ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขมุกขมัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขมุกขมัว*, -ขมุกขมัว-

ขมุกขมัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขมุกขมัว (v.) dim See also: overcast, blur, cloud, obscure Syn. มัวซัว, ครึ้ม, มืดครึ้ม Ops. สว่างไสว, ชัดแจ้ง, สดใส
ขมุกขมัว (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น
ขมุกขมัว (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, สลัว
ขมุกขมัว (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, สลัว
ขมุกขมัว (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, สลัว
English-Thai: Nontri Dictionary
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด
lurid(adj) ซีดเซียว,สลัวๆ,ขมุกขมัว,แดงฉาน
twilight(n) แสงขมุกขมัว,สายัณห์,แสงอรุณ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
haziness (n.) ความขมุกขมัว See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน Syn. obscureness, unclearness
obscureness (n.) ความขมุกขมัว See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน Syn. unclearness
unclearness (n.) ความขมุกขมัว See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน Syn. obscureness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All I asked for was a girl who would worship the dirt I walk on.ข้าแค่ถามหาสาวสักคนที่ยินดีและพร้อมใจ ที่จะก้าวเดินบนเส้นทางที่ขมุกขมัวกับข้าเท่านั้นเอง
SECURITY THROUGH OBSCURITY.ความปลอดภัยใต้ภาพขมุกขมัว
Kinda grainy.ค่อนข้างขมุกขมัว ช่าย,นี่มันแค่
Trees fell, rivers blackened and the sky choked on smoke and ash.ต้นไม้ขุดโค่น สายน้ำขุ่นคล้ำ ท้องฟ้าขมุกขมัวด้วยฝุ่นควันเถ้าถ่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขมุกขมัว
Back to top