้าเถื่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
bootlegger(n) คนขายเหล้าเถื่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bootlegger
Back to top