ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้าหลวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้าหลวง*, -ข้าหลวง-

ข้าหลวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าหลวง (n.) governor Syn. ข้าราชบริพาร, บริวาร
ข้าหลวงน้อย (n.) a personal attendant of princes or nobles Syn. ข้ารับใช้, ข้าหลวง
ข้าหลวงประจำจังหวัด (n.) governor See also: leader, ruler, chief, administrator Syn. ผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้ว่าราชการ, เจ้าเมือง
ข้าหลวงประจำจังหวัด (n.) governor Syn. ผู้ว่า, เจ้าเมือง, ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าหลวงประจำจังหวัด (n.) provincial governor Syn. ผู้ว่า, เจ้าเมือง, ผู้ว่าราชการ
ข้าหลวงใหญ่ (n.) governor-general See also: High Commissioner
English-Thai: HOPE Dictionary
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
governor(กัฟ'เวิร์นเนอะ) n. ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการ,ผู้ปกครอง, Syn. supervisor,director
governorshipn. ตำแหน่งข้าหลวง,อำนาจและหน้าที่ของข้าหลวง
gubernatorial(กูเบอนะทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับ (ที่ทำการ) ข้าหลวงหรือผู้ว่าการรัฐ
hakim(ฮา'คิม) n. คนที่ฉลาด,นักปราชญ์,บัณฑิต,แพทย์,ผู้ปกครอง,ข้าหลวง,ผู้พิพากษา
intendancy(อินเทน'เดินซี) n. สำนักงานผู้อำนวยการ,สำนักงานข้าหลวง,สำนักงานสมุหเทศาภิบาล
intendant(อิน-เทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้ดูแล,ผู้ตรวจการณ์,ผู้อำนวยการ,ข้าหลวง,สมุหเทศาภิบาล
proconsul(โพรคอน'เซิล) n. ข้าหลวงหรือผู้บัญชาการทหารของมณฑลหรือจังหวัด,ผู้ปกครองอาณาเขตที่ถูกยึดครอง., See also: proconsular adj.
propraetor(โพรพรี'เทอะ) n. ข้าหลวง,ผู้ว่าการจังหวัด., Syn. propretor
regent(รี'เจินทฺ) n. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,อุปราช,ผู้ว่าการ,สมาชิกสภามหาวิทยาลัย,ข้าหลวง adj. เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,ปกครอง, See also: regental adj. regentship n.
vice-governor(ไวสฺกัฟ'เวิร์นเนอะ) n. รองผู้ว่าราชการจังหวัด,รองข้าหลวง,รองผู้ว่าการ
English-Thai: Nontri Dictionary
commissioner(n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ
governor(n) ผู้ปกครอง,เจ้าเมือง,ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการจังหวัด
intendant(n) ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่,ข้าหลวง,ผู้ตรวจการ,ผู้ดูแล
regent(n) อุปราช,ผู้สำเร็จราชการ,ข้าหลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
high commissionerข้าหลวงใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commissioner๑. ข้าหลวง๒. กรรมาธิการ๓. เทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
High Commissioner1. เอกอัครราชทูตของประเทศในเครือจักรภพที่ประจำในสหราชอาณาจักรหรือประเทศใน เครือจักรภพด้วยกัน 2. ข้าหลวงใหญ่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
satrap (n.) ข้าหลวง See also: ผู้ปกครองชั้นรอง, ขุนนาง
high commissioner (n.) ข้าหลวงใหญ่ See also: เอกอัคราชทูต Syn. ambassador, envoy, legate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her father was a government official who opposed the Warlord.พ่อขอเธอเคยเป็น ข้าหลวง ที่ต่อต้าน แม่ทัพ
I killed your eldest son, magistrates and even the inspector.ข้าสังหารลูกชายคนโตของท่าน ข้าหลวง และแม้กระทั่งผู้ตรวจการ ทั้งหมดเพื่อท่านคนเดียว! เจ้ากล้าดียังไง!
Governor Ruicheng fled overnight!ข้าหลวงรุ่ยเฉิงหนีไปเมื่อคืน
Jack has killed the minister.แจ็คฆ่าท่านข้าหลวงตาย
She went to Seogang. She said eunuchs asked for seafood tomorrowนางไปซื้อของที่ซอคัง ข้าหลวงฝ่ายในบอกให้พรุ่งนี้เช้าตั้งเครื่องเสวยเป็นอาหารทะเลหนิ
Eunuch Park requested steamed sea bream What?เพราะข้าหลวงฝ่ายในบอกอยากได้ปลานิ่งซักตัว
The Captain's son is looking this way.ลูกชายท่านข้าหลวงกำลังมองมานะ
Governor Weatherby Swann, it's been too long.ท่านข้าหลวง เวเธอร์บี สวอนน์ ไม่เจอกันนาน
We are under the jurisdiction of the king's governor of Port Royal and you will tell us what we are charged with.เราอยู่ภายใต้อำนาจปกครอง ท่านข้าหลวงฯ ของ พอร์ท รอยัล นะ และคุณต้องบอก... ว่าจับเราด้วยข้อหาอะไร
Governor Swann, still.ท่านข้าหลวง สวอนน์ เว้ย..
Evening, Governor.สวัสดี .. ท่านข้าหลวง
Your authority as governor, your influence in London, and your loyalty to the East India Trading Company.หน้าที่ข้าหลวงของท่าน อำนาจต่อรองที่ ลอนดอน และการจงรักภักดีต่อ.. บริษัท อิสท์อินเดียเทรดดิ้ง
They're doing it exactly like they did with the large whales.เรามี... ฉันคิดว่าข้าหลวงอาจจะ...
All the material in this meeting is classified.เนื้อหาทั้งหมดในที่ประชุมนี้ กรรมธิการข้าหลวง?
Provence with its own governor.เขตการปกครองที่มีข้าหลวงปกครองตัวเอง
Thank you, governor vizsla.ขอบคุณ ท่านข้าหลวงวิซสลา
Governor vizsla is one of theท่านข้าหลวงวิซสลาเป็นหนึ่งใน
Please keep governor vizslaได้โปรดถ่วงข้าหลวงวิซสลาไว้
Blow up this wall!"จางหมิงฉี ข้าหลวงมณฑลกวางตุ้งและกวางสี"
Among you..."เหลียงกุง ข้าหลวงประจำมณฑลหูเป่ยและเหอหนาน"
Governor, we have the list of names.ท่านข้าหลวงเจอรายชื่อแล้ว จะทำยังไงกันต่อดี
When Xiong Bingkun lights the torch, fire at the mansion!พอเซียงปิงคุนจุดคบเพลิงเมื่อไหร่ ยิงใส่จวนข้าหลวงได้เลย
Ready, aim at the Governor's mansion.พร้อมแล้ว เล็งไปที่จวนข้าหลวง
Even if we annihilate Yin Chang, so what?"13 ตุลาคม ขุนศึกหลี่หยวนหง แห่งกองกำลังใหม่หูเป่ย รับตำแหน่งข้าหลวงแห่งรัฐบาลทหาร ตามคำขอของคณะปฏิวัติ
You're asked to match up the pair.ท่านข้าหลวงให้เจ้าลองจับคู่กล่องนี่สิ
I brought the magistrate from the neighboring district.ข้าพาข้าหลวงจากเขตใกล้ๆกันมา
I need to grill the magistrate to pull at the roots of Master Han!ข้าต้องไปบี้ข้าหลวงคนนั้น เพื่อที่จะได้สาวไปถึงราก... ...ของนายท่านฮัง
You were behind the murders of the magistrates?เจ้าอยู่เบื้องหลังการตายของข้าหลวงที่อำเภอด้วยใช่ไหม?
Because of such stupid governance the Christians are having a day at the park...เพราะพวกข้าหลวงงี่เง่าอย่างนั้น พวกชาวคริสต์ถึงอยู่ได้อย่างสบายใจ
Magistrate, I've come for the taxes.ชั้นมารับเงินภาษีแล้ว ท่านข้าหลวง
And yet is there not also a loyal bond between a subject and his King?แล้วพันธะสัญญาระหว่างข้าหลวงกับพระราชาล่ะ จะไม่มีเชียวหรือพะย่ะค่ะ?
We'll lock the gates. We'll reduce the staff.เราจะปิดประตูวัง และลดจำนวนข้าหลวง
But Leon Rom is King Leopold's envoy to the Congo.แต่ลีออน รอม เป็นข้าหลวงกษัตริย์ลีโอโพลด์ ที่คอยดูแลคองโก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้าหลวง
Back to top