ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การบรรลุเป้าหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การบรรลุเป้าหมาย*, -การบรรลุเป้าหมาย-

การบรรลุเป้าหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบรรลุเป้าหมาย (n.) achievement See also: accomplishment, fulfillment, attainment Syn. การประสบผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ, การสำเร็จ
English-Thai: HOPE Dictionary
recipe(เรส'ซะพี) n. ตำรับ,ตำรับยา,ใบสั่งแพทย์,วิธีปรุงอาหารหรือปรุงยา,วิธีการบรรลุเป้าหมาย,เคล็ดลับ,วิธีการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accomplishment (n.) การบรรลุเป้าหมาย See also: ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์, ผลสำเร็จ Syn. completion
fulfillment (n.) การบรรลุเป้าหมาย See also: ความสมหวัง, ความสมประสงค์ Syn. contentment, gratification, satisfaction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then somehow, all that enviable accomplishment is destroyedแล้วอย่างไรนะเหรอ สิ่งที่น่าอิจฉา การบรรลุเป้าหมาย ถูกทำลาย
In doing this it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันจึงมุ่งแสวงหากำไรถึงขนาดที่ว่า มันยัดเยียดให้คนอื่นต้องจ่ายค่าชดเชย
In the achievement of those objectives there isn't any question of malevolence or of will.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันไม่เกี่ยวกับเจตนาร้ายหรือความตั้งใจ
Consider accomplishments,achievements,look for the standouts.นึกถึงการบรรลุเป้าหมาย มองหาคนที่ยอดเยี่ยม
Together, we can accomplish great things.เราควรใช้มันด้วยกัน ในการบรรลุเป้าหมาย ที่ยิ่งใหญ่
Preparation is the key to successful, inconspicuous time travel.การเตรียมตัวคือกุญแจสำคัญ ในการบรรลุเป้าหมายการข้ามเวลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การบรรลุเป้าหมาย
Back to top